BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Katan Aleksandra (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu), Kaczorowska Antonina (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu)
Title
Rola fizjoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym osób dorosłych w Polsce
The Importance of Physiotherapy for Adults in SPA Treatment in Poland
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 127-138, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Lecznictwo uzdrowiskowe, Personel medyczny, Ludzie starsi
Health spa, Medical staff, Elderly people
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano specyficzny dział medycyny - lecznictwo uzdrowiskowe oraz wykorzystywane metody leczenia. Stosowanie wielu czynników leczniczych warunkuje kompleksowość postępowania leczniczego, diagnostycznego oraz profilaktyki. Proces ten wymaga zaangażowania różnorodnego personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci wykonują zabiegi lecznicze a od ich wiedzy, prawidłowej pracy zależą efekty leczenia i poprawa zdrowia kuracjuszy. Ze względu na to, że zabiegi fizjoterapeutyczne są podstawą leczenia i rehabilitacji w uzdrowiskach, rola fizjoterapeutów w lecznictwie uzdrowiskowym jest wiodąca. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes a specific department of medicine which is spa treatment and the methods used there. Implying many therapeutic factors determines the comprehensiveness of the procedures in health treatment, diagnostics and prevention. Such a process requires involving a wide range of qualified medical staff: doctors, nurses, dietitians, psychologists and physiotherapists. Physiotherapists perform health treatment and a lot depends on their knowledge and proper performance, which means that it influences healing effects and the general improvement of patients' health. As physiotherapeutic treatments are the basis of healing and rehabilitation in health resorts the role of physiotherapists in spa treatment is crucial. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Katan A., Ignasiak Z., Kaczorowska A., Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego, "Acta Balneologica", 2015, 2(140).
 2. Katan A., Kaczorowska A., Ignasiak Z., Sprawność fizyczna kobiet oceniana testem seniora w aspekcie pobytu sanatoryjnego, "Antropomotoryka", 2013, 63.
 3. Mrożek-Gąsiorowska M. A., Ocena efektywności klinicznej lecznictwa uzdrowiskowego - przegląd literatury, "Rehabilitacja Medyczna", 2011, 15(3).
 4. Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 9 listopada 2015 roku, Dz. U. 2015, poz. 2027.
 5. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych z dnia 3 czerwca 2016 roku Dz. U. 2016, poz. 879.
 6. Ostrowska B., Sadocha Z., Skolimowski J., Ocena zaburzeń stabilności postawy u osób w starszym wieku leczonych uzdrowiskowo, "Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja", 2006, 4(6).
 7. Ponikowska I., Ferson D., Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, MEDIPRESS, Warszawa 2009.
 8. Puszczałowska-Lizis E., Zwiercan I., Bezpośrednia i odległa ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej osób z dyskopatią lędźwiową, "Postępy Rehabilitacji", 2016, 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Dz. U. 2011, poz. 896.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Dz. U. 2012, poz. 14.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, Dz.U. 2012, poz. 452.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. 2016, poz. 1372.
 13. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 1994).
 14. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 63/2016/DSM z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
 15. Zgorzalewicz-Stachowiak M., Zeńczak K., Tomczewska L., Bartkowiak Z., Zastosowanie kompleksowej fizjoterapii w uszkodzeniu splotu ramiennego prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych, "Fizjoterapia", 2013, 21.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu