BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Title
Styl życia - jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków
Lifestyle - as an Example of Behavioral Change in Consumption
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 104-117, rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Styl życia, Społeczeństwo, Zachowania konsumenta, Zachowania społeczne, Zadowolenie społeczeństwa
Lifestyle, Society, Consumer behaviour, Social behaviour, Society satisfaction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza i ocena stylu życia polskiego społeczeństwa. W artykule wykorzystano wyniki badań CBOS z lat 1987 - 2015. Przyjęto, za badaniami CBOS, że głównym cechami stylu życia Polaków są następujące postawy: szczęście, poczucie bezpieczeństwa osobistego, partycypacja w kulturze, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, dobroczynność oraz sposoby gospodarowania (pozyskania) pieniędzy. Przedstawiono istotę "stylu życia" jako kategorii pojęciowej wykorzystywanej zarówno w naukach ekonomicznych, jak i społecznych. W wyniku obserwacji stwierdzono, że Obserwacja wyników badań skłaniać może do sformułowania następujących wniosków dotyczących stylu życia: liczba Polaków, których spotkało szczęście, którzy czują się bezpieczni wzrasta (przynajmniej od 2004 roku). Polacy są zamożniejsi dlatego wzrasta odsetek osób spędzających czas z rodziną w restauracji - do wejścia Unii Europejskiej było to 60% Polaków oraz wzrasta aktywności kulturalnej (w projekcjach filmowych, koncertach i wystawach). Rośnie korzystanie z Internetu "w celach poza zawodowych" oraz odsetek osób "czytających książki dla przyjemności" Poza tymi zmianami w stylu życia Polaków dominującym sposobem wsparcia na cele dobroczynne było "przekazanie pieniędzy" (I miejsce) a następnie "przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek" (II miejsce), a także zmniejszenie się odsetka osób zaciągających zobowiązania finansowe w "instytucjach finansowych". (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to diagnose and evaluate the lifestyle of Polish society. CBOS research results from 1987 to 2015 have been used in the article. According to CBOS research, the main characteristics of Poles' lifestyles are: happiness, personal security, cultural participation, spending time with family and friends, charity and ways of managing Raise money). The essence of "lifestyle" is presented as a conceptual category used in both economic and social sciences. As a result of the observation, it was stated that Observation of research results may lead to formulation of the following lifestyle conclusions: the number of Poles who have been lucky to feel safe increases (at least since 2004). Poles are richer, therefore the percentage of people spending time with family in restaurants increases - 60% of Poles are entering the European Union and cultural activity is increasing (in film screenings, concerts and exhibitions). The use of the Internet for "off-professional purposes" and the percentage of people reading books for pleasure are growing. Apart from these changes in the way of life of Poles, the dominant way to support charity was to "donate money" (1st place) and then "donate things like clothes, books (2nd place), as well as a decrease in the proportion of people taking financial commitments in "financial institutions". (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywności i doświadczenia w 2015 roku, Komunikat z badań nr 30/2016.
 2. Antonides G., van Raaij W.F, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 385 i dalsze.
 3. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, wyd., PWN, Warszawa 1990, s. passim.
 4. Böcker F., Kształtowanie preferencji wobec towarów trwałego użytku w rodzinie [w:] Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, pod red. nauk. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 284.
 5. Duda J., Miłosierdzie i gospodarka - od gór pobożnych do wspólnego ratowania się w nieszczęściu, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2013, vol. 16, s. 201-213.
 6. Geremek B., Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1989, s. 23 i dalsze.
 7. Jacyno M., Style życia, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie, pod red. A. Giza, M. Sikorska, wyd. PWN, Warszawa 2012, s. 274.
 8. Kietlińska K., Aktywność dobroczynna Polaków w badaniach, [w:] T. Famulska, A. Walasik (red.) Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, wyd UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 90-91.
 9. Kusterka M., Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra, 2003, s. 190-197.
 10. Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marketingu, wyd. PWSBiA, Warszawa 2009, s. passim.
 11. Mazurkiewicz-Pizło A., Jakość życia wiejskich gospodarstw domowych w województwie mazowieckim - ujęcie społeczno-ekonomiczne,[w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, pod red. Sawicka, Wyd. SGGW, 2013, s. 131-163.
 12. Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W., Social marketing - a concept of marketing management. Marketing Science and Inspirations 2016, nr 1, s. 35-42.
 13. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Raport. Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016, s. 8 i dalsze.
 14. Pizło W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej, wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 75-93.
 15. Schuller B-J., Living Standard Vs Life Quality by Dariusz Korelski - A Comment, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 7 (1), 2008, s. 141-145.
 16. Siciński A., Styl życia, kultura, wybór, wyd. IFIS PAN, Warszawa 2002, s. 22-23.
 17. Stawicka E., Corporate social responsibility as an expression of organization culture, W: Creating competitiveness of Polish and Ukrainian rural areas, K. Krzyżanowska (ed.). - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2013, s. 105-114
 18. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981, s. 155.
 19. Tarczydło B., Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 45 (1/2016), s. 14-21.
 20. Zborowski A., Dej M., Gorczyca K., Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski, w: Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, IRM, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu