BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karczewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kreatywność a dylematy etyczne w rachunkowości
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 27-37, rys.
Keyword
Rachunkowość kreatywna, Etyka, Kodeks etyki, Nieuczciwe praktyki
Creative accounting, Ethics, Code of ethics, Dishonest practices
Abstract
Możliwość szacowania wartości, którą dopuszczają regulacje ustawy o rachunkowości, przyczynia się do schodzenia na drugi plan zasad rzetelności i wiarygodności informacji księgowej. Coraz częściej problemem staje się kreatywna księgowość, rozumiana w aspekcie negatywnym. W jej efekcie przedstawiany wizerunek firmy odbiega od rzeczywistości gospodarczej. Problematyka fałszowania sprawozdań finansowych może być uznawana za jedną z patologii obecnej gospodarki rynkowej. Gospodarka ciągle się zmienia, rozwija, niestety to niejednokrotnie pociąga za sobą chęć tworzenia atrakcyjnej w danym momencie informacji. Może się to odbywać poprzez twórcze wykorzystanie regulacji prawnych, nie łamiąc przy tym żadnych przepisów. Część podmiotów wybiera jednak "drogę na skróty", wykorzystując do tego różnego rodzaju nieuczciwe praktyki gospodarcze. Ta sytuacja wpływa na wzrost znaczenia etyki oraz zasad etycznych osób odpowiedzialnych za tworzenie sprawozdań finansowych. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe instytucje opracowują kodeksy oraz standardy zachowań etycznych. Podejmowane działania są wynikiem m.in. rosnącego kryzysu moralnego, spychaniem etyki na drugi plan, a także jej traktowania jako niewygodnego ograniczenia w podejmowanych przedsięwzięciach. Celem opracowania jest wskazanie problematyki dylematów etycznych w rachunkowości oraz przykładowych sposobów ich rozwiązywania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Cieciura M. (2015), Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396.
 2. Jaworska E. (2013), Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, Szczecin.
 3. Kaniowska K. (2014), Sposoby promowania postaw etycznych w MSP, https://rachunkowosc.com.pl/ludzie-i-wy darzenia/poradniki/sposoby _promowania_postaw_etycznych_w_msp.html (dostęp: 28.02.2016).
 4. Karmańska A. (2005), Etyka w dydaktyce rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 26(82), SKwP, Warszawa.
 5. Karmańska A. (2007), Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego [w:] T.T. Cebrowska, A.A. Kowalik, R.R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 6. Karmańska A. (2008), Etyka zawodowa w rachunkowości i działania SKwP w tym zakresie [w:] M.M. Kwiecień (red.), Aksjomaty i paradygmaty w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 7. Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Maruszewska E.W. (2014), Niedostatki ujęcia etyki zawodowej w regulacjach współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 71.
 9. Maxwell J.C. (2010), Etyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 10. Michalczuk G. (2011), Zjawisko kreacji w rachunkowości a etyka zawodowa księgowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 665, Współczesne problemy ekonomiczne, nr 3.
 11. Wójcik-Jurkiewicz M. (2015), Ethical dimension of accountant's job - invention or intention [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Kraków.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu