BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkowski Zygmunt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych
The Determinants of Purchase Decisions of Customers on the Sport Products Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 180-188, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Decyzje konsumenckie, Zachowania klientów, Sport
Consumer decision, Customer behaviour, Sport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek produktów sportowych w Polsce, dedykowanych dla biegaczy systematycznie rozwija się wraz z liczbą przybywających miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Jednakże nabywcy tych produktów wykazują się zmiennością swoich preferencji i zachowań zakupowych, między innymi w zależności od ich doświadczenia biegowego. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z obszaru aktywnego wykorzystania czasu wolnego, opracowano autorką propozycję sportowego cyklu życia biegacza, uwzględniającą jego sposób zachowania na rynku, a także zaprezentowano wyniki badań obrazujące preferencje biegaczy oraz motywy ich decyzji zakupowych w doniesieniu do wybranej grupy produktów, jaką jest obuwie dla biegaczy. (abstrakt oryginalny)

The Polish market of sport products dedicated for runners systematically develops as the number of people who choose this way of passing their leisure time increases. However, the customers who buy these products have varying preferences and behaviours, depending on, among others, their running experience. This article contains an overview of literature on the subject of active leisure time. It also presents the Author's original idea for a runner's sports life cycle, which includes their market behaviour, and the results of own research which show the runners' preferences and motivations when it comes to making purchase decisions on the example of a chosen product group, namely: runners' shoes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen J., Fishbein M., Understanding attitudes and predicting social behavior, England Cliffs, Prentice Hall. 1998.
 2. Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Wyd. Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2005.
 3. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny, Konsument, Rynek, Marketing, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2003.
 4. Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania, na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2006.
 5. Forbes, czerwiec 2015.
 6. Funk D.C., Customer Behaviour in Sport and Events, Butterworth-Heinemann, Burlington, 2008.
 7. Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
 8. Karhu Runners Industry Report, Brookmark Research, Marblehead, 2012.
 9. Klisiński J., Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom, 2008.
 10. Koronios K, Psiloutsikou M., Kriemadis A., What motivates repeated participation in ultraendurance events? A comparison between runners and cyclists, Business & Entrepreneurship Journal, vol. 5, no. 2, 2016.
 11. Mihai A.L., The Sport Marketing Management Model, Practical Application of Science, Volume 3, Issue 2(8), 2015.
 12. Morgan M.J., Summers J., Sport Consumption: Exploring the Duality of Constructs in Experiential Research, w: Sharing Best Practice in Sport Marketing, ed. B.G. Pitts, Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, 2004.
 13. Mullin B.J., Hardy S., Sutton W.A., Sport Marketing, Human Kinetics, Champaign, 2000.
 14. Profil polskiego biegacza, Raport z badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2014.
 15. Running USA, Annual Report, 2015.
 16. Scheerder J., Breedveld K., Danchev A., (ed.), Running acoross Europe, Palgrave MacMillan UK, 2015.
 17. Schwarz E.C., Hunter J.D., Sport Marketing, Butterworth-Heinemann. Burlington, 2008.
 18. Sojkin B., (red.), Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010.
 19. Waśkowski Z., (red), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014.
 20. Zawadzki P., Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, Samorząd, Współpraca, nr 379, 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu