BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sempiak Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra
The Citizens Budget, as an Instrument of Social Participation of Jelenia Gora City
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 139-152, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Budżet obywatelski, Partycypacja społeczna
Participatory budgeting, Social participation
Note
streszcz., summ.
Country
Jelenia Góra
Abstract
W artykule przedstawiono ideę i cele partycypacji społecznej, omówiono koncepcję budżetu partycypacyjnego, jako narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym. Przedstawiono rozwój tej idei w Polsce i na świecie. Ukazano możliwe pozytywne i negatywne efekty wdrażania BP. Zaprezentowano funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w mieście Jelenia Góra na przestrzeni lat 2013-2016, przedstawiając zwycięskie projekty oraz zasady ich wyboru oraz założenia Budżetu Partycypacyjnego dla miasta Jeleniej Góry na rok 2017. (abstrakt oryginalny)

The Article discusses the idea and objectives of Social Participation, and the concepts of Participatory Budget, as a management tool of local development. It shows, the development of this idea in Poland and around the world. It also shows possible positive and negative effects of the implementation of P.B. The Author presented, the functioning of the Citizens Budget in Jelenia Gora over the years 2013-2016, the winning projects and the rules for their selection, and also the Participatory Budget assumptions in 2017 for the Jelenia Gora city. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allegretti G., Najczęściej zadawane pytania dotyczące budżetu partycypacyjnego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa 2012.
 2. Boryczka E., Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 3. Budżet Obywatelski, Historia BO w Polsce i Europie, [http://budzetobywa telski.ug.rejowiec.pl/historia-bo-w-polsce-i-europie], (21.11.2016).
 4. Burchard-Dziubińska M., Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, [w:] B. Kryk, (red.), Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, T 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 5. Chustecka M., Budżet partycypacyjny w Europie, [http://ngo.chorzow.eu/ _DOKUMENTY/budzet_partycy-pacyjny_w_europie.pdf], (22.11.2016).
 6. Kębłowski B., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013
 7. Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 8. Krześ A., Budżet Obywatelski, jako inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego, [w:] St. Korenik, N. Derlukiewicz, (red.), Gospodarka i przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 9. Kuriata A., Budżet partycypacyjny, jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-Monografie nr 40, Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.
 10. Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawniczo- reklamowa MT, Warszawa 2003.
 11. Miasto Jelenia Góra, Budżet obywatelski - analiza wniosków, [http://www.je leniagora.pl/content/bud%C5%BCet-obywatelski-analiza-wniosk%C3%B3w] (28.11.2016).
 12. Nowakowska A., Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 13. Oficjalna strona miasta Jelenia Góra, Budżet obywatelski, [http://www.jelen iagora.pl/grupa/bud%C5%BCet-obywatelski], (16.01.2017).
 14. Oficjalna strona miasta Jelenia góra, Lista projektów, [http://jeleniago ra.pl/content/lista-projekt%C3%B3w], (17.01.2017).
 15. Participatory Budgeting Unit, Participatory Budgeting in the UK: Tool Kit, umieszczona w wersji polskojęzycznej pod adresem [http://www.maszglos.pl /wp-content/uploads/2013/06/Budzet-partycypacyjny-w-Wielkiej-Brytanii. pdf], (28.11.2016).
 16. Poniatowicz M., Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego, jako instrumentu finansów lokalnych, [w:] T. Framulska, K. Znaniecka, (red.), Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 17. Rytel-Warzocha A., Budżet obywatelski, jako nowa forma społecznej partycypacji, [w:] J. H. Szlachetko i inni, (red.), Disputatio. Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Naukowy, Tom XV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 18. Szranowicz-Kusz M., Budżet Partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?, [http://centrumwspolpracy.org.pl/wp-content/ uploads/2014/11/budzet-partycypacyjny.pdf], (28.11.2016).
 19. Święcki R., Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2016: Zobacz, które projekty mieszkańców będą realizowane, [http://jeleniagora.naszemiasto.pl/artykul/j eleniogorski-budzet-obywatelski-2016-zobacz-ktore-projekty-3592214,art,t,i d,tm.html], (28.11.2016).
 20. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
 21. Uchwała nr 453.XLIX.2013 z dnia 20.12.2013 r.
 22. Wampler B., A Guide to parcipatory budgeting, [w:] A. Shah (red.), Participatory budgeting, Worldbank 2007.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu