BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński), Bloch Marta (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce)
Title
Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej
Marketing Communication in the Proces of Cross-Sectoral Cooperation
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 133-144, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Organizacje pozarządowe, Współpraca międzysektorowa
Marketing communication, Non-governmental organisation, Cross-sector cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współpraca międzysektorowa jest złożonym procesem i dużym wyzwaniem dla NGO, począwszy od jej zainicjowania do realizacji postanowień porozumienia międzyorganizacyjnego. Często zachodzi ona w warunkach wirtualności. Kooperujące podmioty dzieli najczęściej pewien dystans przestrzenny. Warunki współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych wymagają zatem wdrażania narzędzi usprawniających komunikowanie się pomiędzy kooperantami oraz pomiędzy kooperantami a ich otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest ocena roli komunikacji marketingowej w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Podstawą rozważań prowadzonych w artykule jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania pierwotne przeprowadzone wśród organizacji pozarządowych, organizacji publicznych i przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego w 2014 roku. Organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie współpracy międzysektorowej, podkreślały, że właśnie komunikacja marketingowa stanowi kluczową barierę w nawiązaniu i rozwoju współpracy. W artykule zaproponowano koncepcję procesu komunikacji marketingowej NGO na poszczególnych etapach współpracy międzysektorowej. (abstrakt oryginalny)

Cross-sectoral cooperation is a complex process and a major challenge for NGOs, starting from its inception to implementing the agreement of the inter-organizational cooperation. It is often run in virtual environment since cooperating companies often remain in geographical distance. The terms of cross-sectoral cooperation of non-governmental organizations require the implementation of tools to improve the communication between the co-operators and between the co-operators and their environment. The purpose of this article is to assess the role of marketing communications in the cross-sectoral collaboration of NGO. The article is based on the literature review and primary research conducted among non-governmental organizations, public organizations and enterprises in the subregion Ostrołęka. The research was run with the use of the questionnaire in 2014. Non-governmental organizations with cross-sectoral collaboration have emphasized that marketing communication is a key barrier to the establishment and development of co-operation. Therefore the concept of marketing communication of NGO on the following stages of the cooperation process had been proposed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. Blery E.K., Katseli E., Tsara N., Marketing for Non-profit Organization, International Review on Public and Nonprofit Marketing 2010, Vol. 7(1).
 3. Bogacz-Wojtanowska E., Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 4. Bryce H., The Public's Trust in Nonprofit Organizations: The Role of Relationship Marketing and Management, California Management Review 2007, Vol. 49(4), Summer.
 5. Eriksson K., Strimling P., The Hard Problem of Cooperation, PLOS ONE, Vol. 7, July 2012.
 6. Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K., Trzy oblicza przywództwa: Menedżer, Artysta, Kapłan, WAIP, Warszawa 2010.
 7. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, 2010; P. Senkus, Marketing 3.0: The Challenge for Private, Public and Non-profit Sectors, Theoretical Approach, Rural Development 2013, Vol. 6(1).
 8. Kozielski R., Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 9. Nelson H., Involvement in Community Problems, The Public Relations Quarterly 1967, Vol. 12(3), Fall.
 10. Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 11. Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Raport z badania, M. Karwacka, GoodBrand & Company Polska, Toruń 2013, (http://www.dobrybiznes.info/images/do_pobrania/Publikacje/wspolpraca_z_NGO_oczami_biznesu.pdf).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu