BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raźniewska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wdrażanie innowacji w sektorze ekologicznej żywności na przykładzie europejskiego partnerstwa innowacji
Implementing Innovation in the Organic Food Sector with Regard to the European Innovation Partnership
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 79-88, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Innowacje, Żywność ekologiczna, Polityka rolna
Innovations, Organic food, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Celem artykułu jest określenie możliwości oraz uwarunkowań wdrażania innowacji poprzez budowanie partnerstwa w sektorze ekologicznej żywności. Na podstawie kwerendy literatury, dostępnych raportów oraz dobrej praktyki Partnerstwa Innowacji w Dolnej Saksonii przedstawiono nowy model budowania partnerstwa innowacji otwartych. Zgodnie z założeniami transfer wiedzy i technologii przebiega dwukierunkowo między nauką a praktyką gospodarczą, przy czym podkreśla się rolę brokera innowacji. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki sektora ekologicznej żywności w Polsce, podkreślając sytuację w województwie łódzkim. Opisano regionalną politykę rolną w zakresie innowacyjności, skupiając się na rolnictwie ekologicznym. Następnie przedstawiono wielowymiarowe korzyści wdrażania innowacji dla różnych zaangażowanych podmiotów. W dalszej części zaprezentowano inicjatywę tworzenia Europejskich Partnerstw Innowacji. Przedstawiono zestaw mierników pomocnych w analizie skuteczności współdziałania w ramach zbudowanych partnerstw. W podsumowaniu przedstawiono wnioski w celach poglądowych i rekomendacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to specify opportunities and conditions for implementing innovation thanks to building up the partnership in the organic food sector. A new model of open innovation partnerships is presented based on the selection of references, available reports and the practice of the Innovation Partnership in Lower Saxony. Based on the assumptions, knowledge and technology exchange is bidirectional between science and economic practices. The role of innovation brokers should also be emphasised. The first part of the article presents the characteristics of the organic food sector in Poland, focusing especially on the Łódź Voivodeship. Innovation in agricultural policy is also presented with a special focus on organic farming. Subsequently, multidimensional benefits of implementing innovation for various entities are discussed. In the subsequent parts, the initiative of creating European Innovation Partnerships is explained. Finally, the article shows the set of measurements which might be used to analyse the effectiveness of partnerships' cooperation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahuja G. (2000), Collaboration Networks, Structural Holes and Innovation: A longitudinal study, "Administrative Science Quarterly", vol. 45, no. 3.
 2. A service point for the EIP-AGRI network, http://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/EIPAGRISP, (dostęp: 20.04.206).
 3. Bryła P. (2013), Marketing ekologiczny produktów żywnościowych produktów żywnościowych - wyniki badania wśród polskich przetwórców, Annual Set The Environment Protection, "Rocznik Ochrona Środowiska", vol. 15.
 4. Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J. (2006), Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York.
 5. Curley M., Salmelin B. (2013), Open innovation 2.0: A new Paradigm-White Paper, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YzqhGTmbB8J:ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm%3Fdoc_id%3D2182+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, (dostęp: 18.04.2016).
 6. Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H. (2009), Open R&D and open innovation exploring the phenomen, "RD Management", vol. 39, Issue 4.
 7. Europejskie Partnerstwo Innowacji: możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii (2014), IFOAM EU GROUP, Bruksela.
 8. From farm to fork. Safe food for Europe's consumers, (2004), European Union, Luksemburg.
 9. IAASTAD (2009), Agriculture at a crosroads, Synthesis Report, IslandPress.
 10. Kijek T. (2014), Determinants of open innovation adoption - the case of Polish food firms, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3.
 11. Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH, www.oeko-komp.de, (dostęp: 18.04.2016).
 12. Kozera M.E. (2013), Uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnictwie, Rocz. Nauk. SERIA, t.X, z.3.
 13. Łącka I. (2011), Problemy oceny efektywności powiązań nauki i przemysłu w procesach innowacyjnych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 43.
 14. Matras-Bolibok A., Kis K. (2014), European innovation partnership as a framework for open innovation in agriculture, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XVI, zeszyt 6.
 15. Matras-Bolibok A. (2012), The Influence of Collaboration on Effectiveness ofInnovation Activity in Polish Regions [w:] D. Birov, Y. Todorova (red.), Proceedings of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD 2012, Sofia University, Sofia.
 16. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (2014), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 17. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 (2015), GIJHARS Warszawa.
 18. RIS (2015), Regional Innovation Scoreboard, Komisja Europejska, UE, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.html, (dostęp:10.04.2016).
 19. Solinsa, Support of Learning and Innovation Network for Sustainable Agriculture, How to support LINSA?, http://www.solinsa.org/fileadmin/Files/deliverables/Prezi__Solinsa_30.01.2014.pdf, (dostęp: 20.04.2016).
 20. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2013), Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
 21. Robinson S., Stuberrud H. A (2013), Partnerships for innovation among european small business, "Journal of International Business Research", Vol. 12, No.2.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu