BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grochowska Renata (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Title
Food Security in Political Discourse of the Common Agricultural Policy
Bezpieczeństwo żywnościowe w dyskursie politycznym wspólnej polityki rolnej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 25-32, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Wspólna Polityka Rolna, Polityka
Food security, Common Agricultural Policy (CAP), Politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego ewoluowało w dyskursie politycznym wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz jak było interpretowane przez aktorów procesu decyzyjnego dla osiągnięcia zamierzonych celów. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy dyskursu. Stwierdzono, że coraz większego znaczenia nabierają w polityce kompetencje "miękkie", umiejętność posługiwania się słowem. Politycy urzeczywistniają za pomocą konkretnych typów organizacji i instytucji przekonania ideologiczne oraz dyskursy potrzebne do realizacji ich celów. Dochodzi więc poprzez media i inne aparaty ideologiczne do manipulacji przekazem, który jest odczytywany w specyficzny sposób, a tym samym wywołuje ściśle określone reakcje. Przedstawiona w artykule ewolucja koncepcji teoretycznych stosowanych w dyskursie politycznym WPR wskazuje, że neomerkantylistyczne podejście do rolnictwa jest obecne od początków jej istnienia. Koncepcje wielofunkcyjności oraz neoliberalizmu były promowane w wyniku presji istniejących uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, lecz zawsze miały służyć legitymizacji utrzymania finansowania rolnictwa z budżetu unijnego na wysokim poziomie. Kryzys żywnościowy lat 2007-2008 oraz bezpieczeństwo żywnościowe stały się fundamentalnym elementem agendy politycznej, pozwalającym na powrót neoproduktywizmu w celu obrony rolniczych subsydiów i zachowania znaczącej roli państwa w ich utrzymaniu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show how the term food security evolved in the political discourse of the Common Agricultural Policy (CAP) and how it was interpreted by actors of the decision-making process to achieve the objectives pursued. For this purpose the critical discourse analysis is used. It can be concluded that soft skills, the ability to use words are increasingly important in politics. Politicians use specific types of organisations and institutions to make ideological beliefs and discourses - they need to achieve their objectives - come true. The message, which is read in a specific way to produce very specific reactions, is thus manipulated through the media and other ideological apparatuses. The evolution of theoretical concepts in the political discourse of the CAP presented in the article indicates a high dependence on path dependency. The neo-mercantilist approach to agriculture has been present from the beginning of its existence. The concepts of multifunctionality and neo-liberalism were promoted as a result of pressure from existing external and internal conditions, but they were always to legitimise maintaining high agricultural funding from the EU budget. The food crisis of 2007-2008 and food security became a fundamental elements of the political agenda, which allowed for the return of neo-productivism, in order to defend agricultural subsidies and continue the role of the state in their maintenance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Address (2008). Address by Jacques Diouf, Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, at the FAO High-Level Conference on World Food Security: The challenges of climate change and bioenergy. FAO, Rome.
 2. Agra Europe (2011). CAP reform 'can be more radical'. Agra Europe.
 3. Almås R., Campbell, H. (2012). Introduction: Emerging Challenges, New Policy Frameworks and the Resilience of Agriculture. [In:] R. Almås, H. Campbell (Eds). Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Research in Rural Sociology and Development 18, Emerald Group Publishing Limited, 1-22.
 4. Althusser, L. (2006). Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej UW. Warszawa.
 5. Balczyńska-Kosman, A. (2013). Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym. Środkowo-europejskie Studia Polityczne, 2, 143-153.
 6. Blommaert, J., Bulcaen, C. (2000). Critical Discourse Analysis. Annual Review of Anthropology 29, 453-455.
 7. Burton, R.J.F., Wilson, G.A. (2012). The Rejuvenation of Productivist Agriculture: The Case for 'Cooperative Neo-Productivism'. [In:] R. Almås, H. Campbell (Eds). Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Research in Rural Sociology and Development 18, Emerald Group Publishing Limited, 51-72.
 8. Candel, J., Breeman, G.E., Stiller, S.J., Termeer, C. (2014). Disentangling the consensus frame of food security: The case of the EU Common Agricultural Policy reform debate. Food Policy, 44, 47-58.
 9. Conklin, J. (2006). Dialogue mapping : building shared understanding of wicked problems. 1st edition. Wiley Publishing, England.
 10. Erjavec, K., Erjavec, E. (2009). Changing EU agricultural policy discourses? The discourse analysis of Commissioner's speeches 2000-2007. Food Policy, 34, 218-226.
 11. Erjavec, K., Erjavec, E. (2015). 'Greening the CAP' - Just a fashionable justification? A discourse analysis of the 2014-2020 CAP reform documents. Food Policy, 51, 53-62.
 12. European Commission (2007). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Preparing for the "health check" of the CAP reform. Brussels, 20 November 2007, COM(2007) 722.
 13. European Commission (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Brussels, 18 November 2010, COM(2010) 672 final.
 14. FAO (2015). The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress.
 15. Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. Critical Policy Studies, 7 (2), 177-197.
 16. Future of Food (2016). Sustainable Intensification, the Oxford Martin Programme on the Future of Food. Retrieved from http://www.futureoffood.ox.ac.uk/sustainable-intensification (accesed: 01.09.2016).
 17. Garzon, I. (2006). Reforming the CAP. History of a Paradigm Change. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 18. Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Midgley, A., Renwick, A. (2012). The Food Crisis and the Changing Nature of Scottish Agricultural Policy Discourse. In: R. Almås, H. Campbell (Eds), Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Research in Rural Sociology and Development, 18, 123-145.
 20. Mooney, P.H., Hunt, S.A. (2009). Food security: The Elaboration of Contested Claims to a Consensus Frame. Rural Sociology, 74 (4), 469-497.
 21. Peoples, C., Vaughan-Williams, N. (2015). Critical Security Studies. An introduction. 2nd edition. Routledge, New York.
 22. Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal, Polish Edition, 1 (5), 48-79.
 23. Rittel, H., Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4 (2), 155-169.
 24. Shively, W.P. (2001). Sztuka prowadzenia badań politycznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 25. Tomlinson, I. (2011). Doubling food production to feed the 9 billion: A critical perspective on a key discourse of food security in the UK. Journal of Rural Studies, 29, 1-10.
 26. Van Dijk, T. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society, 4 (2), 249-283.
 27. Warzecha, A. (2014). Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki. Konteksty Kultury, 11 (2), 164-189.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu