BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska), Pisula Tomasz (Politechnika Rzeszowska), Wierzbińska Maria (Politechnika Rzeszowska)
Title
Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych
An Assessment of the Risk of Investing in the Stock Market Companies of the Banking Sector with Apply of the Taxonomical Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 462-471, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Inwestowanie, Ryzyko inwestycyjne, Metody taksonomiczne, Wyniki badań, Uogólniona miara odległości
Investing, Investment risk, Taxonomic methods, Research results, Generalised distance measure
Note
summ.
Abstract
Banki są instytucjami finansowymi działającymi w warunkach ryzyka. Podstawowym problemem jest szukanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób określić i ocenić ryzyko związane z inwestowaniem w spółki giełdowe sektora bankowego. Istnieje wiele metod, za pomocą których można oceniać ryzyko. W artykule podjęto próbę wykorzystania metod wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. metody TMAI (taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji) oraz metody GDM (uogólnionej miary odległości) do oceny ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego. W analizie wzięto pod uwagę 13 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Są to następujące spółki: Bank Przemysłowo-Handlowy (BPH), Bank Ochrony Środowiska (BOS), BRE Bank SA (BRE), Bank Zachodni WBK SA (BZWBK), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP), DZ Bank Polska SA (DZPOLSKA), Fortis Bank Polska SA (FORTISPL), Bank Handlowy w Warszawie SA (HANDLOWY), ING Bank Śląski SA (INGBANK), Kredyt Bank SA (KREDYTBANK), Millennium Bank (MILLENNIUM), Nordea Bank Polska SA (NORDEA), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEKAO SA). Źródłem informacji o działalności banków jest Notoria, a więc firma, która zajmuje się monitorowaniem oraz analizowaniem wyników finansowych spółek giełdowych. Okresem badawczym są lata 2000-2006. Z powodu niepełnych danych statystycznych dotyczących lat 2005 i 2006 w badaniach wykorzystano dane prognozowane. Przy ustalaniu zmiennych, za pomocą których określono ryzyko, kierowano się dwoma kryteriami, tj. analizą merytoryczną i statystyczną. Analiza została przeprowadzona z użyciem programów Statistica 7.1 i GDM ver. 1.0. (fragment tekstu)

Banks are financial institutions which operate in a specific risk conditions. One of the main problem is to find the answer to the question: How to determine the market risk of the investing in stock market companies of the banking sector? In this paper was made an attempt to assessment of the risk of investing in the stock market companies of the banking sector with use of two taxonomical procedures: TMAI (Taxonometrical Measure of Investment Attractivenes) and GDM (Generalized Distance Measure). Presented methods and obtained results are able to be helpful for the stock exchange investors when taking accurate and proper investment decisions to invest in financial instruments of stock market companies of the banking sector. All companies of the bank sector quoted on the Warsaw Stock Exchange were taken into consideration in the analysis. The analysis was made for the time period 2000-2006 year. The computer programs Statistica 7.1 and GDM for Windows 1.0 were used in the research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Berenstein P.L. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-PRESS, Warszawa.
 2. Chałaj A. (2002), Możliwości zastosowania TMAI do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne zarządzanie, cz. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 4. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, AE, Kraków.
 5. Pisula Т., Mentel G. (2005), Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrade™, "Rynek Terminowy" z. 27, Agencja Informacyjna Penetrator, Kraków.
 6. Pisula Т., Wierzbińska M. (2006), Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego, "Wiadomości Statystyczne" z. 9, Warszawa.
 7. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 8. Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Giełda papierów wartościowych. Analiza techniczna. Analiza fundamentalna, Agencja Wydawnicza Placet, wydanie II, Warszawa.
 9. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo "Placet", Warszawa.
 10. Walesiak M. (2004), Uogólniona miara odległości dla obiektów opisanych zmiennymi z różnych skal pomiaru - oprogramowanie komputerowe, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 11, nr 1022, AE, Wrocław.
 11. Walesiak M. (2003), Uogólniona miara odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 10, nr 988, AE, Wrocław.
 12. Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu