BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Niezależność energetyczna jako wyzwanie dla samorządów i administracji mieszkaniowej
Energy Independence as a Challenge for Self-governments and Housing Administration
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 63-73, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Keyword
Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, Administracja publiczna, Należności, Sieć publiczna
Energy efficiency, Renewable energy sources, Public administration, Receivables, Public network
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest przedstawienie zalet wykorzystania niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie instalacji pochodzących z Odnawialnych Źródeł Energii przez osiedla, miasta, gminy, w kontekście zrównoważonego rozwoju. Warto wiedzieć, że instalacje odnawialnych źródeł energii znacząco podnoszą wartość nieruchomości. Na przykład systemy solarne chronią przed niestabilnymi cenami energii elektrycznej oraz pozwalają na oszczędności. Dają również możliwość sprzedaży energii elektrycznej oraz niezależności częściowej lub całkowitej od sieci publicznej. Są one również perspektywą na uzyskanie energii elektrycznej w miejscach trudno dostępnych. Większość tych przedsięwzięć spowodowana jest inicjatywami gmin. W wyniku których efektem są nie tylko oszczędności i zysk ze sprzedaży energii, ale również wzrost dochodów ze sprzedaży działek, czy pozyskiwanie inwestorów i przyciąganie turystów. (abstrakt oryginalny)

Energy independence as a challenge for self-governments and housing administration The aim of the publication is to present the advantages of the use of energy independence through the use of the installation from renewable energy sources by the housing estate, cities, municipalities, in the context of sustainable development. It is worth knowing that the installations of renewable energy sources significantly increase the value of the property. For example, solar systems protect against volatile electricity prices and allow for savings. Also give the opportunity to sell electricity and partial or complete independence from the public network. They are also the prospect of getting electricity in difficult to access places. Most of these projects is due to the initiatives of municipalities. As a result, the effect of which are not only cost savings and earnings from energy sales, but also increased revenue from the sale plots of land, or attracting investors and attracting tourists. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kiedrowska-Pryka, Zależność Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych - struktura zużycia nośników energii i ich dywersyfikacja w krajach członkowskich UE, [w:] P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo Energetyczne, Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość, tom I, Polityka - gospodarka - zasoby naturalne i logistyka, Fundacja na rzecz czystej energii, Poznań 2014, s. 419.
  2. W. Lenart(red.), POSTAW NA SŁOŃCE, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Warszawa 2015r.
  3. T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Difin SA, Warszawa 2016, s. 12.
  4. M. McLuhan, B. Nevitt, Take today, the executive as dropout, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
  5. P. Szlagowski, Polityka energetyczna Polski, [w:] J. Świątkowska (red.), Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszechradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 32-33.
  6. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006, s. 306.
  7. K. Żukrowska, Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUS at TAX, Warszawa 2011, s. 396.
  8. [http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-prior ytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii], dostęp 28.11.2016 r.
  9. [http://www.ie-leipzig.com/010-dateien/pdf/kurzfassung_rekk_polnisch.pdf], dostęp 28.11.2016 r.
  10. [http://samorzad.pap.pl/depesze/Kategorieredakcyjne_BibliotekaSAF/1499 41/Perspektywy-dla-OZE], dostęp 28.11.2016 r.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu