BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huterska Agnieszka (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Zdunek-Rosa Ewa (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
An Assessment of the Influence of the Number of Micro-Enterprises on the Unemployment Rate in Poland with the Use of Panel Models
Ocena wpływu liczby mikroprzedsiębiorstw na stopę bezrobocia w Polsce z zastosowaniem modeli panelowych
Source
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 37-45, tab., bibliogr. s. 45
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Bezrobocie, Modele panelowe
Micro-enterprise, Unemployment, Panel model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu wartości dodanej brutto oraz tworzeniu miejsc pracy. Celem opracowania jest ocena zależności między liczbą mikroprzedsiębiorstw a stopą bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2004-2014. W opracowaniu przeanalizowano dane przekrojowo-czasowe za pomocą modeli panelowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że - zgodnie z oczekiwaniami - występuje ujemna zależność między liczbą mikroprzedsiębiorstw a stopą bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises, in particular, micro-enterprises play an important role in generating gross value added as well as in job creation. The objective of the study is to evaluate the dependence between the number of micro-enterprises and the rate of unemployment in particular provinces in Poland in the years 2004-2014. The paper includes an analysis of cross-sectional and time series data using panel models. The conducted analysis showed that, as expected, a negative relationship exists between the number of micro-enterprises and the unemployment rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dańska B. 1995. Wybrane metody estymacji modeli ekonometrycznych opartych na danych panelowych. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, D: 116.
 2. Dańska-Borsiak B. 2011. Dynamiczne modele panelowe w badaniach empirycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ob-szary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki- finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialal-nosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2014-r-,2,13.html (access: 20.08.2016).
 4. Ekonometria współczesna. 2007. Ed. M. Osińska. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 5. Huterska A., Huterski R., Zdunek-Rosa E. 2015. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116: 612-622.
 6. Kufel T. 2007. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 7. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 2016. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy (access: 20.08.2016).
 8. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Węcławska D. 2015. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce. In: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa.
 9. Maddala G.S. 2008. Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarczewynikifinansowe/ przed- siebiorstwa-niefinansowe/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-niefinansowe-w-polsce-w-latach-2009-2013,22,1.html (access: 20.08.2016).
 11. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2004 r., nr 173, poz. 1807, as amended.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu