BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobek Tomasz K. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kołosowski Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Comparison of Economic Efficiency of Rapeseed Production in Farms with Varied Fertilization Variants
Porównanie efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku w gospodarstwach stosujących różne warianty nawożenia
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 63-70, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Badanie jakości, Wyniki badań, Hodowla zwierząt
Agriculture, Quality research, Research results, Animal husbandry
Note
summ., streszcz.
Abstract
Intensywny chów i hodowla zwierząt wiążą się z powstawaniem znacznych ilości gnojowicy, która może zostać wykorzystana jako nawóz naturalny. Nawożenie gnojowicą może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych, a przez to obniżenia kosztów produkcji. Dotyczyć to może szczególnie gatunków cechujących się dużymi potrzebami nawozowymi, takich jak rzepak ozimy. Celem badań było porównanie efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku w dwóch gospodarstwach, stosujących odmienne warianty nawożenia. W jednym stosowano jedynie nawozy mineralne, w drugim nawożenie mineralne uzupełniano nawożeniem organicznym gnojowicą. Stosowanie gnojowicy przyczyniło się do obniżenia nakładów na materiały i surowce do produkcji, szczególnie nawozy. Przy porównywalnych plonach uzyskiwanych przez oba gospodarstwa, technologia oparta na nawożeniu gnojowicą okazała się bardziej efektywna.(abstrakt oryginalny)

Intensive breeding is related to formation of considerable amount of manure which may be used as a natural fertilizer. Manure fertilization may cause reduction of the amount of applied mineral fertilizers and thus reduction of production costs. It may particularly relate to the species with great fertilization requirements such as winter rapeseed. The objective of the research was to compare economic efficiency of rapeseed production in two farms which use different fertilization variants. In one, only mineral fertilizers were used and in the second one - mineral fertilization was supplemented with manure organic fertilization. The use of manure caused reduction of expenditures on materials and raw materials used in production, in particular of fertilizers. At comparable yields obtained by two farms, technology based on manure fertilization proved to be more efficient.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annicchiarico, G., Caternolo, G., Rossi, E., Martiniello, P. (2011). Effect of manure vs. fertilizer inputs on productivity of forage crop models.Int. J. Environ. Res. Public Health, 8, 1893-1913.
 2. Balota, E.L.,, Machineski, O., Matos, M.A. (2012). Soil microbial biomass under different tillage and levels of applied pig slurry. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 16(5), 487-495.
 3. Cybulska, K., Wrońska, I., Kitczak, T., Dłużewska, J., Mahdi-Oraibi, S., Czyż, H. (2015). Wpływ nawożenia odpadami pofermentacyjnymi z biogazowni na zawartość biomasy żywych drobnoustrojów w glebie. Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, (I-III). T. 15. Z. 1 (49), 29-36.
 4. Dobek, T.K. (2005a). Ekonomiczne i energetyczne porównanie różnych technologii produkcji rzepaku uprawianego na biodiesel. Acta Agrophysica, 6(3), 595-603.
 5. Dobek, T.K. (2008b). Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego. Acta Agrophysica, 11(2), 369-379.
 6. Dobek, T. K., Dobek, M. (2008). Efektywność produkcji soi w warunkach polskich. Inżynieria rolnicza, 4(102), 233-240.
 7. Dobek, T.K., Dobek M., Šařec O. (2010c). Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 161-168.
 8. GUS, 2015. Rolnictwo w 2014 r. Warszawa. ISSN 1507-9724.
 9. Kaczor, A., Jackowska, I., Brodowska, M.S., Brodowski, R. (2003). Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. Eksploatacja i niezawodność, 3, 23-27.
 10. Kwaśny, J., Kowalski, Z., Banach, M., (2011). Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście wybranych makro- i mikroelementów. Chemia. Czasopismo Techniczne, 10(108), 107-120.
 11. Marszałek, M., Banach, M., Kowalski, Z. (2011). Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne - potencjalne zagrożenia. JEcolHealth,15(2), 66-70.
 12. Martyniuk, S., Stachyra, A., Gajda, A. (2002). Long-lasting beneficial effects of slurry application on some microbial and biochemical characteristics of soil. Polish Journal of Environmental Studies, 11(6), 727-73.
 13. Muzalewski A. 2010. Koszty eksploatacji maszyn. Wyd. ITP Falenty-Warszawa.
 14. Staniszewski, Z., Biś, B. (2012). Gnojowica jako nawóz, uwarunkowania jej stosowania i zagrożenie dla środowiska. Zeszyty naukowe - Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska, 4, 69-73.
 15. Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, I., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophysica, Rozprawy i monografie. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin. ISSN 1234-4125.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0027
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu