BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku), Marcinkiewicz Jacek (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Proces stabilizacji makroekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej
Macroeconomic Stabilization Process in Selected European Union Countries
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 42-54, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Stabilizacja gospodarcza, Polityka stabilizacyjna, Wskaźniki makroekonomiczne, Przestrzenna analiza porównawcza
Economic stabilization, Stabilisation policy, Macroeconomic indicators, Comparative spatial analysis
Note
JEL Classification: E62, E63
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Osiągnięcie stabilizacji makroekonomicznej jest zadaniem niezwykle trudnym, zwłaszcza w przypadku gospodarek krajów rozwijających się. Gospodarka jest jak system naczyń połączonych i często mamy do czynienia z sytuacją, że wzrost jednego wskaźnika gospodarczego prowadzi do niekorzystnej zmiany drugiego wskaźnika, a skutkiem decyzji władz państwowych zmierzających do polepszenia sytuacji gospodarczej w danym aspekcie jest pogorszenie jej w innym sektorze. Celem artykułu jest syntetyczna ocena kondycji dziesięciu gospodarek Unii Europejskiej, przyjętych do wspólnoty w 2004 r. (UE-10). W części empirycznej wykorzystano model pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

Achievement of macroeconomic stabilization is an extremely difficult task, particularly in case of economies of developing countries. Economy is like a system of interconnected vessels and we are often facing the situation, when increase of one economical factor leads to disadvantageous change of the other factor and the result of a decision of state authorities in order to improve of economic situation in given aspect leads to its deterioration in the other aspect. This article aims to evaluation of a condition of ten European Union economies, joined to the community in 2004, in the period of 2004-2014. Model of macroeconomic stabilization pentagon has been used in empirical part.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ćwikliński H. (2012), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Kołodko G. (1991), Polityka finansowa - transformacja - wzrost, Wydawnictwo Instytut Finansów, Warszawa.
 3. Kołodko G.W. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 4. Kozłowski P., Wojtysiak-Kotlarski M. (2014), Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Landreth H., Colander D.C. (2011), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 6. Misala J. (2007), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Politechnika Radomska, Radom.
 7. Misala J., Misztal P., Młynarzewska I., Siek E. (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 8. Rapacki Z., Matkowski Z. (2003), Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach postsocjalistycznych: próba oceny, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Walras L. (2014), Elements of Theoretical Economics, Kindle Edition, Cambridge.
 10. [www 1] B. Piontek, Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji - Bytom, http://old.ros.edu.pl/text/pp_2000_
 11. pdf (dostęp: 4.12.2015).
 12. [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsun20&language=en (dostęp: 22.03.2016).
 13. [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 (dostęp: 24.03.2016).
 14. [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 (dostęp: 25.03.2016).
 15. [www 5] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en (dostęp: 26.03.2016).
 16. [www 6] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 (dostęp: 19.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu