BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miara Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie
The Impact of Globalization on Management in the Modern Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 96-103, wykr, bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Globalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania
Globalization, Enterprise management, Methods of management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wieloaspektowość uwarunkowań funkcjonowania organizacji w dobie globalizacji gospodarki światowej wymusza wybór i wdrażanie w przedsiębiorstwach nowych metod zarządzania. W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania nowych, globalnych metod zarządzania. Przedstawiono ideę i istotę globalizacji w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zalety oraz wady globalnych metod zarządzania w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Many aspects functioning of an organization of conditions in a globalizing world economy forces the selection and implementation of enterprise new management methods. This article attempts to present the effects new global of management methods. Presents the idea and essence of globalization in relation to business management. Based on the review of the literature shows the advantages and disadvantages of global management methods in organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bairoch P., Kozul-Wright R.: Globalization Myths:Some Historical Reflections on Integration, Industralization and Growth in the World Economy, UNCTAD/OSG/DP/113, March 1996.
  2. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
  3. Harris Globalization R.G.: Trade and Incom, "Candian Journal of Economics", November 1993.
  4. Kral Z., Hopej M.: (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
  5. Penc J.: Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2002.
  6. Podobiński M.: Skutki stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w polskim, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (18)2014.
  7. Streeten P.: Globalization and Competitiveness, Implications for Development Thinking, Economic and Social Development into XXI Century, Washington D.C. 1997.
  8. Szymańska A.I.: Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość - Edukacja, 2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji.
  9. Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu