BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Na czym polega poznawanie prawa? O konsekwencjach myśli Gadamerowskiej dla edukacji prawniczej
What is getting to know the law? The consequences Gadamer's thought for legal education
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 41-55, bibliogr. 23 poz.,
Keyword
Prawo, Edukacja, Kształcenie
Law, Education, Education
Note
summ., streszcz.,
Gadamer Hans-Georg
Abstract
Hans-Georg Gadamer wskazuje na dwa klucze do prawidłowego rozumienia humanistyki. Pierwszym z nich jest pojęcie kształcenia ("Bildung"), zaś drugim - hermeneutyka prawnicza. W niniejszym artykule próbuję odnieść wskazane twierdzenie Gadamera do problematyki edukacji prawniczej. Aplikacja ta prowadzi do trzech wniosków: a) o potrzebie włączania praktyki do edukacji prawniczej, b) o potrzebie humanizacji edukacji prawniczej, c) o potrzebie zindywidualizowanego podejścia do studiowania prawa.(abstrakt oryginalny)

Hans-Georg Gadamer claims that there are two keys to a proper understanding of the humanities. The first is the concept of Bildung, and the other - legal hermeneutics. This article is an attempt to apply Gadamer's claim in the field of legal education. This application leads to three conclusions: a) the need to involve practice to legal education, b) the need for humanization of legal education, c) the need for an individualized approach to law studies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Couzens Hoy D., w: Legal Hermeneutics: Recent Debates, [w:] F.J. Mootz III (red.), Gadamer and Law, Ashgate 2007.
 2. Gadamer H.-G., Czym jest historia?, tłum. F. Przybylak, "Odra" 1982, 12.
 3. Gadamer H.-G., Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa 1992.
 4. Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.
 5. Gadamer H.-G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, tłum. zbior., Warszawa 2008.
 6. Gadamer H.-G., Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, tłum. J. Wilk, Wrocław 2009.
 7. Gadamer H.-G., O skrytości zdrowia, tłum. A. Przyłębski, Poznań 2011.
 8. Jabłoński P., Hermeneutyczne zadania filozofii prawa, [w:] A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wrocław 2006.
 9. Jabłoński P., Hansa-Georga Gadamera twierdzenie o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej, [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009.
 10. Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001.
 11. Kleszcz L., Boczne drogi. Z genealogii filozofii hermeneutycznej, Wrocław 2004.
 12. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012.
 13. Przyłębski A., Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań 2005.
 14. Rorty R., Edukacja jako socjalizacja i jako indywidualizacja, [w:] idem, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć i S. Tokariew, Toruń 2013.
 15. Sarkowicz R., Stelmach J., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999.
 16. Siemek M.J., Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977.
 17. Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Zakamycze 2006.
 18. Stawecki T., O praktycznym zastosowaniu hermeneutyki w wykładni prawa, [w:] P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005.
 19. Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999.
 20. Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Zakamycze 2004.
 21. Szulakiewicz M., Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998.
 22. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000.
 23. Zirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.118
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu