BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market
Wymiary innowacyjności przedsiębiorstw a wybrane trendy na rynku żywności
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 36-47, bibliogr. 50 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność, Rynek żywności, Żywność, Preferencje konsumenta, Przemysł spożywczy
Enterprise innovation, Innovative character, Food market, Food, Consumer preferences, Food industry
Note
JEL Classification: O31, E20, B22
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku żywności zachodzą zmiany kształtujące nowe oblicze przedsiębiorstw związanych z tym rynkiem. Obserwuje się rozkwit sektora spożywczego w Polsce oraz jego ekspansję na skutek zmian, m.in. w zakresie innowacyjności. Specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa na rynku żywności leżą w obszarze technologicznym, ekonomicznych jak i społecznym. Efektem owych osiągnięć są innowacje, których następstwem są dokonujące się przeobrażenia w obszarze produktów, procesów, działań marketingowych jak i organizacyjnych. Innowacje kształtują nowe oblicze produktów, procesów, marketingu czy promocji. Za dominujący kierunek rozwoju innowacji w przemyśle spożywczym uznać należy jednak innowacje o charakterze produktowym. W tym kontekście za ważne zagadnienie, wymagające obserwacji przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku żywności, należy wskazać kierunki zmian w konsumpcji. Rolą przedsiębiorstw związanych z sektorem żywnościowym jest umiejętne rozpoznanie potrzeb zgłaszanych przez konsumentów, specyficzne segmenty i ich zaspokojenie. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że znajomość rynku i występujących na nim konsumentów zmniejsza ryzyko niezrozumienia potrzeb konsumentów i zwiększa szanse na sukces. Do rozwijających się kierunków innowacji można zaliczyć produkty niskoprzetworzone i prozdrowotne. Szybko rośnie segment żywność funkcjonalnej, wygodnej. Powstają też propozycje produktów, które spełniają szczególne wymagania zgłaszane przez konsumentów względem diety czy stylu życia. Trendy determinują rozwój innowacji. Możemy być przekonani, że nigdy nie zabraknie nowych produktów, bowiem chęć wyróżnienia się i spełniania oczekiwań, wymagań i żądań konsumentów będzie inspiracją dla ich rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Changes are occurring on the food market which are shaping the new face of enterprises which operate in that market. The bloom of the food sector in Poland, as well as its expansion, is noticeable due to its innovation, among other things. Specific challenges which face modern enterprises on the food market come from technological, economic and social spheres. The effect of those achievements are innovations which are the consequences of transformations taking place in the area of products, processes, marketing and organizational activities. Innovations are helping to create new products, processes, marketing and promotion activities. Product innovations should be recognized as a leading direction of innovation development in the food industry. In that context, the direction of changes in consumption should be considered as an important issue and one that requires further observation. The key role of enterprises involved in the food market is a skillful recognition of needs raised by consumers as well as specific segments and their satisfaction. Entrepreneurs should be aware that knowledge of the market and of consumers decreases the risk of misunderstanding customers' needs and increases the chances of success. Leading directions of innovation include lowprocessed and pro-health products. The sector of functional convenience food is growing rapidly. There are also proposals for products that meet specific needs raised by consumers relating to their diet or lifestyle choices. Trends determine the development of innovation. We can be sure that supply of new products will never run out because the desire to differentiate from other producers, and fulfill the expectations, requirements and demands of their consumers will be an inspiration for their development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achremowicz B. (2009), Nowe produkty a współczesne zalecenia żywieniowe, "Przemysł Spożywczy", nr 1.
 2. Adamczyk G. (2010), Popularność żywności wygodnej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(18).
 3. Allende A., McEvoy J.L., Luo Y., Artés F., Wang, C.Y. (2006), Effectiveness of twosided UV-C treatments in inhibiting natural microflora and extending the shelflife of minimally processed "Red oak leaf" lettuce, "Food Microbiology", 23.
 4. Alves de Azeredo G., Montenegro Stamford T.L., Campos Nunes P., Gomez Neto N.J., Gomes de Oliveira M.E., Leite de Souza E. (2011), Combinedapplication of essential oils from Origanum vulgare L. e Rosmarinus officinalis L. to inhibit bacteria and autochthonous microflora associated with minimallyprocessed vegetables, "Food Research International", 44.
 5. Arcese G., Flammini S., Lucchetti M.C., Martucci O. (2015), Evidence and Experience of Open Sustainability Innovation Practices in the Food Sector, "Sustainability", 7(7), DOI:10.3390/su7078067 (www.mdpi.com/journal/sustainability).
 6. Borowska A., Rejman K. (2011), Spożycie pieczywa i preferencje konsumentów wobec innowacyjności produktowej branży piekarskiej, "Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały", nr 52.
 7. Chen Q., Anders S., An H. (2013), Measuring consumer resistance to a new food technology: a choice experiment in meat packaging, "Food Quality and Preference", 28(2).
 8. Clausi A.S. (1999), Rekcje konsumentów na nowe produkty, "Przemysł Spożywczy", nr 12.
 9. Costa A.I.A. (2003), New Insights into Consumer-Oriented Food Product Design, Thesis. Wageningen University, the Netherland.
 10. Drahos P., Maher, I. (2004), Innovation, competition, standards and intellectual property: policy perspectives from economics and law, "Information Economics and Policy", Vol. 16, Issue 1.
 11. Drucker P.E. (1992), Innowacje, przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 12. Eaton J., Kortum S. (1997), Engines of growth: Domestic and foreign sources of innovation, "Japan and the World Economy", Vol. 9, Issue 2.
 13. Florea L., Filip L., Banc R., Cozma A.M., Stanciu O., Gavrilaș L.I., Istrate D., Miere D. (2016), Consumers' knowledge, interest and attitude toward functional food in a Romanian population sample, "Palestrica of the third millennium - Civilization and Sport", Vol. 17, no. 1.
 14. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Grunert, K.G. (2012), Convenience mad, in: Holm L., Kristensen, S.T. (eds.), Mad, mennesker og mâltider. 2. udgave, Copenhagen: Munksgaard.
 16. Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 17. Górska-Warsewicz H. (2007), Żywność wygodna w sektorze mięsnym, "Przemysł Spo- żywczy", nr 7.
 18. http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2012/02/09/innovation-andtechnology-can-help-sustain-fast-growth-in-emerging-europe (data dostępu: 28.11.2016).
 19. Janasz W. (2003), Innowacyjność, struktury, modele i strategia rozwoju przedsię- biorstw, Wydawnictwo US Szczecin.
 20. Janicki A. (1993), Żywność wygodna; definicje i etapy rozwoju, "Przemysł Spożywczy", nr 9.
 21. Jeżewska-Zychowicz M. (2015), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 22. Kahma N., Mäkelä J., Niva M., Ganskau E., Minina V. (2016), Convenience food consumption in the Nordic countries and St. Petersburg area, "International Journal of Consumer Studies", 40.
 23. Kall J., Sojkin B. (2008), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 24. Kotler P., Keller K.L., (2012), Marketing, Wydanie XIV, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 25. Kozań K., Guzek D., Lange E., Głąbska D., Włodarek D., Wierzbicka A. (2012), Produkty mięsne należące do grupy żywności funkcjonalnej z uwzględnieniem potrzeb chorych na nieswoiste stany zapalne jelit, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", 10 (2), DOI: 10.4467/20842627OZ.12.009.0896.
 26. Krygier K. (2011), Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza?, "Przemysł Spożywczy", nr 4.
 27. Matusiak K.B. (red.) (2011), Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, dostępny na http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/B3828FECCCB1427E90E2750F5EAB3 9D3/20120216_161517 Innowacje_i_transfer_technologii__Slownik_pojec.pdf (data dostępu 23.11.2016).
 28. Menrad K. (2003), Market and marketing of functional food in Europe, "Journal of Food Engineering", 56(2).
 29. Menichelli E., Olsen N.V., Meyer Vh., Næs T. (2012), Combining extrinsic and intrinsic information in consumer acceptance studies, "Food Quality and Preference", Vol. 23, Issue 2.
 30. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 31. Nicoli M.C. (red.). (2012), Shelf life assessment of food. CRC Press.
 32. Pee L.G. (2016), Customer co-creation in B2C e-commerce: does it lead to better new products?, "Electronic Commerce Research", Vol. 16, Issue 2.
 33. Podręcznik Oslo. 2006. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 34. PO IG - program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Documents/POIG_X_2007.pdf (data dostę- pu: 10.11.2016).
 35. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.
 36. Raport (2015), Innovation Union Scoreboard, https://badania.parp.gov.pl/polska-winnovation-union-scoreboard-2015 (data dostępu: 22.11.2016).
 37. Senauer B., Asp E., Kinsey J. (1991), Food trends and the changing consumers, Eagan Press, St. Paul, Minnesota, USA.
 38. Scholderer, J., Grunert, K.G. (2005), Consumers, food and convenience: the long way from resource constraints to actual consumption patterns, "Journal of Economic Psychology", 26.
 39. Sillani S., Nassivera F. (2015), Consumer behavior in choice of minimally processed vegetables and implications for marketing strategies, "Trends in Food Science & Technology", 46.
 40. Soboń M. (2015), Konsumpcja mobilnych usług prozdrowotnych przez młodych konsumentów, "Marketing i Rynek. Konsumpcja i Innowacje", nr 2 (CD), Wydawnictwo IBRKK, Warszawa.
 41. Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006), Marketing, zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 42. Steptoe A., Pollard T.M., Wardle J. (1995), Development of a measure of the motives underlying the selection of foods: the food choice questionnaire, "Appetite", 25.
 43. Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 44. Świderski F. (2003), Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 45. Tomaszewska M., Bilska B., Grzesińska W., Przybylski W. (2014), Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych, "Zeszyty Naukowe SERiA", tom XVI, zeszyt 3.
 46. Wolfarm T. (2016), Processed Foods: What's OK and What to Avoid. Published November 07, http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/nutrition-facts-and-foodlabels/avoiding-processed-foods (data dostępu 17.11.2016).
 47. World Bank Group (2015), Raport, W kierunku innowacyjnej Polski. Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 48. Vejlgaard H. (2008), Anathomy of trend, McGraw-Hill, New York.
 49. Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5).
 50. Zalega T. (2015), Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne - wybrane zagadnienia, "Marketing i Rynek. Konsumpcja i Innowacje", nr 2 (CD), Wydawnictwo IBRKK, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu