BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejczak Dariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dawidowski Jan Bronisław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress of Samples made of Silt Soil
Wpływ średnicy stempla na wyznaczoną wartość naprężenia granicznego próbek wytworzonych z gleby pylastej
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 5-14, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rolnictwo, Badanie jakości, Wyniki badań
Agriculture, Quality research, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy było zbadanie wpływu średnicy stempla na wartość wyznaczanego naprężenia granicznego gleby. Badania przeprowadzono na próbkach modelowych o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego o uziarnieniu pyłu gliniastego i wilgotnościach 13,7 oraz 21,9% wag. Oznaczono następujące cechy użytego materiału: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granicę plastyczności i płynności oraz obliczono stopień wilgotności próbek. Wytworzone próbki były obciążane za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o średnicach: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 i 99 mm. Wartość naprężenia granicznego gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek o wilgotności równej 13,7 % wag. naprężenie graniczne nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek o wilgotności 21,9% wag. naprężenie graniczne może zależeć istotnie od średnicy stempla. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że w badaniach naprężenia granicznego metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,3 ≤ d/D < 0,8.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to investigate the impact of the plate diameter on the value of the measured pre-compaction stress of soil. The investigations were carried out on model samples with 100 mm diameter and 30 mm height made of the silt loam and the percentage moisture content of 13.7 and 21.9%. The following properties of the used material were measured: the granulation group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limit and the degree of saturation of samples. The samples were loaded with a testing machine using plates with varied diameters: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 and 99 mm. The pre-compaction stress value was measured with the method of searching for the crossing point of tangents with the secondary stress curve and original stress curve (a classic method). It was found out that for samples with saturation amounting to 13.7% of the moisture content the pre-compaction stress does not significantly depend on the plate diameter. For samples with saturation amounting to 21.9% of the moisture content the pre-compaction stress may significantly depend on the plate diameter. Based on the obtained results a conclusion was made that in the research on the pre-compaction stress with the method of uni-axial deformations, the relation of the plate diameter (d) to the diameter of the cylinder (D) should be within 0.3 ≤ d/D < 0.8.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błażejczak, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.
 2. Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.
 3. Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2013). Comparison of moisture properties of soils in the context of their susceptibility to compaction with wheels of farm vehicles. Agricultural Engineering, 4(148) T.2. 5-13.
 4. Błażejczak, D., Durkowski, T.; Śnieg, M., Dawidowski, J. B. (2010). Wpływ obciążenia gleby pylastej kołami kombajnu do zbioru buraków na jej właściwości fizyczne. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 79-84.
 5. Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organisation: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.
 6. Dias, Jr M.S., Pierce, F.J. (1995). A simple procedure for estimating preconsolidation pressure from soil compression curves. Soil Technology 8, 139-151.Crossref
 7. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Turski R. (1978). Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleby. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.
 8. Horn, R. (1981). Eine Methode zur Ermittlung der Druckbelastung von Böden anhand von Drucksetzungsversuchen. Z.f. Kulturtechnik und Landentwicklung 22, 20-26.
 9. Horn R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research 73, 89-99.
 10. Horn, R., Lebert, M. (1994). Soil Compactability and Compressibility. In: Soil Compaction in Crop Production, Eds. B.D. Soane and C. van Ouwerkerk, Elsevier Science B.V., 45-69.
 11. Izbicki, R., Stróżyk, J. (2008). Wpływ zastosowanej metody interpretacji wyników badań na wartość naprężenia uplastyczniającego σ'y oraz stopnia YSR. Obtained from: http://www.teberia.pl/bibliografia.php?a=showarticle&ArticleID=11341.
 12. Krümmelbein, J., Peth, S., Horn, R. (2008). Determination of pre-compression stress of variously grazed steppe soil under static and cyclic loading. Soil & Tillage Research 99, 139-148.Web of Science
 13. Lebert, M. (1989). Beurtailung und Vorhersage der mechanischen Belastbarkeit von Ackerböden. Bayereuther Bodenkundliche Berichte 1989, Berichte 12, ISSN 0931-6442.
 14. Mosaddeghi, M.R., Koolen, A.J., Hajabbasi, M.A., Hemmat, A., Keller, T. (2007a). Suitability of pre-compression stress as the real critical stress of unsaturated agricultural soils. Biosystems Engineering, 98, 90-101.Web of Science
 15. Mosaddeghi M.R., Koolen A.J., Hemmat A., Hajabbasi M.A., Lerink P. (2007b). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics, 44, 53-63.Web of Science
 16. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.
 17. Rücknagel, J., Hofmann, B., Paul, R., Christen, O., Hulsbergen, K. J. (2007). Estimating precompression stress of structured soils on the basis of aggregate density and dry bulk density. Soil & Tillage Research, 92, 213-220.
 18. Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(3), 5-9.
 19. Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J. B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.
 20. Van den Akker, J.J.H., Arvidsson, J., Horn, R. (2003). Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Tillage Research, 73, 1-8.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0021
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu