BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Grotkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Wear of Farm Buildings in Selected Farms
Zużycie budynków rolniczych w wybranych gospodarstwach rolnych
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 109-116, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Wyniki badań
Agriculture, Family farm, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy było porównanie poziomu i struktury zużycia różnych rodzajów najczęściej występujących budynków rolniczych w wybranych gospodarstwach rolnych Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego, a także nakładów inwestycyjnych dotyczących wybranych obiektów w latach 2010-2014. Zakresem pracy objęto budynki rolnicze stanowiące wyposażenie 90 gospodarstw rolnych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Do szczegółowej analizy wybrano: obory, chlewnie, garaże, przechowalnie owoców i warzyw, szklarnie oraz stodoły. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości budynków rolniczych, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.(abstrakt oryginalny)

The objective of the article was to compare the level and structure of wear and tear of various types of the most popular agricultural buildings in the selected agricultural farms. A comparative analysis of physical and functional wear as well as investment expenditures of the selected objects in 2010-2014 was carried out. The scope of the article covered agricultural buildings with which 90 farms in the southern Poland are equipped. These farms were varied on account of the surface area and the production nature. The detailed analysis covered: cowsheds, piggeries, garages, fruit and vegetable storages, greenhouses and barns. The average age of the majority of farm buildings as well as a considerable degree of physical wear in comparison to a lower functional wear was determined.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowski, W., Cyran, M. (2002). Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych. Poradnik Doradcy Majątkowego. Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa.
 2. Borcz, J., Kosek, J. (1994). Zasady wyceny maszyn i urządzeń. Vademecum Rzeczoznawcy majątkowego, Kraków.
 3. Cedzyński, J. (2001). Zużycie i deprecjacja środków trwałych. Zeszyty Naukowe. Mechanika. Politechnika Opolska, 68, 165-171.
 4. Dębowski, J. (2007). Problematyka określania stopnia zużycia technicznego budynków wielkopłytowych. Czasopismo techniczne Architektura. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 27-34.
 5. Hajdasz, H. (1991). Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków mieszkalnych. Promiks, Katowice.
 6. Kowalczyk, Z. (2011) a. Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(127), 5-120.
 7. Kowalczyk, Z. (2011)b. Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 143-149.
 8. Mulica, E., Hutnik, E. (2007). Stan zasobów budowlanych gospodarstw rolnych w regionie dolnośląskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 131-138.
 9. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, wyd. VIII. 2001. PFSRM Warszawa.
 10. Winniczek, W. (1993). Wycena budynków i budowli podejściem odtworzeniowym. CUTOB - PZITB, Wrocław.
 11. Wójcicki, Z. (2001). Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 12. Wójcicki, Z. (2007). Wpływ wyposażenia technicznego na efekty działalności gospodarstwa rodzinnego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 5-12.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0032
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu