BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borusiewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Drożyner Paulina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
The Use of Precise Agriculture Technology in a Farm in Podlasie Region
Zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym na Podlasiu
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 23-30, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja, Rodzinne gospodarstwo rolne, Technologia
Agriculture, Production, Family farm, Technology
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W pracy przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym. Celem pracy była analiza zastosowania urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego, położonego w województwie podlaskim. Źródłem niezbędnych informacji wykorzystanych podczas analizy była dokumentacja gospodarstwa oraz dane zawarte w kwestionariuszu wywiadu przeprowadzonego z właścicielem gospodarstwa. Do określenia kosztów zwrotu planowanych w gospodarstwie inwestycji wykorzystano metodę analizy danych dodatkowo wykorzystano kalkulator firmy TeeJeet. Wdrożenie technologii rolnictwa precyzyjnego w badanym gospodarstwie przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wprowadzone zmiany pozwoliły zaoszczędzić około 14 tys. PLN rocznie na zabiegach ochrony roślin oraz około 19 tys. PLN rocznie na precyzyjnym wysiewie nawozów mineralnych. Koszty związane z zakupem urządzeń pozwalających na wygenerowanie takich oszczędności zwracają się po około 3-4 latach.(abstrakt oryginalny)

The article presents advantages resulting from implementation of the precise agriculture technology in a farm. The objective of the paper was to analyse devices used in precise agriculture on the example of the selected agricultural farm located in Podlaskie Voivodeship. Documentation of the farm and data included in the questionnaire of the survey carried out with the farm owner were the source of indispensable information. For determination of the costs of return of investments planned in the farm, the method of data analysis and TeeJeet calculation were used. Implementation of the precise agriculture technology in the investigated farm caused reduction of the costs related to running a farm. The introduced changes allowed saving approximately PLN 14 thousand annually on crop protection treatments and approximately PLN 19 thousand annually on the precise sowing of mineral fertilizers. Costs related to the purchase of devices which allow generation of such savings return after 3-4 years.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biskupski, A. (2003). Efekty agrotechniczne, środowiskowe i ekonomiczne w uproszczonej uprawie roli. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, IUNG, Puławy.
 2. Borusiewicz, A., Kapela, K. (2014). Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 31-37.
 3. Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-31.
 4. Gozdowski, D., Samborski, S., Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Warszawa. Wydawnictwo SGGW, ISBN 9788372448583.
 5. Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 83-89576-36-8.
 6. Hołownicki, R. (2008). Przed agroinżynierią stoją nowe zadania. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 13-24.
 7. Jabłoński, K. (2008). Maszyny i urządzenia do precyzyjnego nawożenia ziemniaków i efekty produkcyjne. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 119-126.
 8. Korzeniowski, S. (2013). Rolnictwo energetyczne i precyzyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWSZ w Suwałkach. ISBN 978-83-934-3405-3.
 9. Minta, S. (2008). Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych - aspekty ekonomiczne i środowiskowe [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3, 403-406.
 10. Narkiewicz, J. (2007). GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKŁ, Warszawa. ISBN 978-83- 206-1642-2.
 11. Przybył, J. (2007). Nowoczesna Technika [w:] Zboże wysokiej jakości, wyd. 3, Agro Serwis, Warszawa.
 12. Sawa, J., Parafiniuk, S. (2000). Kierunki zmian w systemie produkcji rolniczej i poziomie mechanizacji w badanych gospodarstwach. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 119-124.
 13. Wasilewski, M. (2004). Wykorzystanie liniowego modelu optymalizacyjnego do programowania dochodu rolniczego i płynności finansowej gospodarstw indywidualnych. Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. Niedzielska, Perechuda. Wydawnictwo WAE, Wrocław. ISBN 83-7011-734-1.
 14. Kalkulator oszczędności automatycznego sterowania sekcjami. Pozyskano z: http://www.teejet.com/ polish/home/calculator/absc-savings-calculator.aspx.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0023
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu