BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryńska Elżbieta (University of Lodz, Poland)
Title
The Faces of Contemporary Labour Market Segmentation
Współczesne oblicza segmentacji rynku pracy
Source
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (2), s. 137-149, bibliogr. s. 147-149
Keyword
Rynek pracy, Segmentacja rynku pracy
Labour market, Labour market segmentation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania są podziały współczesnych rynków pracy, celem jest identyfikacja ewolucji oraz współczesnych mechanizmów i przejawów segmentacji. Osiągnięciu tak sformułowanego celu służą analizy zmian zachodzących w realnym świecie oraz rozwoju badań zjawisk na rynku pracy w ostatnim ćwierćwieczu, jak również prezentacja rodzajów segmentacji rynku pracy o zasadniczym znaczeniu dla jego funkcjonowania, jak segmentacje: konkurencyjna, informacyjna, sieciowa oraz behawioralna. Opracowanie skupia się na jednej z koncepcji segmentacji, jaką jest koncepcja dualnego rynku pracy podzielonego na dwa segmenty: pierwszy i drugi. Z przeprowadzonych analiz wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, obecne podziały rynku pracy skutkują rozszerzeniem się segmentu drugiego. Po drugie, identyfikacja współczesnych segmentów rynku pracy wymaga wielu szeroko zakrojonych prac badawczych, integrujących podejście instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne oraz psychologiczne. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the segments of contemporary labour markets and identifies the causes of evolution and the present-day manifestations and mechanisms of segmentation. To this end, changes occurring in the world today and the progress of research into labour market phenomena over the last 25 years are analysed. The article also provides an insight into the various types of labour market segmentation that underlie its functioning, i.e. competition-driven segmentation, informational segmentation, network-based segmentation and behavioural segmentation. The theoretical underpinning of the article is the concept of a dual labour market made up of a primary market and a secondary market. The analysis offers two main conclusions. Firstly, the labour market segmentation that we observe today causes an expansion of its secondary segment. Secondly, to identify the contemporary face of labour market segmentation, many extensive studies of the institutional, economic, social and psychological aspects of this process are necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adnett N. 1996. European Labour Markets: analysis and policy. Longman, London and New York.
 2. Anioł W. 2012. Trzy wizje Europy. In: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. Arendt Ł. 2010. Wykluczenie cyfrowe - wielowymiarowe zjawisko na polskim rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 113: 15-26.
 4. Baltes B., Finkelstein L., Kooij D, De Lange A., Jansen P.W. 2011. Age and work-related motives: Results of a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32(2): 197- 225.
 5. Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem. 2012. Eds. M. Baranowski, B. Mika. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 6. Beck U. 2014. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Scholar, Warszawa.
 7. Borkowska S. 2012. Systemy wynagrodzeń w procesie zmian. In: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 8. Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne. CBOS, Warszawa.
 9. Doeringer P.B. 1967. Determinants of the Structure of Industrial Type Labour Markets. Industrial and Labor Relations Review, 20(2): 206-220.
 10. Doeringer P.B., Piore M.J. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Heath Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington Mass.
 11. Doeringer P.B., Piore M.J. 1975. Unemployment and the "Dual Labor Market". The Public Interest, 38: 67-79.
 12. Young people and NEETs in Europe: first findings, Youth in Europe. A Statistical Portrait. 2009. Eurofound Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 13. Horne M.S., Williamson T.S., Herman A. 2005. Contingent workforce business and legal strategies. Law Journal Press, New York.
 14. Jakonen M., Peltokoski J., Toivanen T. 2012. Occupy Life! Precarity and Basic Income. Paper to be Presented in Basic Income Earth Network's (BIEN) Congress in Munchen, http://www.basicin-come.org/bien/pdf/munich2012/JakoneLPeltokoskLToivanen.pdf (access: 4.06.2016).
 15. Król K. 2016 Alternatywne finanse coraz bardziej popularne w Europie. http://crowdfunding.pl/ 2015/02/24/alternatywne-finanse- coraz-bardziej-popularne-w-europie/ (access: 10.06.2016).
 16. Kryńska E. 1996. Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Levickaite R. 2010. Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania). Limes, 3(2): 170- 183.
 18. Lutz B., Sengenberger W. 1974. Arbeitsmarktstrukturen und öffentliche Arbeitsmarktpolitik. Verlag O Schwarz, Göttingen.
 19. Lutz B., Sengenberger W. 1980. Segmentationsanalyse und Beschöftigungspolitik. WSI-Mittelungen, 5.
 20. Osterhammel J., Peterson N.P. 2005. Globalization a Short History. Published by Princeton University Press, Princeton.
 21. Palmer T.G. 2012. The Tragedy of the Welfare State. In: After the Welfare State. Ed. T.G. Palmer. Students For Liberty & Atlas Network/Jameson Books, Inc. Arlington, VA.
 22. Petring A., Dahm J., Gombert T., Krell Ch., Rixen T. 2012. Welfare State and Social Democracy. Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Cooperation, Berlin.
 23. Pracujonline.com, http://pracuj-online.com/oferty/grupa,4,1,marketing.html (access: 1.07.2016).
 24. Reich R.B. 1996. Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 25. Rodrik D. 2011. Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 26. Rosenberg S. 1989. Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility. In: The State and the Labor Market. Ed. S. Rosenberg. Plenum Press, New York- London.
 27. Sengenberger W. 1975. Arbeitsmarktstruktur - Ansätze zu einem Modell des segmentieren Arbeitsmarkts. Forschungsberichte aus dem ISF München-Frankfurt- München.
 28. Sengenberger W. 1990. Flexibility in the Labor Market - Internal versus External Adjustment in International Comparison. In: Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress. Eds. R. Schettkat, E. Appelbaum. Praeger Publishers, New York.
 29. Solow R.M. 1998. What is Labour Market Flexibility? What is it Good For? Proceedings of the British Academy, 97: 189-211.
 30. Sowa J. 2010. Prekariat - proletariat epoki globalizacji. In: Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Ed. J. Sokołowska. Muzeum Sztuki, Łódź.
 31. Stachowska S. 2012. Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2: 33-56.
 32. Standing G. 2010. Work After Globalization: Building Occupational Citizenship. Edward Elgar Publishing.
 33. Standing G. 2011. The Precariat. The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic, London, New York.
 34. Standing G. 2000. Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy. In: Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna. Eds. S. Golinowska, M. Walewski. CASE, Warszawa.
 35. Szarfenberg R. 2015. Prekarność, prekaryjność, prekariat - krótkie wprowadzenie (wersja 3.0, 01.10.15), http//rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.pdf (access: 15.06.2016).
 36. Wierzbicki A.P. 2015. Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym. PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Instytut Łączności, Warszawa.
 37. Wilthagen T., Tros F. 2003. The concept of "Flexicurity": A new approach to regulating employment and labour markets. Tilburg University Flexicurity, 4.
 38. Wiśniewski Z. 1999. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 39. Żmijski J. 2013 Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów. In: Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka. Ed. D. Elsner. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu