BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecka Agnieszka (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Exploitation and Protection of Resources in Ecological Farms of a Subregion of Lublin Voivodeship
Wykorzystanie i ochrona zasobów w gospodarstwach ekologicznych podregionu województwa lubelskiego
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 5-15, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo ekologiczne, Biogospodarka, Gospodarstwa domowe
Arable farm, Ecological agriculture, Bioeconomy, Households
Note
JEL Classification: D19, Q57, Q10
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena wykorzystania zasobów niezbędnych w produkcji rolniczej i ich ochrony w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. Rozważania podjęte w artykule koncentrują się na certyfikowanych gospodarstwach rolnych z uwagi na ich specyfikę i charakter realizowanej produkcji, która sama w sobie jest zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Materiały i metody: W artykule wykorzystano wyniki badań dwudziestu gospodarstw ekologicznych z terenu podregionu chełmsko-zamojskiego województwa lubelskiego. O wyborze podregionu zdecydowała znacząca rola produkcji rolniczej w regionie na tle pozostałych w województwie.
Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazały na brak powiązania podejmowanych przez producentów działań z dbałością o środowisko przyrodnicze. Rolnicy charakteryzowali się niewielką świadomością dotyczącą wykorzystywania zasobów i walorów środowiskowych w produkcji rolniczej.
Wnioski: Prowadzenie gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję ekologiczną jest związane z wprowadzaniem rozwiązań nie stosowanych w tradycyjnej produkcji rolniczej, uzyskaniem certyfikatu, a także potrzebą szkolenia i dokształcanie. Nie przekłada się to jednak na wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w produkcji rolniczej i w samym gospodarstwie domowym. Znacząca część badanych producentów nie wykazała potrzeby wprowadzania takich rozwiązań. Wskazuje to na potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i kreowania świadomości ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The purpose of the study is to evaluate the utilisation of resources necessary for agricultural production as well as their protection in farms conducting ecological production. The deliberations undertaken in this paper focus on certified farms due to their specificity and character of their production, which is compatible with the principles of sustainable development.
Materials and methods: The article uses the results of research from twenty ecological farms in the Chełm-Zamość subregion of Lublin Voivodeship. The deciding factor in selecting this region was the prominent role of agricultural production in this region when compared to the other ones in the voivodeship.
Results: The research results have shown that there is a lack of correlation between actions taken by producers and caring for the natural environment. Farmers displayed little awareness with regard to the use of environmental resources and assets in agricultural production.
Conclusions: Running a farm aimed at ecological production is connected with the implementation of solutions that have not found application in traditional agricultural production, with obtaining a certificate and the need for training and further study. This does not, however, translate into the introduction of pro-ecological solutions in agricultural production or the farm itself. A significant share of the investigated producers did not report the need for introducing such solutions. It indicates the need for continuous broadening of knowledge and creating ecological. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grabowski M., Barszczewski J., Grzelak M. (2014), Specyfika sposobów gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji w regionie pomorskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 4(48), s. 27-43.
 2. Nachtman G. (2013), Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 182-196.
 3. Quinn M.G. (2010), Bioeconomy for a better life. Conference The Knowledge-Based Bio-Economy Towards 2020, Brussels, th September 2010.
 4. Siedlecka A. (2013), Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 3, s. 301-305.
 5. Wasąg Z. (2011), Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, nr 1(126), s. 265-271.
 6. Żelezik M. (2009), Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B - Nauki Przyr. 30, s. 155-166.
 7. Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150, art. 3, Tekst obowiązujący od 28 maja 2012.
 8. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Polityki Regionalnej, Lublin 2012, strategia.lubelskie.pl/Diagnoza 05.09.docx, (data dostępu: 10.06.2014).
 9. Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Gołębiowski Jarosław/Gołębiewski Jarosław - ZRÓWNOWAŻONA BIOGOSPODARKA - POTENCJAŁ I CZYNNIKI ROZWOJU.pdf, (data dostępu: 10.06.2014).
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy", Bruksela, dnia 13.2.2012 r., COM(2012), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, (data dostępu: 06.2014).
 11. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 06.06.2014).
 12. Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ratajczak% Ewa/Ratajczak Ewa - ROLNICTWO I LE NICTWO W  WIETLE KONCEPCJI BIOGOSPODARKI.pdf, (data dostępu: 06.06.2014).
 13. Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, United Nations, 1987; http://conspect. nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf, (data dostępu: 12.06.2014).
 14. Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy, Departament Informacji Gospodarczej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 12.06.2014).
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu