BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazowska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce - badanie empiryczne
Market Timing in the Stock Investment Funds in Poland - Empirical Study
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 125-134, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Efektywność rynku, Fundusze inwestycyjne, Akcje, Badania empiryczne, Metody badawcze
Market effectiveness, Investment funds, Shares, Empirical researches, Research methods
Note
JEL Classification: G02; G11; G14
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono problem dotyczący wyczucia rynku. Celem analizy były rozważania na temat wpływu umiejętności menedżerów w kwestii wyczucia rynku oraz odpowiedniej selekcji (doboru) walorów do portfela inwestycyjnego. W badaniach wykorzystano model Henrikssona-Mertona, by określić, czy zarządzający portfelami inwestycyjnymi wybranych FIO mają umiejętności w zakresie selektywności i wyczucia rynku oraz osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Po przetestowaniu modeli dla trzech badanych funduszy zostały potwierdzone hipotezy mówiące o tym, że zarządzający portfelami wybranych FIO nie mają umiejętności rynku w zakresie zarówno wyczucia rynku, jak i selektywności. Opracowanie przedstawia temat, który dotyczy hipotezy efektywności rynku i powiązanej z nią teorii market-timing, która w badaniach polskich jest rzadziej poruszana niż w publikacjach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem concerning market timing. The aim of the study was to consider the impact of the skills of managers in terms of market timing and the proper selection of assets in the investment portfolio. The study used the Henriksson-Merton model to determine whether the portfolio manager have selected FIO (open-end investment funds) skills in terms of selectivity and market timing and achievements in above-average rates of return. After testing models for the three surveyed funds, there have been confirmed hypothesis that portfolio managers of selected FIO do not have the skills both in terms of market timing and selectivity. The article presents the market efficiency hypothesis and the associated theory of market timing, which is more often touched upon in foreign publications than in Polish ones.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blake D., Lehmann B., Timmerman A., Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance, "Journal of Business" 1999, Vol. 72, DOI: https://doi.org/10.1086/209623.
 2. Chang E.G., Lewellen W.G., Market Timing and Mutual Fund Investment Performance, "Journal of Business" 1984, Vol. 57, DOI: https://doi.org/10.1086/296224.
 3. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 4. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, Vol. 25 (2), DOI: https://doi.org/10.2307/2325486.
 5. Henriksson R., Market Timing and Investment Performance: An Empirical Investigation, "Journal of Business" 1984, Vol. 57 (1), DOI: https://doi.org/10.1086/296225.
 6. Henriksson R., Merton R., On Market Timing and Investment Performance II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, "Journal of Business" 1981, Vol. 54 (4), DOI: https://doi.org/10.1086/296144.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Jamróz P., Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 639 (37).
 9. Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance" 1968, Vol. 23, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.
 10. Merton R., On Market Timing and Investment Performance. I. An Equilibrium Theory of Value for Market Forecasts, "Journal of Business" 1981, Vol. 54 (3), DOI: https://doi.org/10.1086/296137.
 11. Olbryś J., Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010a, nr 29.
 12. Olbryś J., Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2010b, nr 4 (48).
 13. Olbryś J., Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012.
 14. Salamaga M., Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Katowice 2013.
 15. Witkowska D., Kompa K., Grabska M., Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, [w:] D. Witkowska (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.125
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu