BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Davydenko Vladimir (Tyumen State University), Romashkina Gulnara (Tyumen State University), Nasyrova Ruzilia (Tyumen State University)
Title
Russian Government Activities During Social and Economic Space Formation of the Russian Retail
Działania rządu podczas tworzenia przestrzeni społecznej i ekonomicznej dla rosyjskiego handlu detalicznego
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 26-35, rys., bibliogr. 36 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Handel detaliczny, Gospodarka, Przestrzeń społeczno-gospodarcza
Retail trade, Economy, Social economic space
Note
JEL Classification: М1, M2, M3
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Głównym powodem kontynuowania dyskusji o różnie ukierunkowanych działaniach rządu podczas tworzenia zupełnie sprzecznych społecznych i gospodarczych rosyjskich przestrzeni detalicznych jest to, że dynamika obrotów handlu detalicznego i płatnych usług dla ludności od końca 2014 roku zaczęła szybko spadać. W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań relacji między rządem, biznesem i handlem detalicznym, w kontekście głównych zmian społecznych zachodzących w rosyjskiej gospodarce i polityce. Rząd jest reprezentowany jako specjalna organizacja władzy politycznej, która dysponuje szczególną mocą przymusu, i wyraża wolę oraz interesy grupy rządzącej. Należy zauważyć, że zarówno władza wykonawcza, jak i ustawodawcza są ważne w analizach rynku detalicznego. Artykuł porusza problem rzeczywistego wpływu projektów biznesowych w odniesieniu do poprawek przyjętych do federalnej ustawy nr 381-FZ "O podstawach regulacji handlu w Federacji Rosyjskiej". Wykorzystano do tego dane statystyczne i eksperckie. W artykule, używając terminologii R. Mertona i P. Sztompki, analizuje się konsekwencje nieformalnych praktyk nowego rosyjskiego projektu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The main reason of continuing discussions about differently oriented government actions during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is that the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population from the end of 2014 start to fall rapidly. The article presents the results of original research of relationship between government, business, and retail, in the context of key societal changes taking place in the Russian economy and politics. The government is represented as a special organization of political power, which has a special coercive power, and expresses the will and interests of the ruling group; is noted that the executive and legislative branches of government are both important in analyses of retail market. The article deals with the real impact of business projects during acceptance of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals of State Regulation of Trade in the Russian Federation" on the basis of expert and statistical data. The article analyzes the consequences of informal practices of the new Russian national project to support small and medium-sized enterprises, using the terminology of R. Merton and P. Sztompka.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akhmedzyanova R. (2013), Formation and maintenance of partnerships in the retail sector, "Journal of Economic Sociology", 1, pp. 84-96.
 2. Binkley J., Chen S. (2016), Consumer Shopping Strategies and Prices Paid in Retail Food Markets, "Fall", 50 (3), pp. 557-584.
 3. Blaug M. (1992), The Methodology of Economics or how economists explain, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Blaug M. (1994), Economic Theory in Retrospect, Business, Moscow.
 5. Brown S. (1987), Institutional change in retailing: a review and synthesis, "European Journal of Marketing", 21 (6), pp. 5-36.
 6. Butigan N., Benic D. (2016), Determinants of Capital Integration among Strategic Alliance Members in the Retail Sector: Evidence from Central and Southeast European Countries, "Croatian Economic Survey", 18 (2), pp. 77-112.
 7. Commons J.R. (1924), Legal Foundations of capitalism, Higher School of Economics, Moscow.
 8. Commons J.R. (1931), Institutional Economics, "Terra Economicus", 10 (3), pp. 69-76.
 9. Davydenko V., Romashkina G. (2013), Economic mechanisms of formation and reproduction of the social structure of the region, "Vesntik TSU. Sociology", 8, pp. 95-104.
 10. De Soto H. (1989), The Other Path: The Economic Answer to Terrorism, Harper&Row Publishers, Inc, New York.
 11. De Soto H. (2000), The Mystery of Capital, Random House Group Ltd, London.
 12. De Soto H., Cheneval F. (2006), Realizing Property Rights, Rüffer&Rub, Zurich.
 13. Federal Antimonopoly Service (2016), Report on competition policy, Federal Antimonopoly Service, Moscow.
 14. Federal Trade Law (2009), No. 381-FZ "On the Fundamentals of State Regulation of Trade in the Russian Federation", Garant-Press, Moscow.
 15. Institute Development Centre, Higher School of Economics (2016), Comments about the state and the business, No. 110.
 16. Institute Development Centre, Higher School of Economics (2017), Comments about the state and the business, No. 130.
 17. Kaźmierczyk J. (2013), Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, in: Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 65.
 18. Merton R. (1968), Social Theory and Social Structure, Free Press, New York.
 19. Merton R. (1976), Sociological Ambivalence and other Essays, The Free Press, New York.
 20. North D. (1997), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Economic Foundation Book, Moscow.
 21. North D., Wallis D., Weingast B. (2011), Violence and social orders. Conceptual framework for the interpretation of the humanity written history, Publishing Gaidar Institute, Moscow.
 22. Optner S. (1965), Systems analysis for business and industrial problem solving, Prentice Hall, New Jersey.
 23. Radaev V.V. (2007), Capture the Russian territory: the new competitive situation in the retail trade, HSE Publishing House, Moscow.
 24. Radaev V.V. (2008), Modern economic and sociological concept of the market, "Economic Sociology", 1, pp. 20-50.
 25. Radaev V. (2009), Market authorities and market exchanges: suppliers-retailers relationships, "Russian Journal of Management", 2 (7), pp. 3-30.
 26. Radaev V. (2011), Who holds power in consumer markets: the relationship between retailers and suppliers in modern Russia: the ratio of retailers and suppliers in modern Russia, Higher School of Economics, Moscow.
 27. Retail trade, public services, tourism (2017) Federal State Statistics Service, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (Accessed: 25th April 2017).
 28. Rippe C., Weisfeld-Spolter S., Dubinsky A., Arndt A., Thakkar M. (2016), Selling in an asymmetric retail world: perspectives from India, Russia, and the US on buyer - seller information differential, perceived adaptive selling, and purchase intention, "Journal of Personal Selling & Sales Management", 36 (4), pp. 344-362.
 29. Stiglitz J. (2000), Economics of the Public Sector, W.W. Norton&Company.
 30. Stiglitz J. (2012), The Price of Inequality, W.W. Norton&Company.
 31. Sztompka P. (1993), The Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford - Cambridge.
 32. Sztompka P. (1999), Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 33. Sztompka P. (2005), Sociology. Analysis of Modern Society, Logos, Moscow.
 34. Van Gigch J. (1978), Applied General Systems Theory, Harper&Row, New York.
 35. Veblen T. (1984), The Theory of Leisure Class, Progress, Moscow.
 36. Veblen T. (2007), The Theory of Business Enterprise, Business, Moscow.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu