BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podatek rolny w gminach należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2013 - 2015
Agricultural Tax in Municipalities Included in Wałbrzych Agglomeration in the Period 2013 - 2015
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 153-167, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Podatek rolny, Gmina, Analiza statystyczna
Agricultural tax, District, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Wałbrzych
Wałbrzych
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie kształtowania się podatku rolnego w poszczególnych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej na przestrzeni trzech lat, tj. 2013, 2014 i 2015. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej podatek rolny nie stanowi dużego udziału w dochodach gminy. Największy udział podatku rolnego w dochodach gminy wystąpił w gminie Marcinowice. Średnio w tej gminie było to ok. 9%. W Aglomeracji Wałbrzyskiej udział podatku rolnego w dochodach poszczególnych gmin jest na bardzo zróżnicowanym poziomie i kształtuje się w przedziale od 0,02% do 9%. Tylko w ośmiu gminach (z 23) udział podatku rolnego w dochodach gminy przekroczył próg 1%. Wszystkie dane wykorzystane w analizie pochodzą z Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych gmin. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym: metoda opisu graficznego i tabelarycznego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to present agricultural tax in individual municipalities of Wałbrzych Agglomeration over the period of three years, i.e. 2013, 2014 and 2015. The general characteristics of Wałbrzych Agglomeration municipalities were also presented. Based on the conducted analysis it can be concluded that agricultural tax in Wałbrzych Agglomeration municipalities does not constitute any major share in the municipal income. The largest share of agricultural tax in the municipal income was recorded in Marcinowice municipality. It presented the average level of about 9% in this municipality. The share of agricultural tax in the income of particular municipalities covered by Wałbrzych Agglomeration is very diversified and remains in the range 0,02% - 9%. Only in eight municipalities (out of 23) the share of agricultural tax exceeded the threshold of 1%. All data used in the analysis come from the Public Information Bulletins (PIB) issued by the particular municipalities. The basic research methods used by the author were: the method of subject literature and legal acts analysis and review, as well as formal methods including graphic and tabular description. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziemianowicz R.I., Przygodzka R. (2011), Podatek rolny i jego funkcje, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 94, SGGW, Warszawa.
 2. [http://aglomeracja-walbrzyska.pl/aglomeracja-walbrzyska] (data dostępu: 15.11.2016).
 3. [http://bip.boguszow-gorce.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 4. [http://www.bip.czarny-bor.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 5. [http://www.bip.dobromierz.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 6. [http://www.bip.gluszyca.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 7. [http://bip.jaworzyna.net] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 8. [http://www.bip.um.jedlina.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 9. [http://bip.kamiennagora.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 10. [http://bip.kamiennagora.tensoft.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 11. [http://bip.lubawka.net.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 12. [http://bip.marcinowice.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 13. [http://www.bip.mieroszow.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 14. [http://www.nowaruda.biuletyn.net] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 15. [http://www.bip.gmina.nowaruda.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 16. [http://biuletyn.net/radkowklodzki] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 17. [http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 18. [http://bip.strzegom.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 19. [http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 20. [http://www.swidnica.bip-gov.info.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 21. [http://bip.gmina.swidnica.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 22. [http://bip.swiebodzice.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 23. [http://bip.walim.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 24. [http://bip.um.walbrzych.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 25. [http://bip.um.zarow.pl] (data dostępu: 28 - 30. 10. 2016).
 26. [http://regioset.pl] (data dostępu:16.01.2017).
 27. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. poz. 787).
 28. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814).
 29. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P.2014 poz. 935).
 30. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 2015 poz. 1025).
 31. Parysek J.J. (2008),: Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju (w): Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, IGSEiGP UAM, Poznań.
 32. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z 4 okręgów podatkowych (Dz. U. nr 143, poz. 1614.).
 33. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, [http://wroclaw.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowaca] (data dostępu: 28 - 30.10. 2016).
 34. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
 35. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
 36. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1045).
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu