BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdziewicz Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czachor Gabriel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
The Rheological Properties of Redcurrant and Highbush Blueberry Berries
Właściwości reologiczne owoców borówki wysokiej i porzeczki czerwonej
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 15-22, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rośliny przemysłowe, Wyniki badań, Właściwości fizykochemiczne
Agriculture, Industrial plants, Research results, Physicochemical property
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wyznaczano wartości obciążenia odpowiadające wytrzymałości doraźnej podczas testu ściskania pomiędzy dwiema sztywnymi płytami owoców borówki wysokiej i porzeczki czerwonej. Badano zmiany wartości współczynnika sprężystości i współczynnika lepkości w wybranych przedziałach czasowych podczas testu pełzania i relaksacji naprężeń, uwzględniono kierunek przyłożenia obciążenia w stosunku do osi podłużnej owocu. Testy pełzania i relaksacji naprężeń realizowano przy obciążeniu odpowiadającym wartości 40% wyznaczonej wytrzymałości doraźnej. Wykorzystano standardowe oraz eksperymentalne modele reologiczne. Stwierdzono stosunkowo niewielkie zmiany wartości parametrów przyjętych modeli empirycznych z upływem czasu realizacji testu. Na tej podstawie można uznać je jako charakterystyczne dla badanego materiału.(abstrakt oryginalny)

The load values corresponding to the compressive strength of high-bush blueberry and redcurrant fruits during the compression test between two rigid plates were measured. The changes of coefficient of elasticity and coefficient of viscosity values during the creep and the relaxation tests were studied in the selected interval of time, also direction of load application in relation to the longitudinal axis of fruit was considered. The creep and relaxation tests were carried out with the load of 40% of determined compressive strength of berries. To describe behavior of testing the material rheological standard, Maxwell and Kelvin models as well as experimental models were used. Comparatively small changes of parameter values of assumed empirical models were reported in the course of tests. It may be recognized as characteristic for the investigated material.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonio, G.C. et al. (2009). Rheological behavior of blueberry. Cencia e Tecnologia de Alimentos, 29(4), 732-737.
 2. Bohdziewicz, J., Czachor, G. (2010), Wpływ obciążenia na przebieg odkształceń warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.
 3. Chiabrando V. et al (2009). Mechanical behavior and quality traits of highbush blueberry during postharvest storage. Journal of the Science of Food and Agricultural, 89, 989-992.
 4. Gołacki K., Stankiewicz A, Stropek Z. (2005), Wpływ prędkości deformacji na wybrane charaktery-styki lepkosprężystych materiałów roślinnych. Acta Agrophysica, 5(3), 645-655.
 5. Grzemski, P., Bohdziewicz, J. (2012), Właściwości reologiczne owoców wybranych odmian śliwy. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 45-55.
 6. Lozano, J.E. (2006). Fruit manufacturing, scientific basis, engineering properties. Springer, ISBN -100-387-306145.
 7. Łata, B. et al. (2007). Potencjał przeciwutleniający owoców borówki wysokiej w zależności od od-mian i roku badań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXXIII. Ogrodnictwo, 41, 339-344.
 8. Morris, J.R. (1983). Effects of mechanical harvesting on the quality of small fruits and grapes, Amer-ican Society of Agricultural Egineers, 5(84), 332-348.
 9. Ochmian, I. et al. (2014). Physical parameters and chemical composition of fourteen blackcurrant cultivars (Ribes nigrum L.) Notulae Botanicae Horti Agrobotanica, 42(1), 160-167.
 10. Petrisor, C. et al., (2013). Production and quality potential of different black and red currant cultivars in Baneasa Research Station condition, Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 17(4), 76-79.
 11. Rao, M.A. (2007). Rheology of fluid and semisolid foods. Springer US, ISBN 978-387-709307.
 12. Ścibisz, I., Mitek, M. (2002). Właściwości zdrowotne i przetwórcze borówki wysokiej. Sad Nowocze-sny, 1, 24-25.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu