BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa
Methods of Increasing the Flexibility of State Budget Expenditure
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 48-61, rys., bibliogr. 34 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Wydatki budżetowe, Budżet państwa, Polityka budżetowa
Budget expenditures, State budget, Budgetary policy
Note
JEL Classification: H50, H61
streszcz., summ.
Abstract
Wydatki budżetowe są głównym instrumentem wykonywania zadań państwa. Cechą struktury wydatków budżetu państwa w Polsce jest wysoki udział wydatków sztywnych (prawnie zdeterminowanych). Ich przeciwieństwem są wydatki elastyczne umożliwiające finansowanie nowych wyzwań stojących przed państwem. W artykule podkreśla się potrzebę przeprowadzenia reform zwiększających "pole" podejmowania w miarę swobodnych decyzji w ramach polityki budżetowej oraz omawia się sposoby uelastycznienia wydatków budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)

Public expenditure is the main tool for performing the allocation function of the public finance. In Poland, the structure of public expenditure is characterized by a relatively high share of fixed expenditure. It is the opposite of flexible expenditure used for funding new challenges which the government has to face. The paper emphasizes the need to carry out reforms to expand the 'space' for free decision making with regards to budgetary policy. It also discusses methods of increasing the flexibility of the state budget expenditure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran J. Sawulski J. (2016), Z dala od równowagi - ewolucja finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2014, IBS Policy Paper nr 3, http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/03/IBS_Policy_Paper_03_2016_pl.pdf (data dostępu 16.11.2016).
 2. Budzyński T. (2010), Opinia dotycząca ustawy budżetowej na rok 2011 (druk senacki nr 1072), Kancelaria Senatu: Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy: OE-161.
 3. Budzyński T. (2012), Opinia o ustawie budżetowej na rok 2013, Kancelaria Senatu: Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy: OE-198.
 4. Budzyński T. (2014), Opinia o ustawie budżetowej na rok 2015, Kancelaria Senatu: Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy: OE-225.
 5. Budzyński T., 2013, Opinia o ustawie budżetowej na rok 2014, (druk senacki nr 530), Kancelaria Senatu: Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy: OE-212.
 6. Dębowska-Romanowska T. (2007), Charakter prawny i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych a granice swobody politycznej władz państwa, w: Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 7. Dębowska-Romanowska T. (2010), Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, w: Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 8. Echeverry J.C., Bonilla J.A., Moya A. (2006), Institutional Rigidities and Budget Flexibility: Origin, Motivation and Effects on the Budget, Universidad de los Andes, School of Economics.
 9. Fedorowicz Z. (1998), Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 10. Jabłecka A., Jędrzejowicz T. (2015), Wpływ zmian inflacji na finanse publiczne i politykę fiskalną w Polsce, "Materiały i Studia", nr 321, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 11. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2010), Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 16.11.2011).
 12. Kasperowicz-Stępień, A. (2011), Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 10.
 13. Kopits G., Symansky S. (1998), Fiscal policy rules, "IMF Occasional Paper", no. 162.
 14. Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje), Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 15. Markiewicz M., Siwińska J. (2003), Wydatki sztywne budżetu państwa, "Studia i Analizy", nr 249, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 16. Ministerstwo Finansów (2002), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 21.10.2016).
 17. Ministerstwo Finansów (2005), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 21.10.2016).
 18. Ministerstwo Finansów (2010), Ustawa budżetowa na rok 2011. Uzasadnienie, t. I. Omówienie, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 6.10.2016).
 19. Ministerstwo Finansów (2015a), Analiza elastyczności wydatków budżetowych w Polsce. Podsumowanie wyników współpracy z OECD, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 6.10.2016).
 20. Ministerstwo Finansów (2015b), Przeglądy wydatków publicznych. Cele, metodyka, organizacja, Warszawa, www.mf.gov.pl (data dostępu 6.10.2016).
 21. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 22. Piotrowska-Marczak K. (2012), Obszary reform finansów publicznych w Polsce, https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Verejnafinancnicinnost/PiotrowskaMarczakKrystyna.pdf (data dostępu 10.10.2016).
 23. Russel, P. (2010), Wydatki budżetowe w Polsce, w: Gołębiewski G. (red.), Polityka budżetowa, Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 3(23).
 24. Szołno-Koguc J. (2015), Kształt i specyfika wydatków sektora finansów publicznych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Vol. XLIX, 2, Lublin, DOI:10.17951/h.2015.59.2.193, s. 193-203.
 25. Szpringer Z. (2012), Konsolidacja fiskalna, w: Gołębiowski G., MarchewkaBartkowiak K. (red.), Leksykon budżetowy BAS, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?t=s&q=konsolidacja (data dostępu 22.01.2016).
 26. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U. 2005, nr 267, poz. 2251 ze zm..
 27. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 966.
 28. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1716.
 29. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870.
 30. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 711 ze zm.).
 31. Wernik A. (2007), Finanse publiczne. Cele, struktury i uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 32. Wernik A. (2015), Budżet państwa i finanse publiczne w 2014 roku, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 43(5).
 33. Wójtowicz K. (2011), Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 10.
 34. Zarządzenie nr 30 Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych, Dz.Urz.Min.Fin. 2015, poz. 31.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu