BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Zmiana form zatrudnienia jako rezultat zmian wewnątrzorganizacyjnych
Changing the Form of Employment as a Result of Changes within the Organization
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 536-546, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Zmiany organizacyjne, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Employment, Employment forms, Flexible employment, Organisational change, Construction company, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Publikacja obejmuje problematykę zmian wprowadzanych w przedsiębiorstwie, które są następstwem ciągle zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Zaprezentowano teoretyczne kwestie zatrudnienia, zwracając uwagę na wybór formy zatrudnienia. Następnie ukazano potrzebę wprowadzania zmian wewnątrz organizacji. W dalszej części przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące zmiany form zatrudnienia oraz korzyści z niej wynikających. Artykuł powstał na podstawie studiów wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz fragmentu badań własnych. (abstrakt oryginalny)

The publication covers the issues of changes in the company, which are the result of the constantly changing external environment. Theoretical issues of employment has been presented while focusing attention on the choice of the form of employment. Next, the need for change within the organization is shown. The following material shows the responses on changing forms of employment and the benefits resulting from it. The article is based on studies of selected literature and a section of individual research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Białasiewicz, M. (2014). Działania na rzecz wzrostu elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 21-31. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 38, t. 1, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 2. Bombiak, E. (2016). Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach. Marketing i Rynek, nr 3, 50-59.
 3. Cannon, J.A., McGee, R. (2015). Rozwój i zmiana organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Czaplicka-Kozłowska, I. (2014). Elastyczne formy zatrudnienia. W: A. Organiściak-Krzykowska, R. Walkowiak i K. Nyklewicz (red.), Innowacyjne formy pracy, 93-120. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 5. Dubikowska, E. i Witkowska-Pertkiewicz, K. (2012). Alternatywa dla etatu: elastyczne formy zatrudnienia. Personel i Zarządzanie, nr 4, 99-101.
 6. Furst, S.A., Cable, D.M. (2008). Employee resistance to organizational change: Managerial influence tactics and leader - member exchange. Journal of Applied Psychology, no 2, 453-462.
 7. Grzesiok, F. (2014). Wynagrodzenia za pracę a koszty pracy - klin podatkowy. W: M. Król, A. Warzecha i M. Zieliński (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, 45-59. Warszawa: CeDeWu.
 8. Heliak, M. (2010). Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym jako podstawa do zmian w przedsiębiorstwie. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 33-48. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 9. Jabłoński, M. (2016). Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, 165-172. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Jończyk, J. (2012). Umowa o zatrudnienie. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2, 2-7.
 11. Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 12. Kurtyka, M. i Roth, G. (2012). Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: CeDeWu.
 13. Kwiatkiewicz, A. (2012). (Nie)łatwe przystosowanie: czy praca elastyczna to bezpieczne rozwiązanie w czasie restrukturyzacji. Personel i Zarządzanie, nr 7, 30-33.
 14. Leighton, P., Syrett, M., Hecker, R. i Holland, P. (2014). Nowoczesne formy zatrudnienia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Mirecka, I. (2015). Elastyczne formy zatrudnienia jasko element gospodarowania kapitałem ludzkim. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzki. Wyzwania organizacyjne i prawne, 163-174. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Pietraszek, M. (2012). Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w małej firmie w Polsce, Gliwice: HELION.
 17. Puchalski, J. (2010). Skuteczność i przewidywalność w zarządzaniu zmianą zachowań członków organizacji. Analiza przypadku. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 103-118. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 18. Sobka, M. (2014). Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce. Lublin: Politechnika Lubelska.
 19. Sułkowski, Ł. (2016). Metody kształtowania kultury organizacyjnej. W: T. Listwan (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, 87-103. Warszawa: Difin.
 20. Szopiński, T. (2013). Kreatywność i jej znaczenie w biznesie. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, 91-105. Kraków-Warszawa: Edu-Libri.
 21. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 22. Tomys, M. (2010). Przesłanki i kierunki zmian w sferze personalnej organizacji gospodarczych. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 119-142. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 23. Wiśniewski, J. (2010). Różnorodne formy zatrudnienia. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa • Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA".
 24. Żarczyńska-Dobiesz, A. i Chomątowska, B.: (2016). Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami - wybrane problemy i wyzwania. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I, 379-386. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu