BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stadnyk Daniłowicz Petro (Tarnopol National Technical University Named after Ivan Pul'uj), Grigorowicz Dobrotvor Igor (Tarnopol National Economic University), Szwedziak Katarzyna (Opole University of Technology, Poland)
Title
Determination of Power Output and Impact on the Rheological Parameters of Raw Materials during Rolling
Wyznaczanie mocy użytecznej i wpływ na parametry reologiczne surowców podczas walcowania
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 135-142, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Surowce, Parametry techniczne, Surowce energetyczne
Agriculture, Raw materials, Technical parameters, Energy raw materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono modelowanie matematyczne wyznaczania mocy użytecznej podczas walcowania surowców w szczelinie rolek obrotowych z uwzględnieniem parametrów reologicznych produktu końcowego. Wyznaczenie tych parametrów pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie strat surowców w czasie produkcji. Zastosowanie tego rozwiązania zaproponowanego w artykule pozwala na określenie ogólnej jakości zwiniętej warstwy produktu. Analiza wyników eksperymentalnych pozwoliła stwierdzić, że główne cechy maszyny, zapewniają niezbędny stabilny kształt produktów i zapewniają dobre parametry reologiczne tych produktów. Testowanie wskaźników reologicznych pozwalają na racjonalne podejście do decyzji o prowadzeniu procesu walcowania. Jednocześnie poprawią sposoby kontroli jakości i będą miały wpływ na parametry konstrukcji trybów rolek i komór roboczych. Proponowany sposób nie tylko pozwala na uzyskanie określonego ciśnienia, a również pozwolą na określenie optymalnego kształtu szczeliny, w którym gradient ciśnienia jest stały.(abstrakt oryginalny)

The paper presents mathematical modelling of determining the power output over the rolling materials in the gap rotating rollers taking into account the rheological parameters of the final product. Determination of these parameters will reduce energy consumption, increase efficiency and reduce loss of material during production. This solution, suggested in the article, allows determination of the overall quality of the rolled product layer. Analysis of experimental results revealed that the main features of the machine provide the necessary stable shape products and provide good rheological parameters of these products. Rheological testing indicators allow for a rational approach to a decision to operate a rolling process. At the same time they improve quality control methods and will have an impact on the design parameters of rollers and modes of chambers. The proposed method not only allows obtaining a predetermined pressure, but also allows defining the optimal shape of the gap, wherein the pressure gradient is constant.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Арет, В.А., Мачихин, Ю.А. (1969). Формование конфетных масс выдавливанием. МТИПП, 35.
  2. Андреев, А.Н. (1976). Выбор реологической модели пресного слоеного теста. Проблемы оборудования в торговле и общественном питании: Внутривуз. Сб. научн. тр. - Л.: ЛИСТ, вып. 58. 5-8.
  3. Зайцев, А.В., Пеленко, Ф.В. (2012). Моделирование течения вязкой жидкости в трубе (Электронный ресурс): электронный научный журнал. Процессы и аппараты пищевых производств. Электронный журнал. Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2012. - №1.
  4. Стадник, І.Я. Науково, В. (2013). Tехнічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого замішування тіста. Київ. Автореферат док.тех.наук,42.
  5. Андреев, А.Н.(1975). Расчет энергосиловых параметров процесса раскатки теста на валковой машине.// Вопросы торгово-технологического оборудования: Внутривуз. Сб. науч. тр. - Л.: ЛИСТ, вып. 50, 4-7.
  6. Пеленко, В.В., Арет, В.А., Васильев, Д.А., Морозов, Е.А. (2008). Пеленко Ф.В. Течение продуктов обработки растительного сырья в перерабатывающих аппаратах. Пищевая технология. Известия ВУЗов - Вып. №5-6. С, 77-80.
  7. Wyrwisz, J., Półtorak, A., Moczkowska, M., Żontała, K., Stelmasiak, A., Łopacka, J., Ulanicka, U., Wierzbicka, A. (2013). Wpływ stopnia rozdrobnienia preparatów wysokobłonnikowych na właściwości reologiczne ciasta pszennego. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 275-285.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0035
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu