BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Mirosława (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy)
Title
Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu
Economics of Moderation and a Report of Corporate social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 72-82, tab., bibliogr. 48 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Sprawozdawczość, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie, Interesariusze, Rachunkowość, Ekonomia
Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Stakeholders, Accounting, Economics
Note
JEL Classification: A13, M14
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowej formy informacji sprawozdawczej w kontekście ekonomii umiaru. Zawarte w tej publikacji rozważania stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz zagranicą debaty o zmianach w raportowaniu informacji o dokonaniach organizacji gospodarczej w kontekście utrzymania kapitału, co jest zgodne z nowym pragmatyzmem w ekonomii, czyli ekonomii umiaru, która oznacza w praktyce gospodarczej długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy. Hipoteza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że rozwój teorii interesariuszy oraz ekonomii umiaru znajduje w rachunkowości odzwierciedlenie w nurcie tzw. sprawozdawczo- ści społecznej odpowiedzialności. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule były metody działania poznawczego, czyli wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury oraz metoda obserwacji. Przedmiotem rozważań jest raportowanie korporacyjne, czyli analiza rozwiązań stosowanych przez największe spółki odpowiedzialności publicznej notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule przedstawiono istotę ekonomii umiaru oraz teorii interesariuszy jako nowe wyzwania dla rachunkowości, a zwłaszcza dla sprawozdawczości. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a new form of reporting information in the context of economics of moderation. Considerations included in this publication are a form of synthesis of the ongoing debate in this country and abroad. This is debate about the changes in the reporting of information and about the achievements of economic organization in the context of maintaining the capital, which is in accordance with a new pragmatism in economics - economics of moderation, which means the economic practice of long-term socio-economic development. The hypothesis of the article can be encapsulated as a statement that the development of the theory of stakeholders or economics of moderation is reflected in accounting in the mainstream of the so-called reporting of social responsibility. The basic methods of research used in the article were those of cognitive action, namely logical reasoning and critical analysis of the literature. The subject of discussion is the corporate reporting or analysis of solutions used by major companies listed on the GPW Stock Exchange in Warsaw. The article presents the essence of economics of moderation and the theory of stakeholders as a new challenge for accounting, especially for reporting. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bareja K. (2013), Główne wątki dyskusyjne nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127).
 2. Berezińska J., Błażyńska J. (2016), Accounting Systems and the information needs of contemporary stakeholder, w: Kamela-Sowińska A. (red.), Rachunkowość warta poznania. Współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Buk H. (2016), Modele biznesu jako podstawa klasyfikacji wyceny aktywów finansowych, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), Aktywa finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 4. Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 5. Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Freeman R.B. (2010), It's financialization, "International Labour Review", 149 (2), Wiley-Blackwell, Hoboken NJ.
 7. Frendzel M. (2016), Dobrowolna wycena aktywów finansowych w wartości godziwej przez podziały finansowe notowane na GPW w Warszawie, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), Aktywa finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 8. Furman W. (2016), Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), Aktywa finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 9. Garstecki D. (2015), Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu, w: Nita B. (red.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Giedroyć J. (2015), Relewantność informacji sprawozdawczych, w: Luty Z., Chmielowiec-Lewczuk M. (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82 (138).
 12. Gos W., Hońko S., (2016), Kwalifikacja do aktywów finansowych i jej wpływ na wycenę bilansową, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), Aktywa finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 13. Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Hausner J. (2014), Globalny kryzys, potrzeba nowej polityki gospodarczej, w: Mączyńska E. (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 15. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jajuga K. (2015), Nauka o finansach - nowe wyzwania metodyczne, w: Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 17. Kamela-Sowińska A. (2015), Obrót gospodarczy jako dobra prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości, w: Luty Z., Chmielowiec-Lewczuk M. (red.), Rachunkowość polityka makro-ekonomiczna - globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 390, Wrocław.
 18. Kaplan R.S., Norton D. (2011), Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, GWP, Gdańsk.
 19. Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, w: Nita B. (red.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Kłosiński K.A. (2015), Racjonalność egzystencjalna - globalne wyzwania, w: Mączyńska E. (red.), Modele społeczno-gospodarcze, Kontrowersje i dylematy, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 21. Kołodko G. (2014), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, w: Mączyńska E. (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 22. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku, Jakość, Twórczość, Kultura, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 23. Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t.82 (138).
 24. Krasodomska J., Wacławik B. (2016), Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 25. Kwiecień M. (2010a), Rachunkowość a zarządzanie informacją w organizacji gospodarczej, w: Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 26. Kwiecień M. (2010b), Wiarygodność informacji sprawozdawczej a zarządzanie, w: Kwieciński M., Wyzwania i perspektywy rozwoju zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 27. Kwiecień M. (2011), Sprawozdawczość finansowa a korporacyjna odpowiedzialność społeczna, w: Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi a perspektywy zarządzania kryzysowego, TNOIK Dom Organizatora, Toruń.
 28. Kwiecień M. (2013a), Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów, w: Karmańska A. (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 29. Kwiecień M. (2013b), Sprawozdanie z odpowiedzialności społecznej a ryzyko działalności gospodarczej, w: Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 30. Kwiecień M. (2015a), Rachunkowość na skrzydłach XXI wieku, w: Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 31. Kwiecień M. (2015b), Dylematy współczesnej rachunkowości, w: Nita B. (red.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Kwiecień M. (2015c), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, w: Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 33. Kwiecień M. (2016a), Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 87 (143).
 34. Kwiecień M. (2016b), Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości w: KamelaSowińska A. (red.), Rachunkowość warta poznania. Współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 35. Kwiecień M. (2016c), Wartość godziwa w poszukiwaniu nowego paradygmatu rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 146.
 36. Kwiecień M. (2016d), Contemporary accounting and management, w: Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge - economy - society. Challenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions, Fundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
 37. Kwiecień M., Hasik W. (2009), Rachunkowość XXI wieku, w: Okoń-Horodyńska E. (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 38. Łętowska E. (2015), Błędologia i manipulowana legislacja, w: Jakość prawa, koszty transformacyjne dochodzenia praw z umów, Biuletyn PTE Warszawa.
 39. Mączyńska E. (2014), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej - wprowadzenie, w: Mączyńska E. (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 40. Pielichaty (2016), Nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, w: Luty Z., Łakomiak A., Mazur A. (red.), Aktywa finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445.
 41. Smejda M. (2015), Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości, w: Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 42. Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, PWN Warszawa.
 43. Stiglitz J.E. (2010), Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE Warszawa.
 44. Walińska E. (2011), Definicje podstawowych elementów sprawozdań finansowych, zasady ich uznawania i pomiaru, w: Walińska E.i inni (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wolters Kluwers Business, Warszawa.
 45. Wartini-Twardowska J. (2014), Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informacyjnych zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 46. Wilkin J. (2015), Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzeniu ludzkiej wolności a kiedy ją ogranicza ? w: Mączyńska E. (red.), Modele społeczno-gospodarcze, Kontrowersje i dylematy, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa.
 47. Wojtyna A. (2014), Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce, w: Mączyńska E. (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 48. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu