BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski), Gorzelany Józef (Uniwersytet Rzeszowski), Matłok Natalia (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
The Impact of Dr Green Foliar Fertilization on Plant Health During the Growing Period as well as on the Potato Yield and Quality (Jelly Variety)
Wpływ nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin w czasie wegetacji oraz wielkość i jakość plonu ziemniaka odmiany Jelly
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 151-158, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Surowce roślinne, Wyniki badań
Agriculture, Raw plant materials, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jest jedną z czterech najpopularniejszych roślin uprawnych w Polsce. Wielkość produkcji ziemniaka w 2013 roku w kraju wynosiła ponad 270 tysięcy hektarów. Istotnymi czynnikami kształtującymi wielkość i jakość plonów ziemniaka są między innymi uprawa roli i ochrona plantacji. Jednakże do najważniejszych czynników mających podstawowe znaczenie w kształtowaniu ilości i jakości uzyskiwanego plonu ziemniaka jest nawożenie. Celem przeprowadzonych w 2014 roku doświadczeń mikropoletkowych było określenie wpływu nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin oraz na jakość i wielkość plonu ziemniaka odmiany Jelly. Uzyskane wyniki badań i przeprowadzonych obserwacji wykazały, że dolistna aplikacja nawozami Dr Green Ziemniak, Dr Green Start oraz Dr Green Energy korzystnie wpłynęła na jakość, wielkość i strukturę plonu bulw badanej odmiany ziemniaka.(abstrakt oryginalny)

The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the four major crops in Poland. In 2013 the area used for potato cultivation in Poland reached 270 thousand hectares. Among the important factors influencing the potato yield and quality are: soil cultivation and protection of plants. One of the most essential factors affecting the potato yield and quality is fertilization. The aim of the field trials carried out in 2014 on experimental potato plots was to determine the effect of dr Green foliar feed nutrients on plant health and on potato quality and yield (Jelly variety). The results of the studies and observations revealed that the application of Dr Green Ziemniak, Dr Green Start and Dr Green Energy foliar feeds favourably affected the quality, yield and structure of Jelly potato tuber crop.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chotkowski, J., Rembeza, J. (2006). Tendencje zmian na rynku ziemniaków w Polsce. Produkcja ziemniaków, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 7-15.
  2. Gruczek, T. (2004). Zbiór ziemniaków a jakość bulw. Raport Rolny, 36-37.
  3. Jarociński, B.Z., Nowosielski, O. (2006). Nawozy "U" w uprawach sadowniczych. Obtained from: http://www.polskiesadownictwo.pl/pdf.
  4. Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A., Kulig, B., Oleksy, A. (2013). Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego, Inżynieria Rolnicza, 3(146), 123-130.
  5. Rytel, E. (2004). Wpływ dojrzałości ziemniaka na zmiany zawartości polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w bulwach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500, 295-303.
  6. Sawicka, B. (2003). Wpływ dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka. Acta Agrophysica, 85, 157-168.
  7. Sawicka, B., Skiba, D. (2009). Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Annales Univers I Tat Is Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia, 64(2), 39-51.
  8. Starczewski, J., Trojanowska, M. (2001). Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka jadalnego. Zeszyty Naukowe UPH Siedlce, Rolnictwo, 59, 5-14.
  9. Zarzecka, K., Gąsiorowska, B. (2002). Produkcyjne aspekty ochrony ziemniaka przed chwastami. Pamiętnik Puławski, 130(2), 787-796.
  10. Zarzyńska, K. (2000). Wartości wskaźników charakteryzujących stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny ziemniaka. Cz. IV. Liczba łodyg w roślinie i procent kiełkujących oczek u bulw matecznych różnej wielkości. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 214, 167-181.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0037
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu