BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokojski Zenon (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy
Environment of Enterprise Value Management- Based on Azoty Pulawy Group Case
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 118-132, tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wartość klienta, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Enterprise value, Customer value, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w budowaniu jego wartości. Wskazano na dwa dominujące nurty w zarządzaniu. Jeden oparty na budowaniu wartości dla właścicieli, drugi koncentrujący się na budowaniu wartości dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie na przykładzie Grupy Azoty Puławy, że w dłuższym horyzoncie czasu budowa wartości przedsiębiorstwa dla podstawowych interesariuszy służy podnoszeniu wartości dla jego właścicieli. Analizę dokonano w oparciu o przegląd literatury nauk o zarządzaniu oraz obserwację uczestniczącą autora jako wiceprezesa zarządu GA Puławy. (abstrakt oryginalny)

This article presents the environmental structure of successful enterprise management in value growth approach. There were indicated two main trends in such management. One based on building value for the owners, the other focusing on building value for the business stakeholder. The purpose of the article is to show that in the longer term, building a company's value for owners comes along with value growth for its key stakeholders. The presented case of the Azoty Pulawy Group is a confirmation to this assumption. The analysis was based on a literature review of management sciences and participant observations of the author as a Vice President of GA Puławy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong G., Kotler Ph., Marketing, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 2. Baran G., Marketing współtworzenia wartości z klientem, Instytut Spraw Publicznych UJ, Wydanie I, Kraków 2013.
 3. Barton D., Wiseman M., Perspectives on the long term, "McKinsey Quaterly" No.1.
 4. Drucker P., Sztuka zarządzania według Petera Druckera, Harvard Business Review Polska, Warszawa 2009.
 5. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., (red) Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 6. Dobiegała-Korona B., Wartość klienta czy wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1, 2006.
 7. Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Próba charakterystyki, Marketing i Rynek, 6/2013.
 8. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 9. Francuski Instytut Gospodarki, Balanced Scorecard, Zarządzanie w oparciu o kartę wyników, Warszawa 2004.
 10. Kaplan R. S., Norton D. P., The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, (January-February) 1992.
 11. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 12. Kietliński K., Zarządzanie samym sobą w czasie w świetle reguł zakonnych: św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka i św. Ignacego Loyoli, [w:] J. K. Solarz, M. Lisowski, (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce, Zeszyty Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Warszawa 2015.
 13. Kotler Ph., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005.
 14. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 15. Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010.
 16. Lowney C., Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, tłum. Ł. Malczak, WAM, Kraków 2012.
 17. Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr. 639.
 18. Porter M. E., Kramer M. R., Creating Shared Value, "Harvard Business Review", Jan-Feb 2011.
 19. Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 20. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.
 21. Ramaswamy V., The Rules of Engagement. Are You Ready for the Co-Creation Movement?, "IESE Insight Magazine", 2009, No. 2.
 22. Raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2015, Tarnów 2016.
 23. Rest in Peace, Book Value, "Forbes ASAP", 25 października 1993 r.
 24. Szablewski A. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości, eFinanse - finansowy kwartalnik internetowy, SGH, Warszawa 2012.
 25. Tomczyk P., Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomia, finanse, zarządzanie, K. Poznańska, K. Kraj (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2013.
 26. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Azoty Puławy z lat 2008 - 2016.
 27. http://www.businessinsider.com/hillary-clinton-quarterly-capitalism-2016
 28. http://www.polskieradio.pl.
 29. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu
 30. http://dobrezarzadzanie.hb.pl
 31. https://www.governica.com/Matryca_logiczna
 32. http://uniaeuropejska.org/fundusze-ue-w-praktyce-logika-projektowa-cz-i/
 33. http://www.stockwatch.pl/Stocks/Sector.aspx?SectorId=18. (24 lutego 2017)
 34. http://www.bankier.pl.
 35. http://pl.tradingeconomics.com/.
 36. http://www.pulawy.com/199-dywidenda. (9 marca 2017)
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu