BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach
Conditions for Developing ERP Systems in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 161-169, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Systemy ERP, Wdrożenie systemów informatycznych, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
ERP system, Implementation of information systems, Enterprise Resource Planning (ERP), Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była identyfikacja czynników, które mają wpływ na proces wdrażania systemów ERP w przedsiębiorstwach. Celem była również określenie tendencji zmian w oferowanych przez dostawców systemach ERP dla przedsiębiorstw w Polsce. Artykuł oparto na przeglądzie literatury z zakresu wdrażania systemów klasy ERP oraz na dostępnych w sieci Internet danych wtórnych. Analiza wykazała, że współczesne systemy ERP w coraz większym stopniu przyczyniają się do coraz większej automatyzacji procesów oraz są w coraz większym stopniu nakierowane na rozwój integracji zewnętrznej przedsiębiorstw. W artykule pokazano również, że na każdym z etapów procesu innowacji występuje wiele czynników mogących mieć wpływ na niepowodzenie projektu wdrażania ERP. Czynniki wpływające na rozwój systemu ERP mogą tkwić w przedsiębiorstwie jak i pochodzić z jego otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to identify the factors that influence the process of implementing ERP systems. The aim was also to identify trends in ERP vendors' offer for enterprises in Poland. This article is based on a review of literature on the implementation of ERP systems and on secondary data available on the Internet. Analysis shows that modern ERP systems are increasingly contributing to the ever-increasing automation of processes and are increasingly focused on the development of external integration. The article also shows that at every stage of the innovation process there are many factors that may affect the failure of an ERP implementation project. Factors influencing the development of the ERP system can be embedded in the company as well as its surroundings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S.: Business information systems, Pearson Education, Essex 2006.
 2. Eurostat: E-business integration, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ebusiness_integration.
 3. Eurostat: Integration of internal processes, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=isoc_bde15dip.
 4. Gospodarek T.: Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie, Wyd. Helion 2016.
 5. Haddara M., Zach O.: ERP Systems in SME: A Literature Review, Proceedings of 44 Hawaii International Conference on System Sciences, 2011.
 6. Kumar K., Van Hillsgersberg J.: ERP experiences and evolution, Communications of the ACM, 43(4) 2000.
 7. Lenart A.: Systemy ERP, (W:) Informatyka ekonomiczna (red. S. Wrycza), Wyd. PWE, Warszawa 2010.
 8. Markus M., Tanis C.: The enterprise systems experience - from adoption to success (W:) Framing the domains of IT research, (ed. R. Zmud), Pinnaflex Educational Resources, Cincinati 2000.
 9. Monitor ERP System: Monitor ERP dokonał analizy potrzeb polskich firm produkcyjnych, 2016, http://www.monitorerp.com/pl/archives/date/2016/01/article.
 10. Partyka A.: Analiza porównawcza systemów klasy ERP, Współczesna Ekonomia Nr 2/2008(6).
 11. Rai A., Patnayakuni R., Seth N.: Firm performance impacts of digital enabled supply chain integration capabilities, MIS Quarterly, 30(2) 2006.
 12. Rogers E.: Diffusion of Innovation. Free Press, New York 2003.
 13. Sadrzadehrafiei S., Chofreh A., Hosseini N., Sulaiman R.: The benefits of enterprise resource planning (ERP) system implementation in dry food packaging industry, Procedia Technology 11(2013).
 14. Sahay B., Gupta A.: Development of software selection criteria for supply chain solutions, Industrial Management and Data Systems 103(2) 2003.
 15. Seo G.: Challenges in Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) System in Large Organizations: Similarities and Differences Between Corporate and University Environment, Working Paper CISL# 2013-07, Composite Information Systems Laboratory (CISL), 2013, http://ic3.mit.edu/ResearchSamples/2013-07.pdf.
 16. Tidd J., Bassant J., Pavitt K.: Managing Innovation, John Wiley and Sons, West Sussex 2005.
 17. Umble E., Haft R.: Enterprise resource planning: implementation procedures and critical success factors, European Journal of Operational Research, 146 (2) 2003.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu