BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudas Dawid (University of Agriculture in Krakow), Wnęk Agnieszk (University of Agriculture in Krakow), Czempas Tomasz (University of Agriculture in Krakow)
Title
Compatibility of RTN Solutions in Selected Active Geodetic
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 767-781, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Geodezja, Pomiary, Modele referencyjne, Metody analityczno-obliczeniowe
Geodesy, Measurement, Reference models, Analytical and computational methods
Note
summ.
Abstract
Results of 24h real-time network (RTN) measurements performed at the same time on two positions with 60 seconds sapling intervals were the subject of analysis. These measurements results were determined on the basis of VRSnet.pl being commercial network of reference stations as well as Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) which in turn is part of the national ASG-EUPOS network. The absolute error and uncertainty of point position for each observation were computed. Subsequently, uncertainty of point position was compare with values of three dimensional Root Mean Square (3D RMS) which in turn were determined using algorithms of selected systems. Measurements using the RTN method can be used to quickly collect information about the location and geometry of objects for field studies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., Walawski M. (2012). Reliable and redundant RTK positioning for applications in hard observational conditions. Artificial Satellites, Vol. 47, No. 1-2012, 23-32
 2. Bakuła M., Przestrzelski P., Kaźmierczak R. (2015). Reliable Technology of Centimeter GPS/GLONASS Surveying in Forest Environments. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 53, No. 2, 1029-1038
 3. Bárta L. (2005). Analysis of time series for accuracy estimation of GPS kinematic methods. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 3-13
 4. Byungwoon P. Changdon K. (2010). The Compact Network RTK Method: An Effective Solution to Reduce GNSS Temporal and Spatial Decorrelation Error. Journal of Navigation, 63, 343-362
 5. Chen X., Allison T., Cao W., Ferguson K., Grünig S., Gomez V., Kipka A., Köhler J., Landau H., Leandro R., Lu G., Stolz R., Talbot N. (2011). Trimble RTX, an Innovative New Approach for Network RTK. ION GPS GNSS; 3; 2214-2219
 6. Gabryszuk J. (2016). Wpływ kąta odcięcia horyzontu na wyznaczanie pozycji w trybie RTN GNSS z siecią TPI NETPRO oraz VRSNET. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2016/ II
 7. Hadaś T., Bosy J. (2009). Niwelacja satelitarna GNSS z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 8(2), 53-66
 8. Kowalczyk K. (2011). Analiza błędów generowanych podczas pomiaru szczegółów sytuacyjnych metodą GPS RTK. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 10(1), 5-22
 9. Kudas D., Szylar M., Cegielska K. (2016). Dobowy pomiar współrzędnych punktu metodą RTN GPS, EPISTEME, Nr 30/2016, t. II, 511-524
 10. Kudas D., Czempas T. (2016). Modelowanie chwilowej płaszczyzny zwierciadła wody w trakcie pomiarów batymetrycznych. Acta. Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 61-72
 11. McHugh C., Church I., Kim M., Maggio D. (2015). Comparison of horizontal and vertical resolvable resolution between repetitive multi-beam surveys using different kinematic GNSS methods. International Hydrographic Review, No 14, 7-18
 12. Mika M. (2012). Wykorzystanie techniki RTK w geodezyjnym opracowaniu szkód popowodziowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/II/2012, 137-145
 13. Plewako M. (2012). Wpływ długości czasu pomiaru techniką RTK GPS w systemie ASGEUPOS na dokładność wyznaczenia współrzędnych punktu. Infrastruktura i Ekonomia Terenów Wiejskich, nr 2/IV/2012, 99-104
 14. Przestrzelski P., Bakuła M. (2014). Performance of real-time network code DGPS services of ASG-EUPOS in north-eastern Poland, Technical Sciences 17(3), 2014, 191-207
 15. Siejka Z. (2008). Ocena faktycznej dokładności pomiarów GPS-RTK wykonywanych z wykorzystaniem korekcji generowanych przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 7(4), 15-25.
 16. Siejka Z. (2014). Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych informacji geodezyjnych w czasie rzeczywistym na potrzeby inżynierii środowiska. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13 (3), 79-90
 17. Siejka Z., Mielimąka R. (2015). Polish active geodetic network as a multi-functional nationwide navigation and positioning system. Geodesy, Cartography and Aerial Photography, Nr 81,5-15
 18. Tokura H., Yamada H., Kubo N., Pullen S. (2014). Using Multiple GNSS Constellations with Strict Quality Constraints for More Accurate Positioning in Urban Environments. Positioning, 5, 85-96
 19. Uznański A. (2006). Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPS. Geodezja, T. 12, Z. 2, 191-197
 20. Uznański A. (2012). Analiza precyzji i dokładności pozycjonowania punktów na bazie serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2012/ 01, 93-103
 21. Aneks nr 1 do umowy o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Głównym Geodetą Kraju dotyczącej wykorzystania Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) w ogólnokrajowym systemie ASG-EUPOS z dnia 18 lutego 2016 r.
 22. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352)
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)
 24. www.asgeupos.pl (23.02.2016 r.)
 25. www.gps.geomalopolska.pl (of access: 03.03.2016 r.)
 26. www.vrsnet.pl (access: 12.02.2016 r.)
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.059
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu