BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czempas Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Controlling projektów - cele i funkcje
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 79-93, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Controlling, Zarządzanie projektem, Podejmowanie decyzji, Konferencja naukowa
Controlling, Project management, Decision making, Scientific conference
Abstract
Controlling jest narzędziem wykorzystywanym do śledzenia efektów podejmowanych decyzji. Opiera się na siatce ośrodków odpowiedzialności, z których każdy posiada swój cel, kompetencje i zakres czynności do wykonania, które są kolejno oceniane i wynagradzane. Controlling projektów ma zapewnić wsparcie w zarządzaniu projektem w poszczególnych fazach jego realizacji, przez takie narzędzia, jak kalkulacja wstępna czy ofertowa, ustalenie budżetu projektu, bieżące wykrywanie i analizowanie odchyleń od przyjętych założeń oraz rozliczenie końcowe projektu. Controlling projektów dotyczy wspomagania przygotowania i wykonywania różnego typu projektów poprzez m.in. budżetowanie kosztów, odpowiednie określenie i przydzielenie obowiązków konkretnym osobom, powiązania systemów motywacyjnych z efektami wdrożeń projektów. Do zalet controllingu projektów należą: elastyczność podmiotowa i przedmiotowa, pełna adaptacyjność czasowa i geograficzna, odpowiedni dostęp do informacji wymaganych zakresem prac oraz kompatybilność z różnymi systemami i metodami zarządzania projektami6. Rozwiązania dotyczące controllingu projektów zależą od tego, czy dane przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na równoczesnej realizacji wielu projektów, czy też projekt stanowi pojedyncze przedsięwzięcie, niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną firmy. W gospodarce funkcjonuje wiele firm, których działalność podstawowa sprowadza się do realizacji projektów. Zarządzanie projektem różni się zatem od zarządzania podstawową działalnością produkcyjną głównie ograniczonym czasem trwania projektu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Gasik S., Controlling projektów, AFiBV, Warszawa 2013.
 2. http://www.finansetwojejfirmy.pl/2008/09/01/kontrola-a-controlling/ (dostęp: 15.04.2016).
 3. http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/kalk_koszt.html (dostęp: 14.03.2016).
 4. http://zarzadzanieprojektami.it/12.html (dostęp: 6.03.2016).
 5. Janczyk-Strzala E., Controlling a rachunkowość zarządcza - utrzymujący się dualizm czy następująca unifikacja? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 77.
 6. Janczyk-Strzala E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie, Semper, Warszawa 1998.
 9. Marciniak S., Controlling, teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2012.
 10. Marciniak S., Goloś P., Controlling projektów - założenia metodyczne, http://jmf.wzr.pl/ pim/2013_4_2_18.pdf (dostęp: 03.2016).
 11. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 12. Nowak A., Controlling jako metoda zarządzania bankiem komercyjnym [w:] W.L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Horyzont, Łódź 2003.
 14. Ptóciennik-Napieralowa J., Controlling - nowoczesne narzędzie zarządzania, "Rachunkowość" 2001, nr 6.
 15. Siekierski W., Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Koleje S.A., CeDeWu, Warszawa 2010.
 16. Sierpińska M., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2006.
 17. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, rem Kraków 2004.
 18. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN,Warszawa 2003.
 19. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 20. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 21. Zagórna M., Kalkulacja kosztów w przykładach, http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/ kalk koszt.html (dostęp: 14.03.2016).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu