BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uglis Jarosław (Poznań University of Life Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Jęczmyk Anna (Poznań University of Life Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Development of the Tourist Function Within Areas of Lower Silesian Landscape Parks
Rozwój funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 16-27, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Parki krajobrazowe, Zagospodarowanie turystyczne, Ruch turystyczny
Landscape parks, Development of tourist facilities, Tourist movement
Note
JEL Classification: Q26, C19, Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie rozwoju funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych. Przedmiotem badań były gminy związane z dolnośląskimi parkami krajobrazowymi.
Materiały i metody: Badaniami objęto 59 gmin województwa dolnośląskiego na terenie których zlokalizowanych było 12 parków krajobrazowych. W badaniu wyznaczono sześć wskaźników opisujących poziom rozwoju funkcji turystycznej - po trzy z zakresu stanu zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego.
Wyniki: Ustalono istotną zależność między powierzchnią parku krajobrazowego a stanem zagospodarowania turystycznego. Okazało się, że wśród 59 z badanych gmin na terenie 14 z nich nie funkcjonuje ani jeden turystyczny obiekt noclegowy.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwyższy poziom rozwoju funkcji turystycznej występuje w gminach związanych z następującymi parkami krajobrazowymi: Śnieżnickim, Sudetów Wałbrzyskich, Gór Sowich, Księżańskim i Doliny Bobru.


Subject and purpose of work: The aim of the study was to present the development of the tourist function in the areas of Lower Silesian landscape parks. The subject of the study were the communes associated with Lower Silesian landscape parks.
Materials and methods: The study covered 59 communes of the Lower Silesia Voiovodeship where 12 landscape parks are located. In this research six indicators of the level of tourism development were listed - three in the field of conditions of tourism development and three in the field of tourist traffic.
Results: A significant dependency between the surface area of a landscape park and the state of tourismoriented land development was established. It turned out that among the 59 surveyed communes in 14 of them there are no tourist accommodation facilities.
Conclusions: Based on the conducted surveys, it was found that the highest level of tourist function development occurs in the communes associated with the following landscape parks: Śnieżnik, the Sudety Wałbrzyskie, the Owl Mountains, Książ and Bóbr Valley Landscape Park. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Derek M. (2007), Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne, W: W. Kurek, R. Pawlusiński (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 27-32.
 2. Derek M. (2008), Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, manuskrypt pracy doktorskiej.
 3. Dziedzic E. (2003), Rachunek satelitarny jako narzędzie mierzenia efektów ekonomicznych turystyki, W: G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 43-52.
 4. Gałecki R. (2004), Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości, W: R. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno- Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz, s. 113-117.
 5. Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2014), Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, W: S.J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, EkoPress, Białystok, s. -305.
 6. Hendel M. (2016), Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 87, Nr kol. 1947, s. 157-170.
 7. Hibszer A. (2012), Korzyści z sąsiedztwa parku narodowego w opinii lokalnych społeczności. Acta Geographica Silesiana, nr , s. 13-25.
 8. Jackowski A. (1981), Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 9. Kachniewska M. (2011), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica, nr 288 (64), s. 53-72.
 10. Kobyłka A., Sawicki B. (2016), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (56), s. 208-222.
 11. Kowalska M., Knapik W., Bogusz M., Kiełbasa B., Niedziółka A., Piotrowska A., Satoła Ł. (2015), Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej. Wyd. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 12. Kurek W. (red.) (2007), Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Łazarek, R. (2004), Ekonomika turystyki, Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Mastalska-Cetera B., Warczewska B. (2015), Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, Wrocław, s. 32-44.
 15. Matczak A. (1989), Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, W: Funkcja turystyczna. Acta Univesitatis Lodziensis - Turyzm, 5, s. 27-39.
 16. Ochrona środowiska (2015). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015.
 17. Piotrowski P. (2015), Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 2015, s. 57-73.
 18. Radziejowski J. (2006), Jak tworzenie terenów chronionych sprzyja lokalnemu rozwojowi? Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.
 19. Radziejowski J. (2011), Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.
 20. Sokołowski D., Szyda B., Mierkiewicz W. (2011), Funkcja turystyczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, r. 13, z. 3 (28), s. 245-250.
 21. Spychała A. (2010), Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy". Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 22. Szromek A. R. (2013a), Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, W: Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 132, s. 91-103.
 23. Szromek A. R. (2013b), Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław, s. 336-349.
 24. Uglis J., Jęczmyk A. (2015), Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych. Ekonomia i Środowisko, nr 4 (55), s. 153-164.
 25. Zajadacz A. (2014), Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym. Turyzm, nr 1 (24), s. 49-57.
 26. http://dzpk.pl/
 27. https://www.mos.gov.pl/
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu