BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagodzińska-Komar Ewa (Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP SA.)
Title
Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 85-93, wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Źródła finansowania, Inwestycje
Capital market, Source of financing, Investment
Note
streszcz.
Abstract
Celem jednolitego rynku kapitałowego UE jest dostęp, na tych samych zasadach, wszystkich państw członkowskich do funduszy i dywersyfikacja źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Autorka podkreśla, że poprawa atrakcyjności rynków kapitałowych w państwach UE wpłynęłoby na większą liczbę inwestycji ze świata. To z kolei zwiększyłoby zdolność europejskiej gospodarki do amortyzowania wstrząsów i do obniżania poziomu zadłużenia.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa [2011], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 1 lipca 2011 r.).
 2. Dyrektywa [2014], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257/186 z 28 sierpnia 2014 r.).
 3. EBI [2016], Plan Inwestycyjny dla Europy - pierwszy rok, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, http://www.eib.org.
 4. Feldstein M., Horioka, C. [1980], Domestic saving and international capital flows, "Economic Journal", Vol. 90.
 5. GPW [2015], Unia Rynków Kapitałowych, stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie koncepcji Unii Rynków Kapitałowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl.
 6. ICMA [2014], Sprawozdanie za III kw. 2014 r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych http://www.icmagroup.org, dostęp 23/10/2016.
 7. Komisja Europejska [2015], Zielona Księga. Tworzenie unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska, Bruksela, COM(2015) 63.
 8. Komisja Europejska [2016], Orędzie o stanie Unii w 2016 r., Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych - najczęstsze pytania, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2983_pl.htm, dostęp 30/11/2016.
 9. Lambert T., Schwienbacher A. [2010], An Empirical Analysis of Crowdfunding, Université catholique de Louvain & Univerity of Amsterdam, Business School, http://ssrn.com/abstract=1578175/, dostęp 06/12/2016.
 10. MR [2016], Plan Inwestycyjny dla Europy z perspektywy Polski, Ministerstwo Rozwoju, https://www.mr.gov.pl.
 11. Plan inwestycyjny dla Europy [2014], Plan inwestycyjny dla Europy, Komisja do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, COM(2014)903 final.
 12. SIFMA [2015], European Structured Finance Data Tables za IV kw. 2014 r., SIFMA/AFME, http://www.sifma.org/, dostęp 15/11/2016.
 13. Véron N., Guntram B. Wolff [2015], Capital Markets Union: a vision for the long term, http://bruegel.org, dostęp 30/09/2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4694
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu