BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skóra Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach decyzji wydawanych przez władze wyżej uczelni na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Suitable application of the provisions of the Code of Administrative Procedure in matters of decisions issued by the university authorities on the basis of the provisions of the Act - Law on Higher Education
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 136-149, bibliogr. 6 poz.,
Keyword
Prawo, Szkolnictwo wyższe, Postępowanie administracyjne, Orzecznictwo sądu
Law, Higher education, Administrative proceedings, Judicial decision
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Tematem artykułu jest odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, gdy decyzję wydają organy szkół wyższych. Autorka omawia orzecznictwo sądów administracyjnych i dwa sposoby interpretacji tego problemu. Podaje także stanowisko innych autorów w kwestii odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. oraz własne stanowisko autorki.(abstrakt oryginalny)

The theme of the article is suitable application of the provisions of the Code of Administrative Procedure in cases where a decision is issued by universities. The article discusses the case law of administrative courts and two ways of interpreting this problem. The article also the position of other authors and our own opinion of the author.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dańczak P., Glosa do wyroku NSA z 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10, Glosa LEX/el. 2010.
  2. Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, 3.
  3. Skóra A., Glosa do wyroku SN z 12 grudnia 2003 r., III RN 135/03, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005, 1-2.
  4. Studnicki F., Łachwa A., Fall J., Stabrawa E., Odesłania w tekstach prawnych. Ku metodom ich zautomatyzowanej interpretacji, ZN UJ, Prace Prawnicze, zesz. 136, Kraków 1990.
  5. Ura E., Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, SIP LEX 2013, kom. do art. 207 i cyt. tam orzecznictwo TK. Wróbel A. [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, SIP LEX 2013, kom. do art. 1.
  6. Wróblewski J., Przepisy odsyłające, ZN UJ, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, z. 35, Łódź 1964.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.123
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu