BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garbiak Karol (West Pomeranian University of Technology in Szczecin), Jurga Jan (West Pomeranian University of Technology in Szczecin)
Title
Analysis of the Mathematical Model of the Spray Dose Applied by the Field Sprayer Nozzles
Analiza modelu matematycznego dawki oprysku aplikowanego przez rozpylacze opryskiwacza polowego
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 71-79, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Badanie jakości, Wyniki badań, Maszyny i urządzenia
Agriculture, Quality research, Research results, Machinery and equipment
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę modelu matematycznego do wyznaczania chwilowej dawki oprysku aplikowanego przez rozpylacze opryskiwacza polowego poruszającego się po łuku z prędkością postępową, której wartość może odbiegać od prędkości przyjętej do regulacji. W proponowanym modelu zmiennymi niezależnymi są prędkość regulacyjna i dawka regulacyjna, rzeczywista prędkość postępowa opryskiwacza, prędkość kątowa podczas ruchu po łuku i współrzędna położenia rozpylacza względem osi skrętu opryskiwacza. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono wykresy i przeprowadzono analizy zależności dawki oprysku od poszczególnych zmiennych, z uwzględnieniem m.in. powtórnego oprysku pola, aplikowania dawki znacznie odbiegającej od dawki regulacyjnej oraz zróżnicowania dawki na szerokości roboczej opryskiwacza.(abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of the mathematical model for determination of a momentary dose of spray applied by the field sprayer nozzles which move on the curve with the forward speed the value of which may differ from the speed accepted for regulation. Regulation speed and regulation dose, real forward speed of a sprayer, angular velocity during the curve movement, and the coefficient of the nozzle location towards the axis of the sprayer turn are independent variables in the suggested model. Based on the mathematical model, plots were drawn and analyses of relation of the spray dose to particular variables were carried out including inter alia, a repeated field spray, application of a dose which considerably differs from the regulation dose and diversity of the dose on the working width of the sprayer.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonis, J., Ramon, H., De Baerdemaeker, J. (2000). Implementation of an active horizontal suspension on a spray boom. Transaction of the ASAE, 43(2), 213-220.
 2. Curves Control Application C-C-A. Obtained from: www.dammann-technik.de
 3. Doruchowski, G., Hołownicki, R. (2003). Przyczyny i zapobieganie skażeniom wód i gleby wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Zeszyty IMUZ, 9, 96-115.
 4. Garbiak, K., Jurga, J. (2015). The prognostic simulation of a momentary dose of liquid applied by fild sprayer without an automatic pressure control. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering,60(1), 5-10.
 5. Langenakens, J., De Moor, A., Taylor, A., Cooper, S., Taylor, B. (2000). The effect of orifice wear on flat fan nozzle performance: using predictive and dynamic techniques to determine quality of liquid distribution. Asp. Appl. Biol. 57. Association of Applied Biologists, Warwick UK, 11.
 6. Langman, J., Pedryc, N. (2008). Diagnostyka rozpylaczy opryskiwacza polowego w czasie rzeczywistym. Inżynieria Rolnicza,10(108), 167-173.
 7. Lardoux, Y., Sinfort, C., Enfalt, P., Sevila, F. (2007a). Test Method for Boom Suspension Influence on Spray Distribution, Part I: Experimental Study of Pesticide Application under a Moving Boom. Biosystems Engineering, 96(1), 29-39.
 8. Lardoux, Y., Sinfort, C., Enfalt, P., Miralles, A., Sevila, F. (2007b). Test Method for Boom Suspension Influence on Spray Distribution, Part II: Validation and Use of a Spray Distribution Model. Biosystems Engineering,96(2), 161-168.
 9. Lipiński, J., Sobotka, M., Lipiński, S. (2011). Przegląd systemów stabilizacji belek polowych opryskiwaczy. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 181-187.
 10. Ramon, H., Anthonis, J., Moshou, D., De Baerdemaeker, J. (1998). Evaluation of cascade compensator for horizontal vibrations of a flexible spray boom. Journal of agricultural engineering research, 71(1), 81-92.
 11. Szewczyk, A. (2000). Parametry pracy opryskiwacza polowego a jakość pracy. Racjonalna technika ochrony roślin. Materiały z I Konferencji, Skierniewice 14-15 listopad, 163-173.
 12. Szewczyk, A. (2009). Technika opryskiwania płaskich upraw polowych - stan obecny badań i kierunki rozwoju. Obtained from:: www.agengpol.pl.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0028
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu