BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego
Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 199-213, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Waluta międzynarodowa, Ryzyko walutowe, Międzynarodowy system walutowy, Renminbi (RMB)
International currency, Currency risk, International monetary system, Renminbi (RMB)
Note
JEL Classification: E42, E63, F45
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Jednym z czynników określającym współczesny międzynarodowy system walutowy jest jego wadliwość oparta na jednej walucie, co destabilizuje międzynarodowe środowisko finansowe i podtrzymuje międzynarodową nierównowagę płatniczą. Wśród walut mogących odegrać istotną rolę międzynarodową coraz większe znaczenie zyskuje renminbi (RMB). Szczególną wagę zyskuje fakt, że władze chińskie są aktywne w internacjonalizowaniu własnej waluty i konsekwentnie podejmują działania w tym kierunku. Motorem tych działań są korzyści, jakie kraj może odnieść w wyniku międzynarodowego zastosowania chińskiej waluty. Sposób i zakres internacjonalizacji juana wskazuje również na awersję do ryzyka walutowego w wymiarze regionalnym i globalnym. Jest również konsekwencją turbulencji na globalnych rynkach finansowych oraz próbą zmniejszenia ryzyka walutowego w regionie Azji. Celem artykułu jest próba określenia zależności pomiędzy internacjonalizacją chińskiej waluty (na rynku globalnym i rynkach regionalnych) a awersją do ryzyka walutowego. Realizację celu oparto na omówieniu determinant procesu internacjonalizacji walut oraz internacjonalizacji waluty chińskiej w kontekście awersji do ryzyka walutowego (Maziad, Rapoza, Dobson, Masson, Bogołębska, Bénassy-Quéré, Angeloni).(abstrakt oryginalny)

One of the factors determining the contemporary international monetary system is its defectiveness based on a single currency, which destabilizes the international financial environment and sustains the international payment imbalance. Among the currencies that may play an important international role becoming increasingly important renminbi (RMB). Of particular importance that the Chinese authorities are active in internationalization own currency, and consequently take action in this direction. The driving force behind these actions are the benefits that the country could achieve as a result of the international application of its own currency. The manner and scope of yuan internationalization also points to the aversion to foreign exchange risk, in the regional and global levels. It is also a consequence of turbulence in global financial markets and an attempt to mitigation of currency risk in Asia. The aim of this article is to attempt to determine the relationship between the internationalization of the Chinese currency (in the global market and regional markets) and the aversion to foreign exchange risk (Maziad, Rapoza, Dobson, Masson, Bogołębska, Bénassy-Quéré, Angeloni).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angeloni I., Bénassy-Quéré A., Carton B., Destais Ch., Darvas Z., Pisani-Ferry J., Sapir A., Vallée S. (2011), Global Currencies for Tomorrow: A European Perspective, "European Economy, Economic Papers", No. 444, July.
 2. Bénassy-Quéré A., Pisani-Ferry J. (2011), What International Monetary System for a Fast-Changing World Economy, "Bruegel Working Paper", No. 6, April.
 3. BIS (2013), Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013 results, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
 4. BIS (2016a), Report for 2016, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
 5. BIS (2016b), Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2016. Preliminary Results, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
 6. Bogołębska J. (2012), Internacjonalizacja renminbi (RMB) a międzynarodowa nierównowaga płatnicza, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31.
 7. Bogołębska J. (2014), Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych, "International Business and Global Economy", No. 33.
 8. Dailami M., Masson P. (2011), Prospects for a Multipolar International Monetary System, Report No. 2011:13, Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 9. Dobson W., Masson P.R. (2009), Will the Renminbi Become a World Currency? "China Economic Review", Vol. 20, Issue. 1.
 10. Eichengreen B. (2011), Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar, Oxford University Press, Oxford.
 11. Frankel J. (2012), Internationalization of the RMB and Historical Precedents, "Journal of Economic Integration", Vol. 27.
 12. Fratzcher M., Mehl A. (2011), China's Dominance Hypothesis and the Emergence of a Tripolar Global Currency System, "CEPR Discussion Paper", No. 8671, November.
 13. Gao H., Yu Y. (2011), Internationalisation of the Renminbi, "BIS Papers", No. 61, December.
 14. Hong Kong Monetary Autohority (2012), Hong Kong: The Premier Offshore Renminbi Business Centre, Hongkong Monetary Authority, Hongkong.
 15. Hongkong Monetary Authority (2016), "Monthly Statistical Bulletin" June, No. 321.
 16. ICBC (2015), Financial Information, http://www.icbc-ltd.com (dostęp: 15.07.2016).
 17. Ito I. (2011), The Internationalization of the RMB: Opportunities and Pitfalls, The Council on Foreign Relations, New York.
 18. Kang J.S., Maziad S. (2012), RMB Internationalization: Onshore/Offshore Links, "IMF Working Paper", No. 12/133.
 19. Markiewicz M. (2012), Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego [w:] J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), Globalne aspekty kryzysu strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 273.
 20. Markiewicz M. (2013), Umiędzynarodowienie banków chińskich na przykładzie Industrial and Commercial Bank of China, "Zarządzanie i Finanse", nr 2.
 21. Markiewicz M. (2015), Rynek onshore i offshore juana chińskiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 6 (317).
 22. Maziad S., Farahmand P., Wang S., Segal S., Ahmed F. (2011), Internationalization of Emerging Market Currencies. A Balance Between Risks and Rewards, IMF Staff Discussion Note.
 23. Maziad S., Joong S.K. (2012), RMB Internationalization: Onshore/Offshore Links, IMF Working Paper, WP/12/133.
 24. Rapoza K. (2012), Dollar Wary Brazil And China Sign Currency Pact, "Forbes", 23.06.2012, http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/06/23/dollar-wary-braziland-china-sign-currency-pact/ (dostęp: 30.08.2016).
 25. Skopiec D. (2014), Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin, "Gospodarka Narodowa", nr 1(269).
 26. Subramanian A. (2011), Renminbi Rules: The Conditional Imminence of the Reserve Currency Transition, "Working Paper". No. 11-14, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 27. SWIFT (2015), RMB Breaks Into the Top Five As a World Payments Currency, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, https://www.swift.com/insights/press-releases/rmb-breaks-into-the-top-five-as-a-world-payments-currency (dostęp: 28.08.2015).
 28. Shu C., Chow N., Chan J.Y. (2007), Impact of the Renminbi Exchange Rate On Asian Currencies, "China Economic Issues", No. 3.
 29. Zhou X. (2009), Reform the International Monetary System, People's Bank of China, www.pbc.gov.cn/ (dostęp: 16.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu