BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowska Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy
Open Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises. Toward an Integrated Model of Cooperation
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 200-212, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Modele biznesowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Otwarte innowacje, Procesy innowacyjne
Business models, Small business, Open innovation, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu gospodarki. W obliczu postępujących zmian otoczenia, mniejsze firmy stoją przed ciągłym wyzwaniem rozwoju innowacji mających na celu podniesienie ich konkurencyjności. Nowe warunki stwarzają zapotrzebowanie na otwarte modele innowacji, które poprzez wymianę kapitału intelektualnego między firmą a jej otoczeniem umożliwiają wyjście poza tradycyjne postrzeganie organizacji. Coraz więcej zwolenników wśród MŚP zdobywa koncepcja otwartej innowacji, która przy ograniczonych zasobach mniejszych firm może stanowić drogę do skutecznego wzrostu innowacyjności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości stosowania koncepcji otwartej innowacji wśród MŚP. W rozważaniach podjęto próbę wskazania miejsca MŚP w otwartych modelach współpracy oraz stworzenia modelu biznesowego jako kompozycji otwartych procesów innowacyjnych napływających, wypływających i mieszanych. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises (SMEs) around the world play a key role in shaping the economy. In the face of progressive changes in the environment, smaller companies face the challenge of continuous innovation in order to increase competitiveness. New conditions create the need for open innovation models, which through the exchange of intellectual capital between the company and its surroundings allow you to go beyond the traditional perception of the organization. More and more supporters among SMEs wins the concept of open innovation, which, with limited resources, smaller companies may be an effective way to increase innovation. The purpose of this article is to present the possibility of applying the concept of open innovation among SMEs. In considering an attempt to indicate the place of SMEs in the open model of cooperation and create a business model as a composition of open innovation inbound, outbound and coupled processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argote L., Ingram P., 2000. Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms. Organizational Behaviour and Human Decision Processes.
 2. Barney J., Clark D., 2007. Resource-based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press, NY.
 3. Bogdanienko J., 2012. Nowe trendy w innowacjach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne problemy usług Nr 93, Szczecin.
 4. Chesbrough H., Crowther A.K., 2006. Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries, R&D Management, Vol. 36, No. 3.
 5. Chesbrough H., 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Chesbrough, H., 2002. Making sense of corporate venture capital. Harvard Business Review, 4-11 (March).
 7. Cohen W.M., Levinthal D.A., 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective of Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35 (1), Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation.
 8. Dahlander L., Gann D.M., 2010. How open is innovation?, Research Policy, Vol. 39.
 9. Dec D., 2011. Firmy typu spin off i spin out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Szczecin.
 10. Gassmann O., Enkel E., 2005. Open Innovation Forschung w: Gestaltung von Innovationssystemen, red. M. Weissenberger-Eib, Cactus Group Verlag, Kassel.
 11. Gassmann O., 2006. Opening up the innovation process: towards an agenda, R&D Management, Vol. 36.
 12. Grönlund J., Sjödin D.R., Frishammar J., 2010. Open innovation and the stage-gate process: a revised model for new product development, California Management Review, Vol. 52.
 13. Henkel J., 2006. Selective revealing in open innovation processes: the case of embedded Linux. Research Policy.
 14. Huizingh E.K.R.E., 2011. Open innovation: State of the art and future perspectives, Technovation, Vol. 31.
 15. Kelly K., 2001. Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 16. Knoke D., Kuklinski J., 1983. Network Analysis. Sage, LA.
 17. Laursen K., Salter A., 2006. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal 27.
 18. Laursen K., Salter A.J., 2004. Searching high and low: what type of firms use universities as a source of innovation? Research Policy 33 (8).
 19. Lecocq X., Demil B., 2006. Strategizing industry structure: the case of open systems in low tech industry. Strategic Management Journal.
 20. Lee C., 2007. Strategic alliances influence on small and medium firm performance. Journal of Business Research.
 21. Lichtenthaler U., 2009. Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences, R&D Management, Vol. 39, No. 4.
 22. Lichtenthaler U., 2008. Open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to technology transactions. IEEE Transactions on Engineering Management 55 (1).
 23. Mowery D.C., 2009. Plus ca change: industrial R&D in the "third industrial revolution", Industrial and Corporate Change, Vol. 18.
 24. Narula R., 2004. R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalisation. Technovation.
 25. Rigby D., Zook C., 2002. Open-market innovation. Harvard Business Review, 80 (89).
 26. Rothaermel F.T., Deeds D.L., 2004. Exploration and exploitation alliance in biotechnology: a system of new product development. Strategic Management Journal 25 (3).
 27. Sungjoo L., Gwangman P., Byungun Y., Jinwoo P., 2010. Open innovation in SMEs - An intermediated network model. Research Policy, 39.
 28. Tapscott D., Williams A.D., 2008. Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwo Akadamickie i Profesjonalne, Warszawa.
 29. Vanhaverbeke W., Cloodt M., 2006. Open innovation in value networks. w: Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (red.), 2006. Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, NY.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu