BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Wpływ obowiązku ujawnień modelu biznesu na system rachunkowości przedsiębiorstw
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 94-100, tabl., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka rachunkowości, Modele biznesowe, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Accounting policy, Business models, Accounting in enterprise
Note
streszcz.
Abstract
Model biznesu determinuje tworzenie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa dla osiągania celów zarządu, ale także interesariuszy zewnętrznych. Rachunkowość, jako podsystem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, dostarcza istotnych, rzetelnych i prawidłowych o nim informacji. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów systemu rachunkowości, które wymagają dostosowania do potrzeb ujawnień modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej. Podmiotem badań były wybrane spółki, zobowiązane do ujawniania modelu biznesu.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. [2016], Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442.
 2. Biadacz R. [2011], Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia teoretyczne, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 3. Chluska J. [2016], Podstawy rachunkowości, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 4. Dyrektywa [2014], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330 z 2014 r. ze zm.
 5. Jarugowa A., Skowroński J. [1975], Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 6. Karwowski M. [2015], Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 388.
 7. Messner Z., Klimas M. [1986], Teoretyczne podstawy rachunkowości, Warszawa, PWN.
 8. Michalak J. [2012], Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 9. Osterwalder A., Pigneur Y. [2010], Business Model Generation, Hoboken, Wiley.
 10. Peche T. [1988], Teoretyczne podstawy rachunkowości, Warszawa.
 11. Rubik J. [2016], Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442.
 12. Sawicki K. [1994], Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 28.
 13. Skrzywan S. [1973], Teoretyczne podstawy rachunkowości, Warszawa, PWE.
 14. Ustawa [1994], Ustawa z dnia 24.09.1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.
 15. Ustawa [2016], Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2017 r. poz. 61.
 16. Walińska E. [2015], Współczesny model sprawozdania finansowego i jego krytyka, w: Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem, Wymiar finansowy i niefinansowy, Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Wartini-Twardowska J. [2014], Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4695
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu