BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej
Polish Energy Security and the Freedom of Choice of Energy Sources in the Context of the EU Climate-energy Policy
Source
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 127-137
Krakow International Studies
Issue title
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Keyword
Polityka klimatyczna, Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
Climate policy, Energy policy, Energy security
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska, jako promotor polityki klimatycznej mającej na uwadze ochronę środowiska, stawia państwom członkowskim coraz wyższe i ambitniejsze wymagania ekologiczno-energetyczne. Dla Polski oznacza to wyzwanie głębokiej transformacji sektora energetycznego, obejmującej konieczność redukcji emisji GHG w wytwórstwie energii. Artykuł przedstawia uwarunkowania i założenia polityki energetycznej Polski, w tym dylemat swobody wyboru źródeł energii w świetle oczekiwań polityki klimatycznej UE, opartej na paradygmacie dekarbonizacji. W praktyce prowadzi to do drastycznego ograniczenia ilości węgla w bilansie energetycznym państwa i de facto ogranicza wolność wyboru własnego miksu energetycznego. (abstrakt oryginalny)

Polish energy policy is determined by: a relatively high rate of energy self-sufficiency based on large own coal resources, dependence on imported fossil fuels, in particular natural gas from Russia, as well as German-Russian energy cooperation in the Baltic Sea and the rigorous European Union climate policy, taking into account high CO2 emissions in the electricity production. The article presents the conditions and assumptions of the Polish energy policy in the dilemma of freedom of choice of energy sources in the light of the of European Union climate policy expectations based on the decarbonisation paradigm. In practice, it leads to a drastic reduction in the amount of coal in the national energy balance and de facto limits the freedom to choose of country's own energy mix. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Warszawa 2014, s. 119-120.
  2. A. Piebalgs, External Projection of the EU Internal Energy Market, przemówienie otwierające konferencję "External Energy Policy", 20.11.2006, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-06-712_en.htm [dostęp: 10.09.2016].
  3. J. Michalak, Strategia niskoemisyjnego rozwoju UE a polityka energetyczna Polski do 2050 r., "Biuletyn PISM", nr 56 (1406), 26.08.2016, s. 2
  4. T. Młynarski, Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2015, nr 9, s. 370
Cited by
Show
ISSN
1733-2680
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu