BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kot Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Cechy osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości
Personality Traits and Preference of the Type of Organizational Culture in People in Early Adulthood
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 181-199, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kwestionariusz osobowy, Badania ankietowe
Organisational culture, Human Resources Management (HRM), Personal questionnaire, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest badanie związku cech osobowości z preferowanym typem kultury organizacyjnej, w której osoby chciałyby pracować. Badaniami objęto grupę 161 pracowników (83 kobiety i 78 mężczyzn) różnych organizacji w okresie wczesnej dorosłości. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Osobowości Eysencka oraz Kwestionariusz do Oceny Kultury Organizacji Cameron i Quinn. Wyniki wskazują na występowanie zależności między cechami osobowości młodych dorosłych, a preferowanymi przez nich typami kultury organizacyjnej. Ekstrawertycy preferują kulturę organizacyjną rynku, introwertycy wybierają kulturę organizacyjną klanu, a osoby o niskiej neurotyczności adhokrację. Otrzymane wyniki mogą być użyteczne dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Istotne jest by w procesie rekrutacji i zarządzania kapitałem ludzkim dbać o odpowiedniości między cechami osobowości pracowników a kulturą organizacyjną panującą w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to study the relationship between personality traits and the preferred type of organizational culture of the company, where people would like to work. Investigated groups consisted of 161 employees (83 women and 78 men) of various organizations in early adulthood. The study used Eysenck Personality Questionnaire and also Questionnaire for the Assessment and Cultural Organization by Cameron and Quinn. The results indicate the existence of the relationship between personality traits of young adults, and their preferred types of organizational culture. Extroverts prefer organizational culture market, introverts choose the organizational culture of the clan, and people with low neuroticism adhocracy. The results may be useful for those involved in human resources management. It is important that in the process of recruitment and human capital management to take care of correspondence between the personality traits of employees and organizational culture prevailing in the company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson C., Spataro S., Flynn F., Personality and Organizational Culture as Determinants of Influence, "Journal of Applied Psychology", 2008, 93.
 2. Barabasz, A., Osobowość organizacji, zastosowanie w praktyce zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2008.
 3. Brzeziński, J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2012.
 4. Brzozowski, P., Drwal, R., Kwestionariusz osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ - R, PTP, Warszawa 1995.
 5. Cameron, K.S., Ettington, D., The conceptual foundations of organizational culture. Handbook of Theory and Reasearch, Agation Press, Nowy Jork 1998.
 6. Cameron, K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 7. Cameron, K.S., Quinn, R.E., Degraff, J., Thakor, A., Competing Values Leadership: Creating Value in Organizations, Edward Elgar Publishing. Massachusetts 2006.
 8. Cattell, R.B., Cattell, A.K., Cattell, H.E., The PsychEval Personality Questionnaire, IPAT, Champaign 2003.
 9. Czarnota-Bojarska, J., Dopasowanie człowiek - organizacja i tożsamość organizacyjna, Scholar, Warszawa 2010.
 10. Dawis R.V., Lofquist L.H., Weiss, D.J., England, G.W., A Theory of Work Adjustment: A Revision, "Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation", 1968, 23(15).
 11. Eysenck, H.J., Four ways five factors are not basic, "Personality and Individual Differences", 1992, 13, 6, s. 667-673.
 12. Eysenck H.J., Wymiary osobowości, [w:] A., Januszewski, P., Oleś, T., Witkowski (red.) Wykłady z psychologii w KUL, RW KUL, Lublin 1994.
 13. Eysenck S.B., Eysenck H.J., Barrett P., A revised version of the psychoticism scale, "Personality and Individual Differences ", 1985, 6.
 14. Eysenck, H. J., Wilson, G. D., The Eysenck Personality Profiler, Corporate Assessment Network, Londyn 1991.
 15. GUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
 16. Hofstade, G., Hofstede, G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 17. Holland, J.L., Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Psychological Assessment Resources, Odessa 1992.
 18. Jahoda M., Employment and unemployment: A social-psychological effects, Cambridge University Press, Londyn 1982.
 19. Kozak A., Kształtowanie tożsamości organizacji poprzez budowanie dojrzałej osobowości kadry zarządzającej, "Współczesne Zarządzanie", 2012, 4.
 20. Laney M.O., Introwertyzm to zaleta, czyli jak przetrwać w ekstrawertycznym świecie, REBIS, Poznań 2013.
 21. Lipińska-Grobelny A., Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firm, [w:] A.M. Zawadzka (red.) Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.
 22. Mroczko F., Kultura i klimat proinnowacyjny, "Prace Naukowe WSZIP ", 2016, 39, 3.
 23. McCrae, R.R., Costa, P.T., Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 24. Olszewska M., Cechy kultury organizacyjnej warunkujące podejmowanie działań pozabiznesowych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", 2014, 17, 3.
 25. Pervin, L.A., Cervone, D., Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 26. Schein, E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 27. Schein, E., Corporate Culture Survival Guide, John Wiley & Sons, Nowy York 2009.
 28. Sikorski, C., Kształtowanie kultury organizacyjnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu