BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wich Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Innowacyjność Polski w ocenie Unii Europejskiej i z perspektywy regionów
Innovativeness of Poland in the Assessment of the European Union and from Regional Perspective
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 101-111, tab., rys., liogr. 16 poz.
Keyword
Innowacyjność, Przedsiębiorczość akademicka, Konkurencyjność regionów
Innovative character, Academic entrepreneurship, Regions competitiveness
Note
JEL Classification: O31; O11
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest ocena poziomu i zmian w innowacyjności Polski na tle krajów UE, z uwzględnieniem roli regionów w tym procesie. Przeprowadzono analizy statystyczne raportów Komisji Europejskiej poświęcone innowacyjności Polski i innych krajów UE oraz zastosowano metodę taksonomiczną do określenia poziomu innowacyjności i poziomu gospodarki w polskich regionach. Podstawa czasowa pokrywa się z okresem programowania w UE obejmującym lata 2007-2013. Wyniki badań potwierdziły przyjęte tezy, które sugerowały niski poziom innowacyjności Polski, uzależnienie od czynników zewnętrznych, słabą rolę przedsiębiorczości, powielanie w regionach wzorów zagranicznych i rozluźnienie związków między innowacyjnym a gospodarczym rozwojem regionów. Wskazuje to na potrzebę zmian w dotychczasowej polityce innowacyjnej Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the level and changes in the innovativeness of Poland against the background of EU countries, considering the role of regions in that process. The statistical analyses of reports prepared by the European Commission were performed. These reports were devoted to the innovativeness of Poland and other EU countries. The taxonomic method was applied for determining the level of innovativeness and economy in the regions of Poland. The time basis of our divagations corresponds to the programming period of 2007/2013, being in force in the European Union. The study results confirmed the assumed research theses suggesting low level of innovativeness in Poland, dependence upon external factors, weak role of enterprising, repeating foreign patterns in the regions, loosening the connections between innovative and economic development of the regions. In conclusion, there is the need for changes in innovative policy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Inteligentna specjalizacja - nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 5.
 2. European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2015.
 3. Grosse T.G., Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 10.
 4. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.
 5. GUS, Nauka i technika w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.
 6. GUS, Roczniki statystyczne województw, 2014c.
 7. GUS, Roczniki statystyczne województw, 2015.
 8. Kasperkiewicz W., Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 9.
 9. Kijek A., Lisowski M., Starzyńska W., Innovation Activity of Polish, "Manufacturing Enterprises. International Advances in Economic Research" 2013, Vol. 19, Issue 1.
 10. Koźlak A., Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 46.
 11. Lisowski M., Innovativeness and Competitiveness of Enterprises in Lublin Voivodeship in Aspect of Poland's Accession to the European Union, [w:] P. Cmela, K. Kuszyński (red.), Statistical Methods in Analyses of Economic Phenomena Under Integration and Globalization, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Łódź 2012.
 12. Markowski T., Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje, "Studia KPZK PAN" 2013, t. 155.
 13. Piotrowski S., Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość, [w:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcja - strategie - przykłady, PWN, Warszawa 2012.
 14. Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 11/12.
 15. Strużycki M. (red.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 16. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, "Studia BAS" 2011,
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.101
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu