BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych
The Social Impact of the Mortgage Crisis in Relation to Foreign Currencies
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 5-15, tab., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Kredyt hipoteczny, Waluta, Koszty społeczne, Kredyt walutowy
Mortgage credit, Currencies, Social costs, Currency credit
Note
JEL Classification:D10, D12, D14, D90, D91, E20, E21
streszcz., summ.
Abstract
Kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych (odnoszące się do walut obcych) były udzielane w Polsce osobom nie osiągającym dochodów w walucie obcej, w okresie od 2000 do 2013 roku. Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że najczęściej były udzielane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W przywołanym okresie kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą pozycją w aktywach banków. Jedynie w okresie od grudnia 2002 roku do końca 2012 roku udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie. W latach 2005-2010 kredyty mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego. Znaczna zmiana kursów walutowych (m.in. CHF, EUR, USD i JPY) w odniesieniu do złotego (znaczne osłabienie PLN) wpłynęła bezpośrednio na wartość bieżącą kosztów obsługi zobowiązania, jak też wycenę łącznego zobowiązania kredytu hipotecznego odnoszącego się do walut obcych - wartości kredytu i jego kosztów wyliczonych w PLN.(abstrakt oryginalny)

Loans indexed and denominated in foreign currencies (relating to foreign currencies) were granted in Poland to those not receiving income in a foreign currency, in the period from 2000 to 2013. A characteristic feature of these loans is that they were usually granted in the countries of Central Eastern Europe. In this period, loans were the fastest growing item in the banks' assets. In the period from December 2002 to the end of 2012, the share of housing loans in banks' assets increased more than five times, and receivables from the non-financial sector increased fourfold. In 2005-2010, loans dominated the structure of the balance sheet of the banking sector. A significant change in foreign exchange rates (e.g. CHF, EUR, USD and JPY) in relation to the zloty (a significantly depreciated PLN) contributed directly to the current value of the costs of operating liabilities, as well as the valuation of total mortgage obligations relating to foreign exchange, the value of credit and its costs calculated in PLN.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk S.J. (2014), Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008, Warszawa, http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/11/spoleczna-odpowiedzialnosc-sektorabankowego- z-perspektywy-kredytow-w-chf-czesc-1/.
 2. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/11/spoleczna-odpowiedzialnosc-sektorabankowego- z-perspektywy-kredytow-w-chf-czesc-2-2/.
 3. Bartoszewicz A. (2016), Analiza dotycząca społecznych skutków kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Raport końcowy, Warszawa.
 4. Biała księga kredytów frankowych w Polsce (2015), Związek Banków Polskich, Warszawa.
 5. Brown M., Peter M., Wehrmüller S. (2009), Swiss Franc Lending in Europe, Swiss National Bank.
 6. Chmielewska I. (2015), Transfery z tytułu pracy Polaków zagranicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, "Materiały i Studia", nr 314, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 7. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce. Stan na czerwiec 2006 r. (2006), Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa.
 8. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce. Stan na czerwiec 2008 r. (2008), Komisja Nadzoru Finansowego.
 9. Gwizdała J. (2012), Rynek kredytów hipotecznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, w: Pyka I., Cichorska J. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 10. Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe (2016), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 11. Kolasa M. (2012), Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 119.
 12. Konsekwencje decyzji o uwolnieniu kursu CHF wobec EUR przez SNB dla portfela kredytów walutowych i sektora bankowego w Polsce (2015), Działania banków i Związku Banków Polskich.
 13. Kulczycki M. (2015), Sektor bankowy w Polsce - sytuacja w 2014 roku i wyzwania na przyszłość, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ZNUV, nr 43(5).
 14. Kwaśniak W. (2013) Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Prezentacja, Zastępca Przewodniczącego KNF, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Wydział Analiz Sektora Bankowego, Warszawa.
 15. Martysz Cz., Rzeszutek M. (2015), Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym, w: Ostaszewski J. (red.), O nowy ład finansowy w Polsce, Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 16. Ocena wpływu na sytuację sektora bankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 17. Portret frankowicza - dane Biura Informacji Kredytowej, https://www.bik.pl/informacje-prasowe/-/article/2016-05-25-portret-frankowicza, (data dostępu 25.05.2016).
 18. Projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki (2016), Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 19. Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (2016), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 20. Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF (2015), Materiał na Forum Bankowe 2015, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 21. Przegląd stabilności systemu finansowego I półrocze 2006 (2006), NBP, Warszawa.
 22. Raport. Kredyty frankowe strony sporu i ich argumenty (2016), Centrum Grabskiego, Kraków.
 23. Raport o sytuacji banków w 2011 roku (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 24. Raport o sytuacji banków w 2015 roku (2016), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 25. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013._tcm75-34880.pdf.
 26. Szelągowska A. (2010), Współczesna bankowość hipoteczna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 27. Winiecki J. (red.) (2009), Kryzys globalny, Początek czy koniec?, Wydawnictwo Regan Press, Gdańsk 2009.
 28. Wisłowski M. (2014), Kredyty hipoteczne w CHF udzielane klientom polskich banków jako element wpływający na zarządzanie złotym polskim, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 9, część III, Wydawnictwo SAN.
 29. Zalecenie Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczące kredytów w walutach obcych (ERRS 2011/1).
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu