BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Możliwości prezentacji modelu biznesu w sprawozdaniu finansowym
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 61-74, rys., tabl., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Business models, Accounting, Financial statements
Note
streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość przedstawienia w sprawozdaniu finansowym informacji o realizacji modelu biznesu. W tym celu dokonano oceny systemu rachunkowości, obejmuje ona cztery etapy: identyfikację modelu biznesu stosowanego przez przedsiębiorstwo, identyfikację zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez przedsiębiorstwo, ocenę jakości informacji o realizowanym modelu biznesu, przekształcenie raportowanych danych pochodzących z systemu rachunkowości w celu eliminacji zakłóceń w aspekcie realizowanego modelu biznesu. Weryfikacja powyższej oceny została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych trzech deweloperów.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bashir M., Verma R. [2017], Why Business Model Innovation Is the New Competitive Advantage, "Journal of Business Strategy", Vol. XIV, No.1, p. 7-17.
 2. Bis J., [2013], Innowacyjny model biznesu - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, Zeszyt 13, Część II, s. 53-63.
 3. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. [2008], From Strategy to Business Models and onto Tactics, "Long Range Planning", Vol. 43, p. 1-43.
 4. Clauss T. [2016], Measuring business model innovation: conceptualization, scale development, and proof of performance, "R&D Management", Vol. 47, No. 3, p. 385-403.
 5. Disle Ch., Perier S., Bertrand F., Gonthier-Besacier N., Protin P. [2016], Business Model and financial reporting: how has the concept been integrated into the IFRS framework?, "Comptabilité - Contrôle - Audit", Vol. 22, p. I-XXXV.
 6. Dyrektywa [2013], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. Unii Europejskiej, 29.6.2013.
 7. EFRAG [2013], The role of the business model in financial statements. Research paper, European Financial Reporting Advisory Group, Autorité des Normes Comptables and Financial Reporting Council.
 8. IASB [2015], Conceptual Framework for Financial Reporting. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2015/3, IFRS Foundation.
 9. IIRC [ 2013], Business model. Background paper for , the International Integrated Reporting Council.
 10. Magretta J. [2002], Why business models matter, "Harvard Business Review", May, p. 86-92.
 11. MSSF ZK [2011], Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, IFRS Foundation.
 12. Palepu K.G., Healy P.M., Peek E. [2010], Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases, Second Edition, Cengage Learning EMEA.
 13. Penman S. [2007], Financial Statement Analysis and Security Valuation, Third Edition, The McGraw-Hill, p. 33-44.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008, z późn.zm.
 15. Sobańska I., Kabalski P. [2010], System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Świderska G.K., Więcław W. (red.) [2016], Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Warszawa, MAC Consulting /Difin.
 17. Taran Y., Boer H., Lindgren P. [2015], A Business Model Innovation Typology, "Decision Sciences", Vol. 46, No. 2, p. 301-331.
 18. Zott C., Amit R.H. [2010], Designing your future business model: An activity system perspective. "Long Range Planning", Vol. 43, p. 216-226.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4693
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu