BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Karol (University of Agriculture in Kraków / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Halva Jozef (Slovak University of Agriculture in Nitra / Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze)
Title
Measuring Efficiency of Websites of Agrotouristic Farms from Poland and Slovakia
Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 50-59, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Agroturystyka, Witryny internetowe, Wyniki badań
Agrotourism, Internet websites, Research results
Note
JEL Classification: R58, L86
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz., The surveys were financed from the Personal Scholarship Fund for academics of the Hugo Kollataj University of Agriculture in Krakow
Country
Polska, Słowacja
Poland, Slovak Republic
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było porównanie efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski oraz Słowacji.
Materiały i metody: Przyjęto, że podstawowymi miarami efektywności witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego są: liczba wyświetleń, średni czas spędzony przez użytkownika na witrynie oraz przeciętna liczba stron, które przeglądną. Analizie poddano 200 witryn internetowych, których adresy pozyskano z katalogów witryn internetowych. Wielkości przyjętych miar pozyskano za pomocą aplikacji SimilarWeb.
Wyniki: W przypadku witryn gospodarstw agroturystycznych z Polski statystyki dostępne były dla 54 witryn, a w przypadku witryn słowackich dla 52. Na stronach internetowych gospodarstw z Polski odnotowano około 15,5% mniejszą liczbę wyświetleń w porównaniu do słowackich, przy czym to na polskich stronach użytkownicy spędzili więcej czasu. W miesiącach wakacyjnych testowane witryny cieszyły się największą oglądalnością.
Wnioski: Przeprowadzone badania zrodziły szereg pytań metodycznych. Pozyskane statystyki użytkowania witryn niewiele mówią o różnicach w stopniu wykorzystania Internetu w promocji gospodarstw agroturystycznych w Polsce i na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The aim of the paper was to study traditional measures of efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia.
Materials and methods: It was assumed that basic measures of efficiency of a website of an agrotouristic farm are: a number of displays, mean time spent by a user in a website and also a mean number of pages which were browsed. 200 websites were analysed and their addresses were gained from online catalogues. The amounts of established measures were gained by means of SimilarWeb application.
Results: In case of websites of agrotouristic farms from Poland, statistical data were available for 54 websites whereas for Slovak websites - there were 52 of them. There was by about 15.5% less number of views on the websites of Polish farms in contrast to Slovak ones, however there were Polish websites where users spent more time. In holiday months, tested websites had the highest viewer rating.
Conclusions: Performed surveys brought a series of methodical questions. Gained statistics of websites' usage do not tell much about differences in the Internet using rate in promotion of agrotouristic farms in Poland and Slovakia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajgier-Kowalska M., Tracz M., Uliszak R. (2016), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 12, s. 256-273.
 2. Dorocki S., Szymańska A. I., Zdon-Korzeniowska M. (2013), Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 9, s. 175-184.
 3. GUS (2015), Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2015 roku. Notatka informacyjna. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 4. Habán M., Macák M., Otepka, P. (2012), Rural tourism and agrotourism in Slovakia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 99 (3), s. 38-39.
 5. IGiPZ-PAN (2012), Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
 6. Jankowski J. (2011), Identyfikacja elementów wpływających na efektywność witryn internetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1), s. 591-600.
 7. Jasiński A. (2012), Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Acta Innovations, nr 4, s. 7-67.
 8. Król K. (2015), Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, nr 7 (1), s. 343-355.
 9. Król K. (2016), Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 3, s. 57-71.
 10. Król K., Bedla D. (2014), Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 22-29.
 11. Krzyżanowska K. (2014), Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 57-67.
 12. Marcinkiewicz C. (2013), Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 1, s. 21-35.
 13. Mazurek M. (2017), Jak sobie radzi nasza konkurencja? Test narzędzi do analizy konkurencji. https://www.mateuszmazurek. pl/292,jak-sobie-radzi-nasza-konkurencja-test-narzedzi-do-analizy-konkurencji.html (data dostępu: 10.01.2017).
 14. Mazurek G. (2010), Pomiar skuteczności i efektywności serwisów internetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (nr 96 Badania marketingowe-nowe wyzwania), s. 223-233.
 15. Nowacki M. (2015), E-marketing w praktyce regionów turystycznych Polski. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 49, s. 107-117.
 16. Otepka P., Habán M. (2007), Vidiecky turizmus a agroturizmus. NOI, Bratislava.
 17. Otodom (2017), Miesięczna liczba wizyt w otodom.pl według badania SimilarWeb. https://goo.gl/Q2ddKv, (data dostępu: 13.01.2017).
 18. Sawicki B., Golian S. (2013), Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), s. 435-445.
 19. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2016), Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (33), s. 211-224.
 20. SimilarWeb (2017), SimilarWeb - Digital Market Intelligence & Website Traffic, https://www.similarweb.com (data dostępu: 13.01.2017)
 21. Stepaniuk K. (2013), Wybrane portale społecznościowe jako płaszczyzna prezentacji informacji o gospodarstwach agroturystycznych. Przyczynek do badań. Ekonomia i Zarządzanie, nr 5 (1), s. 134-144.
 22. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, nr 97 (2), s. 152-164.
 23. Wojciechowska J. (2010), Agroturystyka - signum polskiej turystyki. Acta Scien. Pol. Oeconomia, nr 9, s. 597-606.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu