BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Beata (Warsaw University of Life Sciences), Dębska Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences)
Title
Changes of Water Pollution Dynamics in Vistula River on Warsaw City Area
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 849-861, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Regulacja rzek, Jakość wody, Zanieczyszczenie wód
River regulation, Water quality, Water pollution
Note
summ.
Abstract
The paper presents change of water quality within Vistula River in the city of Warsaw. Water samples for analysis were taken from four different measurement points in the period from February to June 2016. Based on the results of laboratory studies it was demonstrated that the Vistula River in Warsaw is exposed to the input of pollutants contributing to increase the salinity, especially in winter and early spring. The concentration of both chlorides and sulphates were highest in February and was decreasing in subsequent months of the year. At the same time it has been shown that during the entire study period the concentration of Cl- ion exceeded the limit values for water quality II class in Poland. While the SO4 2- concentrations in water samples taken in the winter months (February-March) exceeded the limit values for the second quality class, in April, it was within the acceptable range for II class water quality, and in May and June does not exceed the value referred to as standard for I class of water quality. Based on the analysis of indicators of nutrients (N-NH4 , N-NO3 , Ptot.) it was found that the Vistula is not exposed to eutrophication due to their low concentration, which indicates a very good water quality. At the same time permanganate index (CODMn) indicates a low organic load of Vistula. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyn Ł., Kaniuczak J., Stanek-Tarkowska J. (2012). Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód powierzchniowych Wisłoki przeznaczonych do spożycia. Inżynieria Ekologiczna, 28: 7-17.
 2. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. (2013). Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 51-128.
 3. Bojakowska I., Lech D., Jaroszyńska J. (2012). Wskaźniki zasolenia w wodach Potoku Służewieckiego i Jeziora Wilanowskiego w Warszawie. Górnictwo i Geologia, Tom 7, Zeszyt 2: 85-99.
 4. Buszewski B., Buszewska T., Chmarzyński A., Kowalkowski T., Kowalska J., Kosobucki P., Zbytniewski R., Namieśnik J., Kot-Wasik A., Pacyna J., Panasiuk D. (2005) The present condition of the Vistula river catchment area and its impact on the Baltic Sea coastal zone. Regional Environmental Change 5: 97-110
 5. Ciupa T. (2009). Rola zagospodarowania terenu w tym urbanizacji na koncentrację głównych jonów w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38: 44-53.
 6. Czarnecka H. (2005). Atlas podziału hydrograficznego Polski. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa: 26-156.
 7. Harat A., Grmela A. (2008). Wpływ wód kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na zmiany jakości wody w rzece Olza w latach 2000-2007.
 8. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 9: 57-62.
 9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa [dostęp: 4.09.2016]
 10. Jakubowski M., Kantek K., Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J. (2013). Wpływ nawozów fosforytowo - siarkowych na przenikanie jonów fosforanowych i siarczanowych do wód. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 75-88.
 11. Jarosiewicz A., Dalszewska K. (2008). Dynamika składników biogenicznych w rzece Słupi - ocena zdolności samooczyszczania rzeki. Słupskie Prace Biologiczne, 5: 63-73.
 12. Kornaś M., Grześkowiak A. (2011). Wpływ użytkowania zlewni na kształtowanie jakości wody w zbiornikach wodnych zlewni rzeki Drawa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, 1 (33): 125-137.
 13. Molenda T. (2006). Wybrane problemy renaturyzacji cieków w zlewniach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/3: 429-438.
 14. Moniewski P., Stolarska M. (2007). Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na podstawowe charakterystyki fizykochemiczne wody w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 7, z. 1: 105-122. Monitoring rzek w latach 2010-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoringrzek/1095,Monitoring-rzek-w-latach-2010-2015.html [dostęp: 22.10.2016].
 15. Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., Suska A. (2007). Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 6 (2): 19-30.
 16. Nocoń W., Nocoń K. (2011). Płynące wody powierzchniowe aglomeracji górnośląskiej - problemy i wyzwania. LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, R. 16, nr 3: 26-31.
 17. Ostrowska M. (2010). Zmienność stężenia biogenów w wodzie rzeki Mała Panew pod wpływem opadów atmosferycznych i przepływów w rzece. Problemy Ekologii, 14, nr 3: 139-143.
 18. PN-EN ISO 7980. Oznaczanie wapnia i magnezu. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Wyd. PKN, Warszawa.
 19. PN-EN ISO 8467. Jakość wody: Oznaczanie indeksu nadmanganianowego. Wyd. PKN, Warszawa.
 20. PN-EN ISO 10304. Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej. Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów. Wyd. PKN, Warszawa.
 21. PN-EN ISO 11732. Jakość wody: Oznaczanie azotu amonowego. Metoda analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną. Wyd. PKN, Warszawa.
 22. PN-EN ISO 13395. Jakość wody: Oznaczanie azotu azotynowego i azotanowego oraz ich sumy metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną. Wyd. PKN, Warszawa.
 23. PN-ISO 9297. Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra) [Water quality - Determination of chloride - silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)]. Wyd. PKN, Warszawa.
 24. Policht-Latawiec A., Kanownik W., Łukasik D. (2013). Wpływ zanieczyszczeń punktowych na jakość wody rzeki San. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4 (1): 253-269.
 25. Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Sosnowska B. (2013). Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 15-29.
 26. Romero E., Le Grende R., Garnier J., Billen G., Fisson C., Silvestre M., Riou P. Long-term water quality in the lower Seine: lessons learned over 4 decades of monitoring, Environmental Science & Policy 58: 141-154
 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. 2016 nr 0, poz. 1187.
 28. Sapek A. (2009). Współczesne źródła chlorków w środowisku wód śródlądowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40: 455-464.
 29. Sommer W. L. (1996). Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: s. 261.
 30. Wysocka-Czubaszek A., Wojno W. (2014). Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Białystok, 63: 64-76.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.066
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu