BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Computer System for Temperature Diagnostics of Cows
Komputerowy system diagnostyki temperaturowej krów
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 91-99, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rolnictwo, Nowe technologie, Hodowla zwierząt, Zarządzanie produkcją
Agriculture, High-tech, Animal husbandry, Production management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy była charakterystyka funkcjonalna nowego komputerowego sytemu diagnostyki temperaturowej krów. Urządzenie umożliwia wykrywania rui, w tym cichej, wczesnej ciąży (od 5 dnia po inseminacji), ostrych stanów zapalnych i stanów podklinicznych płatów wymion krów w sposób bezinwazyjny, w czasie doju maszynowego krów. Do celów diagnostycznych zastosowano jeden typu czujnika pomiarowego, co jest cechą unikalną w porównaniu z dostępnymi na rynku produkowanymi seryjnie urządzeniami diagnostycznymi. Moduł mikroprocesorowy nowego systemu udojowego posiada cechy urządzeń inteligentnych. Zbudowany jest z nowoczesnych podzespołów analogowych i cyfrowych oraz specjalizowanych interfejsów pomiarowych. Struktura programowa systemu umożliwia przetwarzanie rejestrowanych automatycznie w czasie dojów krów wartości temperatur mleka pod kątem wymagań diagnostyki temperaturowej krów.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to draw out a functional profile of a new computer system for temperature diagnostics of cows. This device enables oestrus detection including the silent one, early pregnancy (from the 5th day of insemination), acute inflammatory conditions and subclinical mastitis in a non-invasive manner during machine milking of cows. For diagnostic purposes one type of the measurement sensor was used, which is a unique feature in comparison to diagnostic devices mass produced and available on the market. A microprocessor module of the new milking system has intelligent devices features. It is construed of modern analogue and digital subassemblies and specialised measurement interfaces. The program structure of the system enables processing of automatically registered milk temperature values during cow milking on account of requirements of cow temperature diagnostics.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ball, P.J.H., Morant, S.V., Cant, E.J. (1978). Measurement of milk temperature as an aid to oestrus detection in dairy cattle. Journal of Agricultural Science, 91, 593-597.
 2. Cordes, D., Borchert, U.(2012). Modern trends of milking systems to support udder health - case study Herd Navigator (TM). Archivfur Lebensmittelhygiene, 63(3), 65-67.
 3. Fordham, D.P., McCarthy, T.T., Rowlinson, P. (1987a). An evaluation of milk temperature measurement for detecting oestrus in dairy cattle. I. Factors affecting measurement of milk temperature. Veterinary Research Communications, 11, 367-379.
 4. Fordham, D.P., McCarthy, T.T., Rowlinson, P. (1987b). An evaluation of milk temperature measurement for detecting oestrus in dairy cattle. II. Variations in body and milk temperature associated with oestrus. Veterinary Research Communications, 11, 381-391.
 5. Fordham, D.P., Rowlinson, P., McCarthy, T.T. (1988). Oestrus detection in dairy cows by milk temperature measurement. Research in Veterinary Science, 44, 366-374.
 6. Gil, Z. (1988). Milk temperature fluctuations during milking in cows with subclinical mastitis. Livestock Production Science, 20, 223-231.
 7. Gil, Z., Kural, J., Szarek, J., Wierzchoś, E. (2001). Increase in milk and body temperature of cows as a sign of embryo entry into the uterus. Theriogenology, 56, 685-697.
 8. Gil, Z., Szarek, J., Kural, J. (1997). Detection of s ilent oestrus in d airy c ows b y milk t emperature measurement. Animal Science, 65, 25-29.
 9. Jędruś, A. (2014). Diagnostyka stanów fizjologicznych i zdrowotności krów z wykorzystaniem inteligentnych czujników temperatury mleka. Sprawozdanie merytoryczne MNiSW nr N N313 787040.
 10. Jędruś, A., Beba, J. (2014). The influence of selected factors on shaping of milk temperature during cow machine milking. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 59(1), 48-51.
 11. Kliszczewski, W., Jóźwik, K., Turski, A. (1996). Komputerowy system kontroli procesu doju mechanicznego. Cz.2. Kontrola stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego podczas doju mechanicznego krów. Roczniki Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, CCLXXXVI, Rol. 49, 73-84.
 12. Luberański, A., Pawlak, T., Szlachta, J. (2006). Zdolność wydojowa krów wysokomlecznych podczas mechanicznego doju aparatami z pulsacją jednoczesną i przemienną. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 255-262.
 13. Maatje, K., Huijsmans, P.J.M., Rossing, W., Hogewerf, P.H. (1992). The efficacy of in-line measurement of quarter milk electrical conductivity, milk yield and milk temperature for the detection of clinical and subclinical mastitis. Livestock Production Science, 30(3), 239-249.
 14. Maatje, K ., R ossing, W . ( 1976). D etecting o estrus b y m easuring milk temperatures o f d airy cows during milking. Livestock Production Science, 3, 85-89.
 15. McArthur, A.J., Easdon, M.P., Gregson, K. (1992). Milk temperature and detection of oestrus in dairy cattle. Journal of Agricultural Engineering Research, 51, 29-46.
 16. Ordolff, D. (2001). Introduction of electronics into milking technology. Computers and Electronics in Agriculture, 30, 125-149.
 17. Saint-Dizier, M., Chastant-Maillard, S. (2012). Towards an automated detection of oestrus in dairy cattle. Reproduction indomestic animals, 47(6), 1056-1061.
 18. Steeneveld, W., Velthuis, A.G.J., Hogeveen, H. (2014). Effectiveness of tools provided by a dairy company on udder health in Dutch dairy farms. Journal of Dairy Science, 97(3), 1529-1534.
 19. Sterrett, A.E., Wood, C.L., McQuerry, K.J., Bewley J.M. (2013). Changes in teat-end hyperkeratosis after installation of an individual quarter pulsation milking system. Journal of Dairy Science, 96, 4041-4046.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0030
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu