BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinka Kamil (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Miasto inteligentne, czyli jakie? Smart city w założeniach Krajowej Polityki Miejskiej
What Does it Mean to be a Smart City? A Smart City in the Assumptions of the National Urban Policy
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 33-43, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Keyword
Inteligentne miasto, Krajowa Polityka Miejska, Zarządzanie strategiczne, Warunek sine qua non
Smart city, National Urban Policy, Strategic management, Sine qua non condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Oficjalne dokumenty opracowywane, przyjmowane (uchwalane), a w konsekwencji, wdrażane na poziomie lokalnym coraz częściej realizują zatem postulat zarządzania strategicznego. Znaczenie tego typu podejścia rośnie w tym sensie, że staje się ono warunkiem sine qua non urzeczywistnienia koncepcji smart city, która, adoptowana do polskich warunków, wyznacza pewnego rodzaju uniwersalny model reakcji na wyzwania rozwojowe miast. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o sposób, w jaki koncepcja smart city wpisuje się w rozwiązania, postulaty i rekomendacje Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Analiza zawartości tego oficjalnego, rządowego dokumentu przeprowadzona w oparciu o sześcioelementowy klucz kategoryzacyjny pozwala na pozytywną weryfikację sformułowanej hipotezy. Dowodzi, że KPM prezentuje szerokie (pogłębione) rozumienie miasta inteligentnego, znacznie wykraczające poza wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT). (abstrakt oryginalny)

The official documents developed, adopted and, as a consequence, implemented at the local level more and more often realise the postulate of strategic management. The importance of such an approach increases in a sense that it becomes a condition sine qua non to realise the concept of a smart city which, adopted to Polish conditions, determines a kind of universal model of reaction to developmental challenges of cities. The aim of the article is to answer the question concerning the way in which the concept of a smart city fits in the solutions, postulates and recommendations of the National Urban Policy (NUP). The content analysis of this official governmental document conducted on the basis of the sixelement categorisation key allows one to verify positively the formulated hypothesis. It proves that NUP presents a broad (in-depth) understanding of a smart city, considerably going beyond the use of information and communication technology (ICT). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P., Smart cities in Europe, 'Journal of Urban Technology', 2011, vol. 18.
 2. Czupich M., Kola-Bezka M., Ignasiak-Szulc A., Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2016, nr 276.
 3. Dameri R. P., Searching for Smart City definition: a comprehensive proposal, 'International Journal of Computers & Technology', 2012, vol. 11, no. 5.
 4. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 5. Ferro E., Caroleo C., Leo M., Ossela M., Pautasso E., The Role of ICT in Smart City Governance, 'CEDEM International Conference for e-Democracy and Open Government Research Paper', [www.enricoferro.com/paper/CEDEM13 .pdf], (8.05.2017).
 6. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers M., Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, Vienna 2007.
 7. Glinka K., Marketing we współczesnej polityce miejskiej - przykład dużych miast Dolnego Śląska, "Ogrody Nauk i Sztuk", 2015, t. 5.
 8. Glinka K., Zasady polityki miejskiej w strategiach rozwoju największych miast Dolnego Śląska, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu", 2016, t. 38.
 9. Hollands R. G., Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?, 'City', 2008, vol. 12.
 10. Kowalewski A. T., Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka", 2005, nr 1.
 11. Krajowa Polityka Miejska, Etapy prac nad Krajową Polityką Miejską, [https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/politykamie jska/#Etapy%20prac%20nad%20Krajow%C4%85%20Polityk%C4%85%20Mi ejsk%C4%85], (8.05.2017).
 12. Krajowa Polityka Miejska 2013, Warszawa 2015.
 13. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, "Problemy Rozwoju Miast" 2015, r. 12, z. 2.
 14. Parteka T., Inteligentny rozwój miast - fantom czy trwały paradygmat?, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2011.
 15. Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 16. Sikora-Fernandez D., Koncepcja "smart city" w założeniach polityki rozwoju miasta - polska perspektywa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2013, nr 290.
 17. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Dobre praktyki inteligentnego zarządzania w polskich miastach, "Studia Miejskie", 2015, t. 19
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu